Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

Symbol:  GKI

Naczelnik wydziału: Katarzyna Kubacka 
 Nr telefonu: 77 44 66 875
 E-mail: k.kubacka@krapkowice.pl 
 
Inspektor ds. budownictwa: Lucyna Śleziak
 Nr telefonu: 77 44 66 803
 E-mail: l.sleziak@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. inwestycji i remontów: Henryk Ligęza
 Nr telefonu: 77 44 66 817
 E-mail: h.ligeza@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego i urbanistyki: Adam Ziaja        
Nr telefonu: 77 44 66 823
E-mail: a.ziaja@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. infrastruktury gminnej: Damian Górski
Nr telefonu: 77 44 66 881
E-mail: d.gorski@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. remontów i inwestycji: Beata Gebauer
Nr telefonu: 77 44 66 861
E-mail: b.gebauer@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. drogownictwa: Justyna Niestrój 
Nr telefonu: 77 44 66 896
E- mail: j.niestroj@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. remontów i inwestycji: Magdalena Głód - Matura
Nr telefonu: 77 44 66 882
E- mail: m.glod-matura@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. inwestycji i remontów: Zbigniew Bahryj
Nr telefonu: 77 44 66 882
E- mail: z.bahryj@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjno - finansowych: Krzysztof Madej
Nr telefonu: 77 44 66 854 
E-mail: k.madej@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:


Do zakresu działania wydziału  należy:

 1. opracowanie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego i ewidencji dróg,
 2. kontrola i ocena stanu technicznego jezdni i chodników oraz obiektów związanych z drogami,
  2a. realizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach wraz z utrzymaniem zimowym infrastruktury drogowej,
  2b. nadzór nad utrzymaniem stanu technicznego obiektów komunikacji miejskiej (przystanki i zatoki autobusowe),
  2c. nadzór nad utrzymaniem czystości w obrębie starego miasta (rynek wraz z przyległymi ulicami),
  2d. nadzór nad obiektami małej architektury (place zabaw  i rekreacji),
 3. opiniowanie projektów technicznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym,
 4. nadzór nad koordynacją robót remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę sieciową a naruszających nawierzchnię ulic i placów,
 5. sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami na składowisku w Gogolinie,
 6. doradztwo i pomoc zarządcą terenów w zakresie oznakowania dróg i placów wewnętrznych,
 7. prowadzenie prac związanych z oświetleniem ulic i placów w mieście i gminie,
 8. wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach w granicach administracyjnych  gminy,
 9. opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych i ich aktualizacja,
 10. przyjmowanie, wstępna selekcja i weryfikacja merytoryczna zgłoszeń w zakresie potrzeb  inwestycyjnych,
 11. kształtowanie polityki inwestycyjnej miasta i gminy,
 12. przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji,
 13. obsługa inwestorska zadań inwestycyjnych,
 14. inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu ich finansowania,
 15. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 16. opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego,
 17. prowadzenie trybu formalnoprawnego sporządzania miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego  oraz ich zmian,
 18. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 19. zlecanie i nadzór nad opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, programowo-przestrzennych do przygotowania inwestycji  na terenach komunalnych,
 20. sprawowanie opieki nad zabytkami,
 21. sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem cmentarzem komunalnym oraz planowanie inwestycji oraz robót remontowych,
 22. sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczaniem środków z gminnego funduszu sołeckiego,
 23. wykonywanie z upoważnienia burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy: WiK Sp. z o.o. w Krapkowicach i Biokrap Sp. z o.o. w Krapkowicach,
 24. kompletowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania stowarzyszenia   PROKADO I AQUA SILESIA
 25. opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,
 26. przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 27. nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu inwestycji, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

 

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 3. Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»