Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki

Naczelnik wydziału: Małgorzata Meisner
 Nr telefonu: 77 44 66 840
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: m.meisner@krapkowice.pl
 
Zastępca Naczelnika wydziału: Tomasz Ślęzak
 Nr telefonu: 77 44 66 880
 E-mail: t.slezak@krapkowice.pl
 
Zastępca Naczelnika wydziału: Tina Juchniewicz
Nr telefonu: 77 44 66 874
E-mail: t.juchniewicz@krapkowice.pl

 

Punkt Obsługi Klienta
Inspektor ds. organizacyjnych: Aleksandra Błażewicz
Nr telefonu: 77 44 66 877
E-mail: a.blazewicz@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. kancelaryjnych: Aleksandra Kaczmarek
Nr telefonu: 77 44 66 833
E-mail: a.kaczmarek@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. kancelaryjnych: Roksana Gwiazda
Nr telefonu: 77 44 66 833
E-mail: r.gwiazda@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. kancelaryjnych: Marzena Ogrodnik
Nr telefonu: 77 44 66 833
E-mail: m.ogrodnik@krapkowice.pl

 

Inspektor ds. kadr i płac: Iwona Niklewicz
 Nr telefonu: 77 44 66 856
E-mail: i.niklewicz@krapkowice.pl  
 
Inspektor ds. kadr: Marzena Data
 Nr telefonu: 77 44 66 856
 E-mail: m.data@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej: Dominika Sala-Wójcik
Nr telefonu: 77 44 66 841
 E-mail: d.wojcik@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej: Piotr Kudaś
Nr telefonu: 77 44 66 884
 E-mail: p.kudas@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. organizacji pozarządowych: Sandra Sobota
 Nr telefonu: 77 44 66 822
 E-mail: s.sobota@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjnych: Agnieszka Kaczmarczyk
Nr telefonu: 77 44 66 808
 E-mail: a.kaczmarczyk@krapkowice.pl
 
Informatyk: Rafał Łyczkowski
 Nr telefonu: 77 44 66 829
 E-mail: r.lyczkowski@krapkowice.pl
 
Pracownik gospodarczy: Leszek Kustroń
 Nr telefonu: 77 44 66 878
   
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

 Do zadań Wydziału należy w szczególności:

- w zakresie organizacyjnym:

 1. dbałość o sprawne funkcjonowanie i organizację Urzędu,
 2. opracowywanie propozycji i wdrażanie zmian w organizacji  i  funkcjonowaniu  Urzędu oraz przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i pism okólnych, dotyczących organizacji Urzędu,
 3. prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń Burmistrza oraz ich udostępnianie,
 4. koordynacja spraw związanych ze spisami powszechnymi w zakresie zadań samorządu,
 5. organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów.
 6. prowadzenie spraw prawnych dotyczących herbu i barw Gminy,
 7. prowadzenie rejestru pism przeznaczonych do umieszczenia na tablicach ogłoszeń,
 8. nadzór i koordynacja zadań z zakresu stosowania przepisów „Instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt ” ,
 9. koordynacja sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,
 10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu oraz częściowo majątku Gminy, a w szczególności:
  a) kompletowanie i analizowanie pod względem zasadności danych majątkowych do ubezpieczenia otrzymanych z komórek organizacyjnych,
  b) przygotowanie zestawień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia ubezpieczyciela,
  c) współpraca z firmą brokerską oraz ubezpieczycielem w związku z realizacją umów ubezpieczeniowych,
 11. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, w tym:
  a) przyjmowanie dokumentacji archiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
  b) udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  c) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Opolu,
  d) brakowanie akt,
 12. prowadzenie kancelarii Podawczej oraz Punktu Informacyjnego Urzędu, w tym:
  a) przyjmowanie,  rejestrowanie  oraz  dystrybucja  pism  wpływających  do  Urzędu  w oparciu o elektroniczny system obiegu dokumentów,
  b) doręczanie korespondencji i przesyłek do jednostek organizacyjnych Urzędu, spółek gminnych oraz innych instytucji zlokalizowanych na terenie miasta,
  c) przyjmowanie,  rejestrowanie  oraz  dostarczanie  do  urzędu  pocztowego  korespondencji wychodzącej z Urzędu,
  d) przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego,
  e) udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu (o strukturze organizacyjnej Urzędu), miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i urzędach, wskazywanie kompetentnych osób,
  f) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków, wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie komórkom organizacyjnym celem ich załatwienia,
  g) prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich interesantom oraz wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług),
  h) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie Gminy,
  i) dysponowanie wydziałowymi materiałami instruktażowymi (Katalog Usług) oraz promocyjnymi Gminy z uwzględnieniem potrzeb interesantów,
  j) udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  k) udostępnianie zbiorów przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne) oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowego (Uchwały Rady Miasta),
 13. prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, w tym:
  a) organizowanie i prowadzenie terminarza spotkań i narad kierownictwa Urzędu,
  b) organizowanie przyjęć interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
  c) zapewnienie  właściwego  obiegu  korespondencji  wpływającej  do  Burmistrza,  Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta,
  d) zapewnienie warunków umożliwiających wykonywanie zadań w porządku dziennym, tygodniowym i miesięcznym,
  e) organizacyjna i techniczna obsługa pracy kierownictwa Urzędu,
  f) przygotowywanie i prowadzenie zwykłej i okolicznościowej korespondencji,
  g) organizowanie niezbędnych materiałów dla potrzeb kierownictwa Urzędu,
  h) udzielanie interesantom informacji;

  - w zakresie administracyjnym:
  1) zapewnienie warunków eksploatacji obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd, w tym:
  a) dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i pomieszczeń biurowych oraz opracowywanie planów ich bieżących remontów,
  b) zapewnienie warunków sanitarnych, bhp i p.poż.,
  c) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i wynajmem pomieszczeń w administrowanych budynkach,
  d) zapewnienie ochrony budynków,
  3)prowadzenie remontów, modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,
  2) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym:
  a) analiza  potrzeb,  planowanie  oraz  prowadzenie  spraw  związanych  z  zakupem  sprzętu technicznego i pozostałego wyposażenia biur Urzędu,
  b) konserwacja i naprawa wyposażenia biur Urzędu,
  c) likwidacja zużytych i zniszczonych składników majątkowych Urzędu w porozumieniu z Wydziałem Budżetowo-Finansowym,
  d) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały biurowe,
  e) zakup środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Urzędu,
  f) prowadzenie magazynów materiałowo-sprzętowych,
  g) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw specjalistycznych, czasopism i prasy,
  h) zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz kasacja,
  i) zapewnienie i aktualizacja informacji wizualnej w Urzędzie /tablice informacyjne, oznakowanie pomieszczeń biurowych i budynków Urzędu/;

  - w zakresie kadr:
  1. koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi,
  2.prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu dotyczących w szczególności:
  a) nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  b) wynagradzania i awansowania,
  c)prowadzenia spraw emerytalnych i rentowych,
  3. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w tym:
  a) sporządzanie listy wypłat,
  b) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a w tym: ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
  c) naliczanie składek z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  d) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę oraz sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników,
  rekrutacja pracowników Urzędu z zachowaniem procedury naboru,
  e) organizacja służby przygotowawczej,
  f) prowadzenie rejestrów: poleceń wyjazdów służbowych, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
  g) koordynacja i nadzór nad realizacją procesu ocen pracowniczych,
  h) zarządzanie systemem szkoleń i podnoszeniem umiejętności zawodowych pracowników,
  i) realizacja zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym sporządzanie deklaracji PFRON,
  j) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie robót publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich,
  k)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło),
  l) dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań oraz zmian pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  m) gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

 

- w zakresie zarządzania zasobami teleinformatycznym:

 1. opracowanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Urzędu,
 2. zabezpieczenie Urzędu w infrastrukturę, sprzęt teleinformatyczny oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących,
 3. bieżące administrowanie posiadanymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu,
 4. nadzór nad infrastrukturą sprzętową w serwerowniach Urzędu,
 5. prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanej infrastruktury analizowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania sprzętu,
 6. nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów,
 7. obsługa Urzędu w zakresie transmisji danych oraz usług telefonii stacjonarnej i mobilnej,
 8. utrzymywanie Infrastruktury Klucza Publicznego – podpisu elektronicznego,
 9. kontrola przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych Urzędu,
 10. prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów, a także zabezpieczenie przed utratą praw dostępu,
 11. zabezpieczanie sprzętu i sieci infrastruktury informatycznej przed uszkodzeniem lub kradzieżą,
 12. zabezpieczanie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 13. analiza pracy poszczególnych pracowników Urzędu w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego,
 14. zabezpieczanie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem komputerowym pracowników Urzędu,
 15. prowadzenie szkoleń i udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów teleinformatycznych,
 16. nadzór nad prowadzeniem baz danych oraz weryfikacja danych podmiotów uczestniczących w elektronicznej wymianie danych, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 17. zapewnienie ciągłości działania pracy systemów teleinformatycznych Urzędu,
 18. zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych rzędu,
 19. zabezpieczanie  danych  i  zbiorów  przed  utratą,  kopiowanie  i  archiwizowanie zbiorów danych,
 20. kontrola haseł dostępu do zbiorów i ewidencjonowanie,
 21. obsługa multimedialna Urzędu,
 22. współdziałanie  w przygotowywaniu  projektów  z dziedziny infrastruktury telekomunikacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego,
 23. prowadzenie poligrafii Urzędu;

 

- w zakresie komunikacji społecznej:

 1. obsługa  prasowa  Burmistrza  oraz  współpraca  ze  środkami  masowego  przekazu i przygotowywanie informacji dla mediów,
 2. prezentowanie w mediach działań Burmistrza i programów Gminy,
 3. organizowanie konferencji prasowych,
 4. przygotowywanie serwisów informacyjnych dla mediów,
 5. redagowanie materiałów do oraz biuletynu informacyjnego Gminy,
 6. obsługa prasowa Urzędu oraz przygotowywanie informacji dla mediów,
 7. inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,
 8. lokowanie ogłoszeń i utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
 9. koordynacja przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu,
 10. przygotowywanie Burmistrzowi codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych,
 11. prowadzenie archiwum fotograficznego,
 12. tworzenie i aktualizacja portalu strony internetowej - www.krapkowice.pl i strony podmiotowej Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu  oraz  innych  witryn  internetowych dla potrzeb Urzędu,
 13. tworzenie materiałów multimedialnych, banerów i buttonów na stronę internetową Urzędu,
 14. redagowanie materiałów na portale społecznościowe, na których Urząd posiada swoje oficjalne konta,
 15. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w organizowaniu i obsłudze wizyt przedstawicieli  Rządu,  Parlamentu  RP,  samorządów  oraz  innych  gości  urzędowych a także delegacji zagranicznych,
 16. planowanie i organizowanie spotkań oraz uroczystości z udziałem władz Gminy,
 17. prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynacja  spraw  dotyczących  udostępniania  informacji  publicznej,  bieżący  instruktaż w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 18. współuczestnictwo w działaniach zmierzających do budowania wizerunku Gminy,
 19. promocja Gminy i współorganizowanie imprez promujących Gminę,
 20. współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Gminy;

- w zakresie działalności promocyjnej:

 1. organizowanie i prowadzenie gminnych programów oraz akcji edukacyjnych, konkursów i plebiscytów,
 2. przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w konkursach, rankingach i turniejach,
 4. prezentowanie dorobku i walorów Gminy na wystawach, giełdach, konkursach, akcjach itp.,
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych,
 6. współpraca w organizowaniu imprez lokalnych i ponadlokalnych,
 7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie oraz ich dystrybucja,
 8. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów promocyjnych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji;

- w zakresie współpracy międzynarodowej:

 1. utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Gminy, planowanie i organizacja wspólnych przedsięwzięć,
 2. przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Gminą, a miastami i instytucjami zagranicznymi,
 3. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych, oficjalnych delegacji oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Gminy,
 4. organizowanie obsługi w zakresie tłumaczeń spotkań oficjalnych, korespondencji oraz dokumentów i innych materiałów nadsyłanych do Urzędu,
 5. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących wymiany międzynarodowej,
 6. koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień o współpracy zagranicznej,
 7. koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne i gminne jednostki organizacyjne, w szczególności z miastami partnerskimi,
 8. organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Gminy na zaproszenie Burmistrza, w szczególności wizyt dyplomatycznych, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,
 9. przygotowywanie, organizowanie i raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych, prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych,
 10. utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
 11. koordynacja spraw dotyczących fundacji, stowarzyszeń, związków, rad i organizacji zagranicznych, w których członkiem jest Gmina;

- w zakresie sportu i turystyki:

 1. przygotowywanie warunków organizacyjno-prawnych, finansowych i materialno-technicznych  dla  rozwoju sportu i turystyki na terenie Gminy,
 2. wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o sporcie,
 3. przygotowanie projektów i realizacja zaakceptowanych przez organy Gminy programów rozwoju sportu i turystyki,
 4. realizacja programu stypendialnego w zakresie sportu,
 5. nawiązywanie współpracy w zakresie sportu i turystyki,
 6. udzielanie pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
 7. wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o usługach turystycznych,
 8. przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 9. współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy,
 10. administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
 11.  zapewnienie wyposażenia oraz właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 12. nadzór i kontrola wykorzystania obiektów sportowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 13.  udostępnianie dla mieszkańców Gminy obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb sportu, rekreacji i turystyki,
 14. organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
 15. inicjowanie nowych form działalności sportowej i rekreacyjnej,
 16. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych;

- w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. współdziałanie  z   organizacjami   pozarządowymi   oraz   podmiotami,   o   których   mowa w art. 3 ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 powyższej ustawy,
 2. prowadzenie katalogu stowarzyszeń i organizacji,
 3. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych, w tym:
  a) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego,
  b) opracowywanie projektów umów na realizację zadań przez organizacje wyłonione w toku postępowania konkursowego,
  c) bieżący nadzór nad wykonywaniem przez organizacje pozarządowe powierzonych zadań,
  d) kontrola merytoryczna sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych,
 5. podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,
 6. przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
 7. sporządzanie sprawozdań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 8. przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych,
 9. wspieranie inicjatyw społecznych, w tym w szczególności przeciwdziałających marginalizacji społecznej,
 10. prowadzenie i koordynacja postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych aktów prawnych, przedsięwzięć, inicjatyw;      

- w zakresie obsługi prawnej:

 1. wydawanie opinii prawnych i udzielanie pomocy prawnej w przygotowaniu:
  a) aktów  normatywnych  o  charakterze  ogólnym  (Uchwały  Rady  Miejskiej,  Zarządzenia Burmistrza),
  b) umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
  c) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
  d) umów powierzenia zadań gminnym jednostkom organizacyjnym,
  e) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
 2. wydawanie opinii prawnych w zakresie decyzji dotyczących:
 3. spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 4. rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 5. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
 6. umorzenia wierzytelności,
 7. zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z Urzędu,
 8. udzielania komórkom organizacyjnym Urzędu porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 9. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów,
 10. nadzór prawny nad egzekucją należności,
 11. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 12. informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.      


 

 Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych:

 1. Centralny rejestr skarg i wniosków.
 2. Centralny rejestr zarządzeń burmistrza.
 3. Centralny rejestr przyjmowanych podań kierowanych przez obywateli do innych organów.
 4. Rejestr aktów wewnętrznych – zarządzenia kierownika urzędu.
 5. Rejestr jednostek pomocniczych gminy.
 6. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków.
 8. Ewidencja obiektów hotelarskich (pól biwakowych) oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 9. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 10. Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

Wydział Organizacyjny prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»