Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich

Symbol: SO

Stanowiska pracy:

Naczelnik Wydziału: Franciszek Glombica
Nr telefonu: 77 44 66 851
E-mail: f.glombica@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Michaela Jersch
Nr telefonu: 77 44 66 809
E-mail: m.jersch@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Anna Nowak
Nr telefonu: 77 44 66 809
E-mail: a.nowak@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Małgorzata Jäger
Nr telefonu: 77 44 66 865
E-mail: m.jager@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: Joanna Marcinek
Nr telefonu: 77 44 66 871
E-mail: j.marcinek@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: Andrzej Nohl
Nr telefonu: 77 44 66 807
E-mail: a.nohl@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: Arkadiusz Jazłowiecki
Nr telefonu: 77 44 66 863
Nr faksu: 77 44 66 848
E-mail: a.jazlowiecki@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: Anna Englot
Nr telefonu: 77 44 66 863
E-mail: a.englot@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:  7.30 - 15.30 
 • piątek:                       7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Spraw Obywatelskich (Symbol SO)  

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie spraw obywatelskich:

 • prowadzenie spraw meldunkowych,
 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej mieszkańców, nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL,
 • prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów wymaganych ustawami,
 • przygotowywanie dokumentacji i wydawanie dowodów tożsamości,
 • świadczenie usług z dokumentów ewidencyjnych i dowodów tożsamości – określonych przepisami prawa,
 • prowadzenie Lokalnego Banku Danych Ewidencji Ludności,
 • prowadzenie kartoteki terytorialnej, alfabetycznej oraz pobytu czasowego ewidencji ludności,
 • opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, informacji i danych osobowych zgodnie z prawnymi wymogami w tym zakresie,
 • zabezpieczenie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych w wydziale oraz innych wydziałach Urzędu,
 • prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
 • prowadzenie rejestru dowodów unieważnionych,
 • prowadzenie bazy systemu Obsługi Obywatela,
 • udzielanie odpowiedzi na Wnioski o Udostępnienie Danych Osobowych,
 • prowadzenie rejestru oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy i spraw z tym związanych,
 • wykonywanie zadań gminy w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych i nadzorowanie ich działalności w ramach systemu kontroli zarządczej,
 • przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów,
 • przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie spraw dot. zgromadzeń publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizowane imprezy masowe oraz zbiorki publiczne,

w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych:

 • opracowanie, aktualizacja i realizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 • opracowywanie procedur reagowania kryzysowego,
 • ustalanie potrzeb w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych związanych z rowami komunalnymi i przekazywanie ich do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, celem zabezpieczenia środków w budżecie na ich realizację,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i koordynacja działań w przypadku klęsk żywiołowych,
 • współdziałanie w zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awarii obiektów i urządzeń technicznych,
 • współpraca ze Strażą Miejską w zakresie ładu i porządku w gminie,
 • opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,
 • przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
 • opracowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
 • planowanie, organizowanie i kierowanie przebiegiem ewakuacji ludności,
 • planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki oraz zapewnienie im właściwych warunków przechowywania i konserwacji,
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej przez zakłady i instytucje terenu Gminy Krapkowice,
 • planowanie i realizacja wydatków budżetu gminy na cele obrony cywilnej,
 • realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych,
 • organizowanie doręczenia dokumentów w trybie akcji kurierskiej,
 • wykonywanie zadań obronnych oraz ich koordynowanie w urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych,
 • organizacja szkoleń w zakresie obronności,
 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej:
 • sporządzanie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej:
 • wzywanie osób do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu osób uchylających się od ustawowego obowiązku wojskowego,
 • występowanie do organów Policji o przymusowe doprowadzenie osób przed Powiatową Komisję Lekarską na wniosek jej przewodniczącego,
 • przygotowanie i prowadzenie rejestracji osób dla potrzeb kwalifikacji wojskowej,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz oficjalne stronie internetowej lub publikacji w mediach lokalnych,
 • przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych,
 • nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych w tym:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 • prowadzenie kancelarii,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8 wyżej cytowanej ustawy.

Wykaz prowadzonych rejestrów i archiwów:

 1. Rejestr mieszkańców;
 2. Rejestr wyborców;
 3. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 4. Rejestr przedpoborowych i poborowych.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»