Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Budżetowo-Finansowy

 

Symbol: BF

Naczelnik wydziału: Mariola Korzeniec
 Nr telefonu: 77 44 66 849
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: m.korzeniec@krapkowice.pl
  
Zastępca naczelnika: Beata Namysło
 Nr telefonu: 77 44 66 849
E-mail: b.namyslo@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Beata Kipka
 Nr telefonu: 77 44 66 860
 E-mail: b.kipka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Katarzyna Niećko
Nr telefonu: 77 44 66 818
 E-mail: k.niecko@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Karolina Mitula
Nr telefonu: 77 44 66 826
E-mail: k.mitula@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Jolanta Pawlus
 Nr telefonu: 77 44 66 850
 E-mail: j.pawlus@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Marina Dworecka
Nr telefonu: 77 44 66 820
E-mail: m.dworecka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. rozliczeń kasowych: Kornelia Szlotawa
 Nr telefonu: 77 44 66 844
 E-mail: k.szlotawa@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Karina Nowicka
 Nr telefonu: 77 44 66 831
 E-mail: k.nowicka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Marzena Data
Nr telefonu: 77 44 66 852
 E-mail: m.data@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Ilona Niewiadomska
Nr telefonu: 77 44 66 850
E-mail: i.niewiadomska@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:

Wydział:                                  

 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00

Kasa: W czasie pandemii kasa czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek : 9:00 - 13:00

 • poniedziałek:        7.45 - 16.00
 • wtorek-czwartek: 7.45 - 14.30 
 • piątek:               7.45 - 13.00
Zakres działania - zadania:

 
Do zakresu działania wydziału należy:

 1. prowadzenie rachunkowości  budżetu Gminy w zakresie realizowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów,
 2. prowadzenie rachunkowości funduszu świadczeń socjalnych,
 3. prowadzenie ewidencji księgowej środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
 4. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 6. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 7. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 8. prowadzenie ewidencji umów, porozumień powodujących powstanie zobowiązań gminy,
 9. prowadzenie prac nad projektem budżetu gminy i projektów uchwał zmieniających budżet,
 10. opracowywanie planu finansowego Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych,
 11. przygotowywanie projektów zmian planu finansowego wydatków Urzędu,
 12. nadzór nad gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych,
 13. dokonywanie podziału oraz przekazywanie jednostkom budżetowym środków finansowych na realizacje zadań własnych, zleconych, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 14. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 15. sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu,
 16. sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych gminy,
 17. rozliczanie inwentaryzacji mienia Urzędu i mienia gminy, dokonywanie wyceny i ustalanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,
 18. odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych składek ZUS, Fundusz Pracy, innych dobrowolnych obciążeń pracowniczych,
 19. obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz współpraca z bankami,
 20. naliczanie i windykacja należności niepodatkowych,
 21. obsługa rachunkowa dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 22. prowadzenie ewidencji inwestycji gminnych prowadzonych przez wydziały Urzędu,
 23. prowadzenie obsługi rachunkowo-finansowej zadań zleconych, powierzonych gminie na podstawie porozumień lub umów,
 24. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 25. prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania środków finansowych,
 26. wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej w zakresie właściwości rzeczowej wydziału w jednostkach gminy Krapkowice,
 27. opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,
 28. prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków Urzędu,
 29. prowadzenie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedsięwzięć, oraz ich zmian,
 30. sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć,
 31. sporządzanie prognozy długu,
 32. prowadzenie i kontrola ewidencji przyjętych wadiów przetargowych, zabezpieczeń wykonania umów w formie papierowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 33. regulowanie płatności na podstawie dokumentów przedłożonych przez merytoryczne wydziały,
 34. rozliczanie kosztów podróży służbowych,
 35. przygotowywanie i przekazywanie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu z zakresu wydziału do zamieszczania w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr umów
 2. Rejestr faktur
 3. Rejestr środków trwałych
 4. Ewidencja inwestycji gminnych
 5. Ewidencja opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
 6. Ewidencja opłat z tytułu dzierżawy terenu
 7. Ewidencja opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 8. Ewidencja opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości
 9. Ewidencja opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 10. Ewidencja sprzedaży VAT
 11. Ewidencja mandatów karnych
 12. Ewidencja opłat parkingowych
 13. Ewidencja opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 14. Ewidencja opłat za zajęcie pasa drogowego
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 •  Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»