Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Planowania i Rozwoju

Symbol: BPR

Stanowiska pracy:

Kierownik Biura Planowana i Rozwoju: Zygmunt Knura
Nr telefonu: 77 44 66 836
E-mail: z.knura@krapkowice.pl
 
Zastępca Kierownika Biura Planowania i Rozwoju: Justyna Torka
 Nr telefonu: 77 44 66 872
 E-mail: j.torka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ochrony powietrza: Roksana Gwiazda
Nr telefonu: 77 44 66 830
E-mail: r.gwiazda@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Iwona Wójcik
Nr telefonu: 77 44 66 805
E-mail: iwona.wojcik@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Justyna Waligóra
Nr telefonu: 77 44 66 872
E-mail: justyna.waligora@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                      7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Biuro Planowania i Rozwoju (BPR)

Do zadań biura należy w szczególności:

 • poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla projektów planowanych do realizacji przez Gminę –przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz, nietechnicznych załączników oraz aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe,
 • pozyskiwanie i uzgadnianie informacji finansowych, technicznych oraz prawnych z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz innymi podmiotami, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy finansujących te projekty,
 • koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wnioskowanie i uzgadnianie zakresu inwestycji infrastrukturalnych, dla których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, celem realizacji zadań własnych Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania projektów,
 • współpraca z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącym poszczególnymi programami i funduszami – wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z tych programów oraz funduszy,
 • monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów zawieranych z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącym programami lub funduszami udzielającymi wsparcia,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • koordynacja działań związanych z  opracowywaniem i aktualizacją strategii rozwoju Gminy oraz programu rewitalizacji w celu stworzenia odpowiednich warunków do jej rozwoju,
 • monitorowanie realizacji i bieżące dostosowywanie treści strategii rozwoju Gminy oraz programu rewitalizacji do aktualnych dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych, a także do wszelkich zmian wpływających w sposób istotny na perspektywy rozwoju Gminy i realizację wskazanych dokumentów,
 • przygotowywanie, koordynacja wdrażania dokumentów programowych i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w celu ich prawidłowej realizacji,
 • realizacja zadań związanych z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń,
 • realizacja zadań w zakresie działalności stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
 • rozwój systemu promocji i informacji dla inwestora,
 • prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej, współpraca z instytucjami państwowymi i regionalnymi w tym zakresie,
 • bieżący kontakt z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców, inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy jego przedstawicielami a potencjalnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji do zmian sposobu ogrzewania dla osób fizycznych w lokalach przeznaczonych na cele mieszkalne,
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami mającymi na celu likwidację niskiej emisji, a także programu ochrony powietrza,
 • współpraca z podmiotami / organizacjami, których celem jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza,
 • realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie usuwania samochodów porzucony przez właściciela pojazdu.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»