Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rady Miejskiej

Symbol: RM
Kierownik biura: Elżbieta Skiba
 Nr telefonu: 77 44 66 824
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: e.skiba@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. obsługi biura rady: Sylwia Marzec-Bąk
 Nr telefonu: 77 44 66 824
 E-mail: s.marzec-bak@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:  7.30 - 15.30 
 • piątek:                      7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

Biuro Rady Miejskiej (Symbol RM)

Do zakresu działania biura należy:

w zakresie zapewnienia funkcjonowania Biura Rady Miejskiej:

 • wykonywanie poleceń służbowych Przewodniczącego Rady w zakresie zadań organizacyjnych, prawnych oraz innych związanych z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych,
 • przygotowywanie i obsługa sesji Rady oraz posiedzeń Komisji,
 • sporządzanie protokołów, wniosków i opinii z sesji oraz posiedzeń Komisji, a następnie przekazywanie ich właściwym adresatom,
 • prowadzenie ewidencji udziału radnych na sesjach i posiedzeniach Komisji oraz sporządzanie wykazów potrąceń diet radnych z powodu nieobecności na posiedzeniach sesji rady i na posiedzeniach komisji,
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawami szkoleń radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie uchwał organom Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy, zobowiązanym do wykonania uchwał lub z działalnością, których wiąże się zakres przedmiotowy danej uchwały,
 • zapewnienie przekazywania aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy oraz innych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przekazywanie w obowiązujących terminach uchwał Rady Wojewodzie,
 • upowszechnianie w niezbędnym zakresie treści uchwał Rady na terenie miasta i sołectw oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu,
 • udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
 • prowadzenie centralnego rejestru wniosków, opinii i interpelacji radnych oraz koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski, zgodnie ze Statutem i w terminach określonych przez obowiązujące przepisy,
 • opracowywanie na potrzeby Rady materiałów, informacji oraz wniosków od jednostek pomocniczych samorządu gminnego,
 • udział w opracowywaniu projektów działania Rady na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy Rady oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,
 • opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady,
 • podejmowanie w zakresie zleconym przez Radę czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terytorium gminy,
 • współdziałanie w zakresie ustalonym przez Radę w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej,
 • udział w przygotowywaniu projektów wystąpień Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji Rady,
 • organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
 • prowadzenie korespondencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 • prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym Rady,
 • udział w organizowaniu przez radę uroczystych obchodów świąt państwowych i lokalnych,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,

w zakresie organizowania współpracy z sołtysami:

 • wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich,
 • opracowywanie statutów organów pomocniczych i dokonywanie w nich zmian,
 • pomoc i koordynacja w zakresie planowania i wykorzystywania funduszu sołeckiego.

wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników,

prowadzenie rejestru odznaczeń i wyróżnień gminnych,

obsługa organizacyjno-administracyjna Gminnej Rady Seniorów.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach;
 2. Rejestr wniosków radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach;
 3. Rejestr odznaczeń i wyróżnień gminnych.
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»