Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Symbol: GGR

Stanowiska pracy:

Naczelnik wydziału: Alfred Szewczyk
 Nr telefonu: 77 44 66 897
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: a.szewczyk@krapkowice.pl
 
Zastępca naczelnika: Anna Sarnowska
 Nr telefonu: 77 44 66 806
 E-mail: a.sarnowska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. leśnictwa: Piotr Górecki
 Nr telefonu: 77 44 66 870
 E-mail: p.gorecki@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami: Marek Smandzik
 Nr telefonu: 77 44 66 870
 E-mail: m.smandzik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska: Daniel Kondziela
Nr telefonu: 77 44 66 862
E-mail: d.kondziela@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ochrony środowiska: Katarzyna Szylar
Nr telefonu: 77 44 66 864
E-mail: k.szylar@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. ochrony środowiska: Nikola Schreiber
Nr telefonu: 77 44 66 838
E-mail: n.schreiber@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi: Angelika Jabłońska
Nr telefonu: 77 44 66 895
E-mail: a.jablonska@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                      7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Symbol GGR)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w  zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 • wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd oraz oddawanie w najem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe,
 • wnoszenie nieruchomości jako aport do spółek,
 • występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości,
 • sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych,
 • zamiana gruntów,
 • wykonywanie prawa pierwokupu,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 • sprzedaż oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
 • udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 • udzielanie bonifikat z tytułu jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wydawanie zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Krapkowice,
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • nadawanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi i dróg wewnętrznych,
 • ustalanie numerów porządkowych budynkom mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi,
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
 • wykonywanie z upoważnienia Burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem gminy:  ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach oraz SIM Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach,
 • zlecanie wycen nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem służebności gruntowych i służebności przesyłu na nieruchomościach,
 • prowadzenie spraw związanych z zajęciem terenu działek gminnych, nie stanowiących dróg publicznych pod urządzenia infrastruktury technicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte do gminnego zasobu nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych ZRiD),
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Gminę Krapkowice z mocy prawa spadku,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,

w zakresie rolnictwa:

 • spisywanie zeznań świadków w sprawach ustalenia pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych i jednostkach uspołecznionych do celów emerytalnych,
 • współdziałanie z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego,
 • szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, suszy, gradobicia, deszczy nawalnych, wymarznięcia),
 • nadzorowanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich bieżąca aktualizacja wynikająca ze zmian przepisów prawa,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej pod kątem spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa,
 • przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wzywanie właścicieli nieruchomości do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie ich nie złożenia wszczynanie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • weryfikowanie danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem urodzeń dzieci, a także na podstawie danych pochodzących z ewidencji ludności dot. liczby osób zameldowanych,
 • prowadzenie postępowań ustalających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach prowadzenia przez właścicieli nieruchomości niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych,
 • zawiadamianie mieszkańców Gminy Krapkowice o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawki opłaty,
 • prowadzenie oględzin nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi pod kątem kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w przydomowych kompostownikach,
 • weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekt,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczania kar pieniężnych wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • przyjmowanie reklamacji dot. m.in. nie odbierania odpadów komunalnych czy uszkodzeń pojemników na odpady,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i prowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), opracowywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krapkowice,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice oraz nadzorowanie realizacji umowy,
 • prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekt,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczenia kar pieniężnych za przekazanie nierzetelnych sprawozdań lub przekazanie ich po terminie wskazanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • realizacja spraw dotyczących zwykłego oraz powszechnego korzystania z wód,
 • prowadzenie postępowań w sprawie nakazania przywrócenia gruntów do stanu poprzedniego lub wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom, w związku ze zmianą stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 • realizacja spraw związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, w tym sporządzanie sprawozdań,
 • dokonywanie przeglądów obszaru i granic aglomeracji,
 • ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji rowów komunalnych i ich utrzymanie,
 • uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie działania wydziału,
 • opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja wykazu kąpielisk na terenie Gminy,
 • realizacja spraw związanych z naliczaniem opłat za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w tym: weryfikacja nieruchomości do naliczenia opłat, rozpatrywanie reklamacji, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie opłat,
 • realizacja potrzeb w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych związanych  z rowami komunalnymi,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew lub krzewów,
 • koordynacja spraw związanych z łowiectwem na terenie obwodów łowieckich położonych w obrębie Gminy Krapkowice,
 • gospodarowanie lasami komunalnymi,
 • przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu na terenie województwa opolskiego,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opieki przed bezdomnymi zwierzętami,
 • realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • prowadzenie rejestru psów,
 • wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu ochrony środowiska, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości;
 2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów;
 3. Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste;
 4. Ewidencja umów dzierżawnych;
 5. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie;
 6. Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych;
 7. Ewidencja zbiorników bezodpływowych;
 8. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków;
 9. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»