Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki

Symbol: OST

Stanowiska pracy:

Naczelnik wydziału: Małgorzata Meisner
 Nr telefonu: 77 44 66 840
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: m.meisner@krapkowice.pl
 
Zastępca Naczelnika wydziału: Tomasz Ślęzak
 Nr telefonu: 77 44 66 880
 E-mail: t.slezak@krapkowice.pl
 
Zastępca Naczelnika wydziału: Tina Juchniewicz
Nr telefonu: 77 44 66 874
E-mail: t.juchniewicz@krapkowice.pl

 

Punkt Obsługi Klienta
Inspektor ds. organizacyjnych: Aleksandra Błażewicz
Nr telefonu: 77 44 66 877
E-mail: a.blazewicz@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. organizacyjnych: Jarosław Guś
Nr telefonu: 77 44 66 833
E-mail: j.gus@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. kancelaryjnych: Marzena Ogrodnik
Nr telefonu: 77 44 66 833
E-mail: m.ogrodnik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. kancelaryjnych: Aleksandra Kaczmarek
Nr telefonu: 77 44 66 884
E-mail: a.kaczmarek@krapkowice.pl

 

Inspektor ds. kadr i płac: Iwona Niklewicz
 Nr telefonu: 77 44 66 856
E-mail: i.niklewicz@krapkowice.pl  
 
Inspektor ds. kadr: Sandra Górska
 Nr telefonu: 77 44 66 856
 E-mail: s.gorska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej: Dominika Sala-Wójcik
Nr telefonu: 77 44 66 841
 E-mail: d.wojcik@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej: Piotr Kudaś
Nr telefonu: 77 44 66 841
E-mail: p.kudas@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. organizacji pozarządowych: Jagoda Lalka
 Nr telefonu: 77 44 66 822
E-mail: j.lalka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjnych: Agnieszka Kaczmarczyk
Nr telefonu: 77 44 66 808
 E-mail: a.kaczmarczyk@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. administracyjnych: Lucyna Marzec
Nr telefonu: 77 44 66 822
E-mail: l.marzec@krapkowice.pl
 
Informatyk: Rafał Łyczkowski
 Nr telefonu: 77 44 66 829
E-mail: r.lyczkowski@krapkowice.pl
 
Pracownik gospodarczy: Leszek Kustroń
 Nr telefonu: 77 44 66 878
   

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:           7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                        7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki (Symbol OST)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie organizacyjnym:

 • dbałość o sprawne funkcjonowanie i organizację Urzędu,
 • opracowywanie propozycji i wdrażanie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Urzędu oraz przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i pism ogólnych, dotyczących organizacji Urzędu,
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń Burmistrza oraz ich udostępnianie,
 • koordynacja spraw związanych ze spisami powszechnymi w zakresie zadań samorządu,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów,
 • prowadzenie spraw prawnych dotyczących herbu i barw Gminy,
 • prowadzenie rejestru pism przeznaczonych do umieszczenia na tablicach ogłoszeń,
 • nadzór i koordynacja zadań z zakresu stosowania przepisów „Instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt ”,
 • koordynacja sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy,
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
 •  prowadzenie kancelarii Podawczej oraz Punktu Obsługi Klienta, w tym:
  • przyjmowanie, rejestrowanie oraz dystrybucja pism wpływających do Urzędu w oparciu o elektroniczny system obiegu dokumentów,
  • doręczanie korespondencji i przesyłek do jednostek organizacyjnych Urzędu, spółek gminnych oraz innych instytucji zlokalizowanych na terenie miasta,
  • przyjmowanie, rejestrowanie oraz dostarczanie do urzędu pocztowego korespondencji wychodzącej z Urzędu,
  • przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego,
  • udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu (o strukturze organizacyjnej Urzędu), miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i urzędach, wskazywanie kompetentnych osób,
  • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków, wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie komórkom organizacyjnym celem ich załatwienia,
  • prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich interesantom oraz wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług),
  • udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie Gminy,
  • dysponowanie wydziałowymi materiałami instruktażowymi (Katalog Usług) oraz promocyjnymi Gminy z uwzględnieniem potrzeb interesantów,
  • udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • udostępnianie zbiorów przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne) oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowego (Uchwały Rady Miasta),
  • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej.
 • prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych: 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach,
 • Środowiskowy  Dom Samopomocy w Krapkowicach,

w zakresie administracyjnym:

 • zapewnienie warunków eksploatacji obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,
 • prowadzenie remontów, modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały biurowe,
 • zakup środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Urzędu,
 • prowadzenie magazynów materiałowo-sprzętowych,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw specjalistycznych, czasopism i prasy,
 • zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz kasacja,
 • zapewnienie i aktualizacja informacji wizualnej w Urzędzie /tablice informacyjne, oznakowanie pomieszczeń biurowych i budynków Urzędu/,

w zakresie kadr:

 • koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu dotyczących w szczególności:
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • wynagradzania i awansowania,
  • prowadzenia spraw emerytalnych i rentowych,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w tym:
  • sporządzanie listy wypłat,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a w tym: ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
  • naliczanie składek z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę oraz sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników,
 • rekrutacja pracowników Urzędu z zachowaniem procedury naboru,
 • organizacja służby przygotowawczej,
 • prowadzenie rejestrów: poleceń wyjazdów służbowych, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją procesu ocen pracowniczych,
 • zarządzanie systemem szkoleń i podnoszeniem umiejętności zawodowych pracowników,
 • realizacja zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym sporządzanie deklaracji PFRON,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie robót publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło),
 • dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań oraz zmian pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

w zakresie zarządzania zasobami teleinformatycznym:

 • opracowanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Urzędu,
 • zabezpieczenie Urzędu w infrastrukturę, sprzęt teleinformatyczny oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących,
 • bieżące administrowanie posiadanymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu,
 • nadzór nad infrastrukturą sprzętową w serwerowniach Urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanej infrastruktury analizowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania sprzętu,
 • nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów,
 • obsługa Urzędu w zakresie transmisji danych oraz usług telefonii stacjonarnej i mobilnej,
 • utrzymywanie Infrastruktury Klucza Publicznego – podpisu elektronicznego,
 • kontrola przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych Urzędu,
 • prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów, a także zabezpieczenie przed utratą praw dostępu,
 • zabezpieczanie sprzętu i sieci infrastruktury informatycznej przed uszkodzeniem lub kradzieżą,
 • zabezpieczanie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • analiza pracy poszczególnych pracowników Urzędu w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego,
 • zabezpieczanie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem komputerowym pracowników Urzędu,
 • prowadzenie szkoleń i udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad prowadzeniem baz danych oraz weryfikacja danych podmiotów uczestniczących w elektronicznej wymianie danych, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zapewnienie ciągłości działania pracy systemów teleinformatycznych Urzędu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych rzędu,
 • zabezpieczanie danych i zbiorów przed utratą, kopiowanie i archiwizowanie zbiorów danych,
 • kontrola haseł dostępu do zbiorów i ewidencjonowanie,
 • obsługa multimedialna Urzędu,
 • współdziałanie w przygotowywaniu projektów z dziedziny infrastruktury telekomunikacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego,
 • prowadzenie poligrafii Urzędu,

w zakresie komunikacji społecznej:

 • obsługa prasowa Burmistrza oraz współpraca ze środkami masowego przekazu i przygotowywanie informacji dla mediów,
 • prezentowanie w mediach działań Burmistrza i programów Gminy,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • przygotowywanie serwisów informacyjnych dla mediów,
 • redagowanie materiałów do oraz biuletynu informacyjnego Gminy,
 • obsługa prasowa Urzędu oraz przygotowywanie informacji dla mediów,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,
 • lokowanie ogłoszeń i utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
 • koordynacja przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • przygotowywanie Burmistrzowi codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych,
 • prowadzenie archiwum fotograficznego,
 • tworzenie i aktualizacja portalu strony internetowej - www.krapkowice.pl i strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz innych witryn internetowych dla potrzeb Urzędu,
 • tworzenie materiałów multimedialnych, banerów i buttonów na stronę internetową Urzędu,
 • redagowanie materiałów na portale społecznościowe, na których Urząd posiada swoje oficjalne konta,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w organizowaniu i obsłudze wizyt przedstawicieli Rządu, Parlamentu RP, samorządów oraz innych gości urzędowych a także delegacji zagranicznych,
 • planowanie i organizowanie spotkań oraz uroczystości z udziałem władz Gminy,
 • prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynacja spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej, bieżący instruktaż w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • współuczestnictwo w działaniach zmierzających do budowania wizerunku Gminy,
 • promocja Gminy i współorganizowanie imprez promujących Gminę,
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,

w zakresie działalności promocyjnej:

 • organizowanie i prowadzenie gminnych programów oraz akcji edukacyjnych, konkursów i plebiscytów,
 • przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w konkursach, rankingach i turniejach,
 • prezentowanie dorobku i walorów Gminy na wystawach, giełdach, konkursach, akcjach itp.,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych,
 • współpraca w organizowaniu imprez lokalnych i ponadlokalnych,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie oraz ich dystrybucja,
 • realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów promocyjnych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji,

w zakresie współpracy międzynarodowej:

 • utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Gminy, planowanie i organizacja wspólnych przedsięwzięć,
 • przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Gminą, a miastami i instytucjami zagranicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych, oficjalnych delegacji oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Gminy,
 • organizowanie obsługi w zakresie tłumaczeń spotkań oficjalnych, korespondencji oraz dokumentów i innych materiałów nadsyłanych do Urzędu,
 • realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących wymiany międzynarodowej,
 • koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień o współpracy zagranicznej,
 • koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne i gminne jednostki organizacyjne, w szczególności z miastami partnerskimi,
 • organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Gminy na zaproszenie Burmistrza, w szczególności wizyt dyplomatycznych, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,
 • przygotowywanie, organizowanie i raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych, prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych,
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
 • koordynacja spraw dotyczących fundacji, stowarzyszeń, związków, rad i organizacji zagranicznych, w których członkiem jest Gmina,

w zakresie sportu i turystyki:

 • przygotowywanie warunków organizacyjno-prawnych, finansowych i materialno-technicznych dla rozwoju sportu i turystyki na terenie Gminy,
 • wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o sporcie,
 • przygotowanie projektów i realizacja zaakceptowanych przez organy Gminy programów rozwoju sportu i turystyki,
 • realizacja programu stypendialnego w zakresie sportu,
 • nawiązywanie współpracy w zakresie sportu i turystyki,
 • udzielanie pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
 • wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o usługach turystycznych,
 • przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy,
 • administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • zapewnienie wyposażenia oraz właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • nadzór i kontrola wykorzystania obiektów sportowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 • udostępnianie dla mieszkańców Gminy obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb sportu, rekreacji i turystyki,
 • organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
 • inicjowanie nowych form działalności sportowej i rekreacyjnej,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych,

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 powyższej ustawy,
 • prowadzenie katalogu stowarzyszeń i organizacji,
 • opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych,
 • podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,
 • przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych,
 • wspieranie inicjatyw społecznych, w tym w szczególności przeciwdziałających marginalizacji społecznej,
 • prowadzenie i koordynacja postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych aktów prawnych, przedsięwzięć, inicjatyw,

w zakresie obsługi prawnej:

 • wydawanie opinii prawnych i udzielanie pomocy prawnej w przygotowaniu aktów normatywnych, umów, decyzji i innych aktów,
 • udzielania komórkom organizacyjnym Urzędu porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów,
 • nadzór prawny nad egzekucją należności,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

Wydział Organizacyjny prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

1. Rejestr zarządzeń Burmistrza;
2. Rejestr kontroli zewnętrznych;
3. Rejestr pieczęci urzędowych;
4. Rejestr petycji;
5. Rejestr skarg i wniosków;
6. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw;
7. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych;
8. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
9. Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej;
10. Rejestr pism przeznaczonych do umieszczenia na tablicach ogłoszeń;
11. Ewidencja organizacji pozarządowych.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»