Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Straż Miejska w Krapkowicach

Symbol: SM

Stanowiska pracy:

Komendant Straży Miejskiej: Zdzisław Tupko
 E-mail: z.tupko@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 810
 
Młodszy inspektor: Tomasz Bordak
 E-mail: t.bordak@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 810
 
Młodszy specjalista: Justyna Bąk
E-mail: j.bak@krapkowice.pl
Nr telefonu: 77 44 66 843
 
Strażnik Miejski: Karolina Urbanowicz
 E-mail: k.urbanowicz@krapkowice.pl
 Nr telefonu: 77 44 66 843
 
Nr telefonu: 77 44 66 843, 77 46 61 300, kom. 606 44 84 22,
 E-mail: strazmiejska@krapkowice.pl
Straż Miejska w Krapkowicach mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
przy ul. 3 Maja 17 (niski parter - wejście od strony ul. Działkowej).
   

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek: 7:00 – 15:00
 • wtorek: 7:00 – 15:00
 • środa: 7:00 – 15:00
 • czwartek: 7:00 – 15:00
 • piątek: 7:00 – 15:00

Zakres działania - zadania:

STRAŻ MIEJSKA (Symbol SM)

Zakres zadań Straży Miejskiej określa ustawa o strażach gminnych oraz Regulamin Straży Miejskiej.

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 • zapobieganie wszelkiego typu naruszeniom porządku i spokoju publicznego poprzez realizację zadań określonych ustawą o strażach gminnych, na terenie miasta i gminy Krapkowice,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • wczesne analizowanie i rozpoznawanie wszelkiego typu zagrożeń związanych z negatywnymi zachowaniami i wykroczeniami, które mają największy wpływ na poczucie stanu bezpieczeństwa, porządku i spokoju wśród mieszkańców,
 • na podstawie analiz, dyslokowanie służb patrolowych w miejsca szczególnie zagrożone wszelkiego typu negatywnymi zachowaniami,
 • rozpoznawanie i kontrolowanie zjawisk mających wpływ na zachowanie czystości i estetyki obiektów oraz budynków oraz egzekwowanie od właścicieli należytego utrzymania porządku i czystości, a także właściwego utrzymania budynków oraz dróg dojścia i dojazdu w okresie zimowym,
 • niedopuszczenie do powstawania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta,
 • egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez władze samorządowe, w tym dotyczących handlu prowadzonego na targowiskach i ulicach oraz zajęcia pasa drogowego w celu niezwiązanym z funkcjonowaniem drogi,
 • prowadzenie działań profilaktyczno – szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie bezpiecznych zachowań w domu i w miejscach publicznych,
 • współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • prowadzenie ścisłej współpracy z policją i innymi służbami powołanymi do ochrony osób i mienia w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego,
 • obsługa monitoringu miejskiego w celu utrwalania popełnienia przestępstw lub wykroczeń, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,
 • przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

     1. Ewidencja zdarzeń, interwencji i wykroczeń.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»