Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Symbol: GGR

Naczelnik wydziału: Alfred Szewczyk
 Nr telefonu: 77 44 66 897
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: a.szewczyk@krapkowice.pl
 
Zastępca naczelnika: Anna Sarnowska
 Nr telefonu: 77 44 66 806
 E-mail: a.sarnowska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. leśnictwa: Piotr Górecki
 Nr telefonu: 77 44 66 870
 E-mail: p.gorecki@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami: Marek Smandzik
 Nr telefonu: 77 44 66 870
 E-mail: m.smandzik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds.gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska: Daniel Kondziela
Nr telefonu: 77 44 66 862
E-mail: d.kondziela@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ochrony środowiska: Katarzyna Szylar
Nr telefonu: 77 44 66 864
E-mail: k.szylar@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. ochrony środowiska: Nikola Schreiber
Nr telefonu: 77 44 66 838
E-mail: n.schreiber@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi: Angelika Jabłońska 
Nr telefonu: 77 44 66 895
E-mail: a.jablonska@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Symbol GGR)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie gospodarki gruntami:

 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 • wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd oraz oddawanie w najem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • wnoszenie nieruchomości jako aport do spółek,
 • występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości,
 • sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych,
 • zamiana gruntów,
 • wykonywanie prawa pierwokupu,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 • sprzedaż oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
 • udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 
 • wydawanie zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Krapkowice,
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
 • nadawanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi i dróg wewnętrznych,
 • ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi,
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
 •  prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
 • wykonywanie z upoważnienia Burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem gminy: ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach,
 •  opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,
 • zlecanie wycen nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem służebności przesyłu na nieruchomościach,

w zakresie rolnictwa:

 • szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, suszy, gradobicia, deszczy nawalnych, wymarznięcia),
 • spisywanie zeznań świadków w sprawach ustalania pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych i jednostkach uspołecznionych dla celów emerytalnych,
 • nadzorowanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych,
 • współdziałanie z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego,
 • prowadzenie statystyki rolnej,
 • wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych przy nabywaniu gruntów rolnych,

w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich bieżąca aktualizacja wynikająca ze zmian przepisów prawa,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej: dokonywanie wpisów, wykreśleń, przekazywanie sprawozdań Marszałkowi Województwa,
 • prowadzenie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej pod kątem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzanie ich do programu Wydra,
 • wzywanie właścicieli nieruchomości do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie ich nie złożenia wszczynanie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi,
 • weryfikowanie danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem urodzeń dzieci, a także na podstawie danych pochodzących z ewidencji ludności dot. liczby osób zameldowanych,
 • prowadzenie postępowań ustalających wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach prowadzenia przez właścicieli nieruchomości niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych,
 • zawiadamianie mieszkańców Gminy Krapkowice o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawki opłaty,
 • weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania ich korekt,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczania kar za nieterminowe składanie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne lub nierzetelnych danych zwartych w tych sprawozdaniach,
 • przyjmowanie reklamacji dot. m.in. nie odebrania odpadów komunalnych czy uszkodzeń pojemników na odpady,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i prowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa,
 • opracowywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krapkowice,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice oraz nadzorowanie realizacji umowy, obejmujące: weryfikację raportów miesięcznych z ilości odebranych odpadów komunalnych, tras przejazdów samochodów, zgodnego z harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów, a w razie wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia stosownych wyjaśnień, realizację ważeń kontrolnych pojazdów,
 •  prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami obejmujących: opracowanie ulotek informacyjnych, organizację konkursów ekologicznych, przygotowywanie artykułów do lokalnej prasy,
 • prowadzenie bieżącej aktualizacji danych zawartych w aplikacji dostępnej dla mieszkańców Gminy Krapkowice dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania ich korekt,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań przez podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe lub zawierających nierzetelne dane,
 • współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu na terenie województwa opolskiego,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opieki przed bezdomnymi zwierzętami,
 • realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m.in. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt, nadzór nad pomiotami, którym zlecono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz nad zwierzętami dzikimi,
 • prowadzenie rejestru psów,
 • wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko,
 • ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów,
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,
 • ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji rowów komunalnych i ich utrzymanie,
 • realizacja potrzeb w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych związanych z rowami komunalnymi,
 • koordynacja spraw związanych z łowiectwem na terenie obwodów łowieckich położonych w obrębie gminy Krapkowice,
 • gospodarowanie lasami komunalnymi,
 • przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, wybranych w drodze konkursu w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości
 2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 3. Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste
 4. Ewidencja umów dzierżawnych
 5. Wykaz danych  o środowisku i jego ochronie
 6. Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych
 7. Ewidencja zbiorników bezodpływowych
 8. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 9. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»