Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

Symbol:  GKI

Naczelnik wydziału: Katarzyna Kubacka 
 Nr telefonu: 77 44 66 875
 E-mail: k.kubacka@krapkowice.pl 
 
Inspektor ds. budownictwa: Lucyna Śleziak
 Nr telefonu: 77 44 66 803
 E-mail: l.sleziak@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. inwestycji i remontów: Henryk Ligęza
 Nr telefonu: 77 44 66 817
 E-mail: h.ligeza@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego i urbanistyki: Adam Ziaja        
Nr telefonu: 77 44 66 823
E-mail: a.ziaja@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. infrastruktury gminnej: Damian Górski
Nr telefonu: 77 44 66 881
E-mail: d.gorski@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. remontów i inwestycji: Beata Gebauer
Nr telefonu: 77 44 66 861
E-mail: b.gebauer@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. drogownictwa: Justyna Niestrój 
Nr telefonu: 77 44 66 896
E- mail: j.niestroj@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. remontów i inwestycji: Magdalena Głód - Matura
Nr telefonu: 77 44 66 882
E- mail: m.glod-matura@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. inwestycji i remontów: Zbigniew Bahryj
Nr telefonu: 77 44 66 854
E- mail: z.bahryj@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjno - finansowych: Krzysztof Madej
Nr telefonu: 77 44 66 803  
E-mail: k.madej@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Symbol GKI)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • opracowanie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego i ewidencji dróg,
 • kontrola i ocena stanu technicznego jezdni i chodników oraz obiektów związanych z drogami,
 • realizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach wraz z utrzymaniem zimowym infrastruktury drogowej,
 • nadzór nad utrzymaniem stanu technicznego obiektów komunikacji miejskiej (przystanki i zatoki autobusowe ),
 • nadzór nad utrzymaniem czystości w obrębie starego miasta ( rynek wraz z  przyległymi ulicami),
 • nadzór nad obiektami małej architektury ( place zabaw i rekreacji ),
 •  opiniowanie projektów technicznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym,
 • nadzór nad koordynacją robot remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę sieciową a naruszających nawierzchnię ulic i placów,
 • doradztwo i pomoc zarządcą terenów w zakresie oznakowania dróg i placów wewnętrznych,
 • prowadzenie prac związanych z oświetleniem ulic i placów w mieście i gminie,
 • wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach w granicach administracyjnych gminy,
 • opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych i ich aktualizacja,
 • przyjmowanie, wstępna selekcja i weryfikacja merytoryczna zgłoszeń w zakresie potrzeb inwestycyjnych,
 • kształtowanie polityki inwestycyjnej miasta i gminy,
 • przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji,
 • obsługa inwestorska zadań inwestycyjnych,
 • inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu ich finansowania,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie trybu formalnoprawnego sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zlecanie i nadzór nad opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, programowo-przestrzennych do przygotowania inwestycji na terenach komunalnych,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem cmentarzem komunalnym oraz planowanie inwestycji oraz robot remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczaniem środków z gminnego funduszu sołeckiego,
 • wykonywanie z upoważnienia burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy: WiK Sp. z o.o. w Krapkowicach i Biokrap Sp. z o.o. w Krapkowicach,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania stowarzyszenia PROKADO,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,
 • przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu inwestycji, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
 3. Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»