Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich

Symbol: SO

Stanowiska pracy:

Naczelnik Wydziału: Franciszek Glombica
Nr telefonu: 77 44 66 851
E-mail: f.glombica@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Michaela Jersch
Nr telefonu: 77 44 66 809
E-mail: m.jersch@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Anna Nowak
Nr telefonu: 77 44 66 807
E-mail: a.nowak@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Małgorzata Jäger
Nr telefonu: 77 44 66 865
E-mail: m.jager@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: Joanna Marcinek
Nr telefonu: 77 44 66 871
E-mail: j.marcinek@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: Arkadiusz Jazłowiecki
Nr telefonu: 77 44 66 863
Nr faksu: 77 44 66 848
E-mail: a.jazlowiecki@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: Anna Englot
Nr telefonu: 77 44 66 863
E-mail: a.englot@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:  7.30 - 15.30 
 • piątek:                       7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Spraw Obywatelskich (Symbol SO)  

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie spraw obywatelskich:

 • prowadzenie spraw meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców,
 • prowadzenie rejestru mieszkańców,
 • nadawanie numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu ewidencji Ludności – PESEL,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania oraz ustalenia charakteru pobytu,
 • prowadzenie dokumentacji związanych z dowodami osobistymi,
 • wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych – RDO,
 • prowadzenie archiwum wydanych dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów wymaganych ustawami,
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców zgodnie z prawnymi wymogami w tym zakresie,
 • udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych - RDO, zgodnie z prawnymi wymogami w tym zakresie,
 • wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych zgodnie z prawnymi wymogami w tym zakresie,
 • prowadzenie rejestru oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy i spraw z tym związanych,
 • prowadzenie spraw dot. zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizowane imprez masowych oraz zbiorek publicznych prowadzonych na terenie gminy,

w zakresie ochrony ludności:

 • wykonywanie zadań gminy w zakresie finansowania i utrzymania ochotniczych straży pożarnych oraz nadzorowanie ich działalności w ramach systemu kontroli zarządczej,
 • współpraca z gminnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach prowadzenia działań ratowniczych i usuwania klęsk żywiołowych,
 • opiniowanie zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
 • opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego,
 • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony RP,
 • organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania stanowiska kierowania Burmistrza,
 • w tym stałego dyżuru,
 • opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej,
 • opracowanie, aktualizacja i zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS,
 • realizacja zadań obronnych w obszarze służby zdrowia,
 • organizacja ćwiczeń, gier i treningów obronnych zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie Województwa Opolskiego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 • prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 • współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa z właściwymi służbami, inspekcjami i strażami, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi,
 • kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 • przygotowanie i zapewnienie sprawnego działania elementów systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania,
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • organizacja i prowadzenia spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
 • zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,

w zakresie działania Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Wykaz prowadzonych rejestrów i archiwów:

 1. Rejestr mieszkańców;
 2. Rejestr wyborców;
 3. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 4. Rejestr przedpoborowych i poborowych.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»