Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego

Symbol: USC

Stanowiska pracy:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Joanna Kaczmarska
 Nr telefonu: 77 44 66 868
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: j.kaczmarska@krapkowice.pl
 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Beata Stępniowska
Nr telefonu: 77 44 66 867
E-mail: b.stepniowska@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7:30 - 17.00     
 • wtorek-czwartek:   7:30 - 15.30 
 • piątek:                      7:30 - 14.00

Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w dwie soboty w miesiącu.

Zakres działania - zadania:

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie, z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • migrowanie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
 • wydawanie decyzji, zezwoleń i zaświadczeń przewidzianych w prawie aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 • przyjmowanie przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oświadczeń dotyczących:
  - wstąpienia w związek małżeński,
  - uznania dziecka,
  - wyboru nazwiska,
  - nadania dziecku nazwiska, zmiana imion dziecka,
  - powrotu do nazwiska,
 • współdziałanie z sądami, i innymi Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie dokonywania zmian, mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego,
 • współdziałanie z administracją rządową,
 • wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 • prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej w zakresie prowadzonych spraw,
 • sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy,
 • występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce,
 • dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL,
 • prowadzenie, konserwacja i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Skorowidz alfabetyczny urodzeń.
 2. Skorowidz alfabetyczny małżeństw.
 3. Skorowidz alfabetyczny zgonów.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi archiwum akt stanu cywilnego.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»