Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Symbol: PD

Stanowiska pracy:

Naczelnik wydziału: Sonia Dannheisig-Hreczka
Nr telefonu: 77 44 66 842
Nr faksu: 77 44 66 888
E-mail: s.dannheisig-hreczka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Maria Muszelik
Nr telefonu: 77 44 66 813
E-mail: m.muszelik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Beata Grelich
Nr telefonu: 77 44 66 815
E-mail: b.grelich@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Małgorzata Glombica
Nr telefonu: 77 44 66 845
E-mail: m.glombica@krapkowice.pl
  
Podinspektor ds. podatków: Robert Knecht
Nr telefonu: 77 44 66 813
E-mail: r.knecht@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Małgorzata Mandziuk - Rafa
Nr telefonu: 77 44 66 802
E-mail: m.mandziuk-rafa@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Dagmara Margiel - Ćwikła
Nr telefonu: 77 44 66 813
E-mail: d.cwikla@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. podatków: Agnieszka Brzank
Nr telefonu: 77 44 66 869
E-mail: a.brzank@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. podatków: Beata Hudala
Nr telefonu: 77 44 66 815
E-mail: b.hudala@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:           7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                        7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Symbol Pd)

Do zadań wydziału należy w szczególności:

w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 • opracowywanie projektów uchwał o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustalenie i określenie należności z zakresu podatków lokalnych t.j. wydawanie decyzji i sporządzanie nakazów płatniczych dot. łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • załatwianie spraw dot. zwolnień i ulg podatkowych oraz za odpady komunalne,  sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • wydawanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
 • sprawowanie nadzoru podatkowego,
 • przymusowe ściąganie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • badanie prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i postępowania administracyjnego,
 • występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekucji z nieruchomości,
 • współdziałania z wierzycielami oraz innymi instytucjami celem usprawnienia egzekucji,
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli podatkowej osób fizycznych i prawnych w zakresie podatków,
 • wykonywanie kontroli prawidłowości deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i przedkładanie koniecznych sprawozdań i wyników pokontrolnych, ustalanie planów kontroli podatkowych,
 • wnioskowanie o kierowanie postępowania na drogę karno-skarbową,
 • księgowanie i rozliczanie wpłat podatków oraz wpłat za odpady komunalne od osób fizycznych i prawnych,
 • nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty targowej,  podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie właściwości wydziału,
 • udzielanie niezbędnych informacji w ramach posiadanych uprawnień o podatnikach,
 • podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.f, jest dokonywane dla stanu za rok budżetowy – w terminie do dnia 31 maja roku następnego,

w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

 • realizacja zadań gminy określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
 • przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG,
 • udostępnianie danych z zarchiwizowanej gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • przekazywanie do CEIDG informacji w zakresie wydawanych zezwoleń i licencji,
 • realizacja zadań związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w tym między innymi:
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • cofanie i wydawanie zezwoleń,
  • współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu,
  • prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie z zezwoleń oraz oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
  • realizacja zadań związanych z ustalaniem godzin pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i zakładów usługowych,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk,
 • prowadzenie spraw dotyczących oznaczeń taksówek osobowych,
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, odmowa, wygaszanie i cofanie licencji,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł;
 2. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej;
 3. Ewidencja tytułów wykonawczych i postępowania administracyjnego;
 4. Ewidencje podatkowe nieruchomości;
 5. Ewidencja środków transportowych;
 6. Rejestry zaświadczeń;
 7. Rejestry wymiarowe;
 8. Rejestry przypisów i odpisów;
 9. Rejestry ulg podatkowych.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»