Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty i Kultury

  Symbol:  OŚ
Naczelnik wydziału: Jolanta Myśluk
 Nr telefonu: 77 44 66 883
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: j.mysluk@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjnych i kadr oświaty: Grażyna Pajączkowska
 Nr telefonu: 77 44 66 812
 E-mail: g.pajaczkowska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. oświaty, bhp i ppoż.: Maciej Migdał
 Nr telefonu: 77 44 66 811
 E-mail: m.migdal@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ekonomicznych i organizacyjnych oświaty: Jolanta Zabrocka
 Nr telefonu: 77 44 66 855   
 E-mail: j.zabrocka@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. oświaty: Żaneta Kocięda
Nr telefonu: 77 44 66 812  
E-mail: z.malinowska@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
  • poniedziałek:       7.30 - 17.00
  • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
  • piątek:                7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

 Do zadań wydziału należy w szczególności:

w zakresie oświaty:
1) zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
2) tworzenie warunków realizacji uprawnienia do rocznego przygotowania   przedszkolnego (rok zerowy) dzieci w wieku sześciu lat,
3) organizowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, umożliwiających spełnienie obowiązku szkolnego,
4) organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach,
5) prowadzenie postępowania związanego z powierzeniem funkcji dyrektora przedszkola, szkoły placówki, i odwołaniem z tej funkcji oraz przyznawaniem dodatków motywacyjnych i nagród,
6) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wstrzymania uchwały rady pedagogicznej przez dyrektora szkoły lub placówki,
7) rozpatrywanie odwołań nauczycieli od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki – oceny pracy zawodowej,
8) sprawdzanie zgodności statutów przedszkoli i szkół z obowiązującym prawem i polityką oświatową gminy,
9) prowadzenie postępowania dotyczącego oceny działalności przedszkola, szkoły lub placówki i jej dyrektora (nadzór organu prowadzącego) w systemie opartym na stałej, bieżącej obserwacji, kontroli,
10) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad pracą obsługi administracyjno-finansowej w szkołach we współpracy z Wydziałem Budżetowo-Finansowym,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
12) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli w ramach postępowania administracyjnego,
13) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dofinansowania nauki pracowników młodocianych oraz rejestracja pracowników młodocianych,
14) realizacja projektów o charakterze edukacyjnym finansowanych z różnych źródeł,
15) kontrola realizacji obowiązku nauki,
16) prowadzenie spraw związanych z nadzorem realizacji obowiązku szkolnego w placówkach oświatowych,
17) organizacja międzyszkolnych konkursów i olimpiad,
18) prowadzenie dokumentacji kadrowej dla dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych,
19) pozyskiwania wsparcia finansowego oraz organizacyjno-technicznego dla rozwoju oświaty  ze źródeł znajdujących się poza budżetem, celem udostępnienia ich wszystkim podmiotom zainteresowanym działalnością mogącą przyczynić się do rozwoju miasta w sferze edukacji.
20) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o mniejszościach narodowych na terenie Gminy Krapkowice,
21) wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej w zakresie właściwości rzeczowej wydziału w jednostkach gminy Krapkowice,
22) przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
23) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu oświaty i edukacji, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów,
24) wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do  lat 3,
25) opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

w zakresie kultury, a w szczególności:
1) współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Krapkowice,
2) współorganizowanie na terenie miasta i gminy imprez o charakterze kulturalnym,
3) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym,
4) przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych,
5) opracowywanie projektów i realizacja uchwał Rady Miejskiej dot. tworzenia, łączenia, przekształcania   a także likwidacji, gminnych instytucji kultury,
6) wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych,
7) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu kultury, wybranych w drodze konkursu w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów,
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych:
  •Krapkowicki Dom Kultury
  •Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
9) wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej w zakresie kultury w jednostkach gminy Krapkowice
10) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,
11) przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
12) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu kultury, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta, a w szczególności:
a.prowadzenie szkoleń w w/w zakresie,
b.przygotowywanie projektów instrukcji i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej ,
c.prowadzenie ewidencji badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników,
d.ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kompletowanie ich dokumentacji oraz analiza przyczyn i okoliczności wypadków,
e.sporządzanie raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

  1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  2. Rejestr wydanych zaświadczeń o awansie zawodowym nauczycieli
  3. Ewidencja spełniania obowiązku nauki
  4. Rejestr instytucji kultury»
  5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych»
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
  • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»