Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Infrastruktury i Urbanistyki

Symbol: IU

Stanowiska pracy:

Naczelnik wydziału: Katarzyna Kubacka 
 Nr telefonu: 77 44 66 875
 E-mail: k.kubacka@krapkowice.pl 
 
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego: Lucyna Śleziak
 Nr telefonu: 77 44 66 803
 E-mail: l.sleziak@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego i urbanistyki: Adam Ziaja        
Nr telefonu: 77 44 66 823
E-mail: a.ziaja@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. infrastruktury gminnej: Damian Górski
Nr telefonu: 77 44 66 881
E-mail: d.gorski@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. remontów i uzgodnień: Beata Gebauer
Nr telefonu: 77 44 66 861
E-mail: b.gebauer@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. remontów i uzgodnień: Joanna Zgoda
Nr telefonu: 77 44 66 892
E-mail: j.zgoda@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:           7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                        7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Infrastruktury i Urbanistyki (Symbol IU)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy:

 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • sporządzanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • sporządzanie oceny aktualności studium i planów miejscowych wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • sporządzanie i wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
 • zlecanie i nadzór nad opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, programowo przestrzennych do przygotowania inwestycji na terenach komunalnych,

w zakresie zarządzania drogami gminnymi:

 • kontrola i ocena stanu technicznego jezdni i chodników oraz obiektów związanych z drogami,
 • opiniowanie projektów technicznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym,
 • wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach w granicach administracyjnych gminy,
 • nadzór nad koordynacją robot remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę sieciową a naruszających nawierzchnię ulic i placów,
 • opracowywanie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego,
 • opiniowanie, zatwierdzanie, opracowywanie oraz wprowadzanie zmian organizacji ruchu,
 • doradztwo i pomoc zarządcza terenów w zakresie oznakowania dróg i placów wewnętrznych,
 • prowadzenie prac związanych z oświetleniem ulic i placów w mieście i gminie,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zajęcia pasa drogowego,
 • opiniowanie i wydawanie warunków technicznych dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi gminnej,
 • utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy (drogi, ciągi piesze, place itp.) wraz z utrzymaniem zimowym,
 • nadzór i kontrola nad strefą płatnego parkowania na terenie miasta,

w zakresie transportu zbiorowego:

 • uzgadnianie tras przejazdu i rozkładów jazdy oraz kontrola nad transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy,
 • zapewnianie transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy,
 • zarządzanie i utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z transportem zbiorowym (wiaty przystankowe, zatoki autobusowe, oznakowanie),
 • opracowywanie uchwał dot. lokalizacji przystanków,

w zakresie zabytków na terenie miasta i gminy:

 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie ewidencji zabytków na terenie miasta i gminy,
 • prowadzenie programu ochrony zabytków wraz z aktualizacją, na terenie miasta i gminy,
 • kontrole stanu technicznego zabytków,
 • prowadzenie robót remontowych,

w zakresie cmentarzy komunalnych:

 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem cmentarzem komunalnym,
 • planowanie i realizacja inwestycji oraz robót remontowych na terenie cmentarza komunalnego,
 • sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem i lokalizacja miejsc grzebalnych,
 • opracowywanie uchwał dot. opłat za korzystanie z usług cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego,

w zakresie funduszu sołeckiego:

 • sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczaniem środków z gminnego funduszu sołeckiego,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją funduszu sołeckiego,

w zakresie utrzymania infrastruktury miejskiej:

 • nadzór i kontrola nad stanem technicznym placów zabaw na terenie miasta i gminy,
 • utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy (parki, place, skwery, Rynek, itp.),
 • prowadzenie prac związanych z oświetleniem ulic i placów w mieście i gminie,

w zakresie działalności pozostałej:

 • wykonywanie z upoważnienia burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem gminy: WiK Sp. z o.o. w Krapkowicach,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania stowarzyszenia PROKADO,
 • inicjowanie i koordynacja zadań związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną na  potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;
 3. Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»