Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty i Kultury

Symbol: OŚ

Stanowiska pracy:

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury: Jolanta Myśluk
 Nr telefonu: 77 44 66 883
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: j.mysluk@krapkowice.pl
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury: Jolanta Zabrocka
Nr telefonu: 77 44 66 855  
E-mail: j.zabrocka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. administracyjnych i kadr oświaty: Grażyna Pajączkowska
 Nr telefonu: 77 44 66 812
 E-mail: g.pajaczkowska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. oświaty, bhp i ppoż.: Maciej Migdał
 Nr telefonu: 77 44 66 811
 E-mail: m.migdal@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. oświaty: Żaneta Kocięda
Nr telefonu: 77 44 66 812  
E-mail: z.kocieda@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:           7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                      7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Oświaty i Kultury (Symbol Oś)

Do zadań wydziału należy w szczególności:

w zakresie oświaty:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw: administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników oraz organizacji pracy szkół i placówek,
 • przygotowanie analiz i planów zmian dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowanie propozycji w zakresie dokonywania zmian w sieci szkół i placówek oświatowych, współdziałanie z Opolskim Kuratorem Oświaty oraz współpraca i zasięganie opinii środowiska oraz związków zawodowych w sprawach zmian w sieci szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,
 • analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do arkuszy,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących organizacji pracy placówek,
 • wykonywanie czynności związanych z obsadą stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, w tym powoływanie składu komisji konkursowej, mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym udzielanie urlopów,
 • wykonywanie czynności wynikających z pełnienia funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • dokonywanie oceny cząstkowej i koordynowanie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • koordynowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Burmistrza nagród dla pracowników pedagogicznych, w tym wnioskowanie o nagrody dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia resortowe dla dyrektorów szkół i placówek,
 • przygotowywanie dokumentacji związanych z ustalaniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia dla byłych pracowników oświaty,
 • nadzorowanie spraw związanych z rekrutacją do szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie obowiązku szkolnego i prowadzenie spraw wynikających z postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego,
 • weryfikacja danych szkół i placówek oświatowych w zakresie: liczby uczniów, liczby i typów oddziałów, liczby dzieci niepełnosprawnych i rodzaju niepełnosprawności w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • prowadzenie sprawozdawczości oświatowej SIO z poziomu gminy – prowadzenie rejestru placówek, udzielanie upoważnień, wprowadzanie danych wydziału, nauczycieli w zakresie awansu, przydzielonych stypendiów, realizacji obowiązku nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie rejestru pomocy de minimis, wydawanie zaświadczeń udzielonej pomocy,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym organizacja egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania uczniom stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń,
 • sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
 • prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej z budżetu gminy podmiotom prowadzącym żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniającym dziennych opiekunów,
 • przygotowywanie i realizacja porozumień międzygminnych w zakresie refundowania wydatków związanych z zapewnieniem dzieciom w wieku do lat 3 opieki w żłobkach,
 • koordynowanie organizacji konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży, w tym powoływanie komisji konkursowych, powielanie i przekazywanie zadań konkursowych,
 • koordynowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • przygotowywanie materiałów związanych z wydatkami wydziału do projektu budżetu,
 • monitorowanie i analizowanie wydatków wydziału na realizację zadań oraz przygotowywanie zmian do budżetu;
 • sprawdzanie i analizowanie metryczki części oświatowej subwencji ogólnej,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin w przedszkolach,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i monitorowaniem dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok budżetowy,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją nauki innych religii,
 • zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie udzielania dotacji celowej na organizację nauki innych religii,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowych programów pomocy uczniom,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem dotacji dla stowarzyszeniowych publicznych szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych programów,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej w zakresie właściwości rzeczowej wydziału,
 • organizowanie oraz udział w uroczystościach oświatowych, imprezach i spotkaniach  o charakterze oświatowym, spotkaniach, w tym przygotowywanie okolicznościowych wystąpień oraz oprawy medialnej, 
 • przygotowanie i prowadzenie narad z dyrektorami,
 • obsługa archiwum oświatowego dotyczącego zlikwidowanych jednostek oświatowych,

w zakresie kultury:

 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Krapkowice,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych: 
 • Krapkowicki Dom Kultury,
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
 • prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury i ksiąg rejestrowych instytucji kultury.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych»;
 2. Rejestr wydanych zaświadczeń o awansie zawodowym nauczycieli;
 3. Ewidencja spełniania obowiązku nauki;
 4. Rejestr instytucji kultury»;
 5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych».

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»