Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Budżetowo-Finansowy

Symbol: BF

Stanowiska pracy:

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego: Mariola Korzeniec
 Nr telefonu: 77 44 66 849
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: m.korzeniec@krapkowice.pl
  
Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetowo-Finansowego: Beata Namysło
 Nr telefonu: 77 44 66 849
E-mail: b.namyslo@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Beata Kipka
 Nr telefonu: 77 44 66 860
 E-mail: b.kipka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Katarzyna Niećko
Nr telefonu: 77 44 66 818
 E-mail: k.niecko@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Ilona Niewiadomska
Nr telefonu: 77 44 66 850
E-mail: i.niewiadomska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Jolanta Pawlus
Nr telefonu: 77 44 66 850
E-mail: j.pawlus@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Marina Dworecka
Nr telefonu: 77 44 66 820
E-mail: m.dworecka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Kornelia Szlotawa
Nr telefonu: 77 44 66 889
 E-mail: k.szlotawa@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Karina Nowicka
Nr telefonu: 77 44 66 831
 E-mail: k.nowicka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Marzena Data
Nr telefonu: 77 44 66 852
E-mail: m.data@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Aleksandra Rak
Nr telefonu: 77 44 66 821
E-mail: a.rak@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Karolina Janecka
Nr telefonu: 77 44 66 826
E-mail: k.janecka@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. obsługi kasowej: Klaudia Hauk
Nr telefonu: 77 44 66 844
E-mail: k.hauk@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

Wydział:                                  

 • poniedziałek:         7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                      7.30 - 14.00

 

Kasa czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek : 9:00 - 13:30

Zakres działania - zadania

Wydział Budżetowo-Finansowy (Symbol BF)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy w zakresie realizowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów,
 • prowadzenie rachunkowości funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji umów, porozumień powodujących powstanie zobowiązań gminy,
 • prowadzenie prac nad projektem budżetu gminy i projektów uchwał zmieniających budżet,
 • opracowywanie planu finansowego Urzędu oraz podległych jednostek budżetowych,
 • przygotowywanie projektów zmian planu finansowego wydatków,
 • nadzór nad gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych,
 • dokonywanie podziału oraz przekazywanie jednostkom budżetowym środków finansowych na realizacje zadań własnych, zleconych, środków zewnętrznych  pochodzących ze źródeł  krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych gminy,
 • rozliczanie inwentaryzacji mienia Urzędu i mienia gminy, dokonywanie wyceny i ustalanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,
 • obsługa kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych przez Gminę oraz współpraca z bankami,
 • naliczanie i windykacja należności niepodatkowych,
 • obsługa rachunkowa dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 • prowadzenie ewidencji inwestycji gminnych prowadzonych przez wydziały Urzędu,
 • prowadzenie obsługi rachunkowo-finansowej zadań zleconych, powierzonych gminie na podstawie porozumień lub umów,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego w zakresie prawidłowości naliczania i rozliczania środków finansowych,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej w zakresie właściwości rzeczowej wydziału w jednostkach gminy Krapkowice,
 • prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetu Gminy jak i dla Urzędu jako jednostki budżetowej,
 • prowadzenie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedsięwzięć, oraz ich projektów zmian,
 • sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć,
 • sporządzanie prognozy długu,
 • prowadzenie i kontrola ewidencji przyjętych wadiów przetargowych, zabezpieczeń wykonania umów w formie  gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • regulowanie płatności na podstawie dokumentów przedłożonych przez merytoryczne wydziały,
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr umów;
 2. Rejestr faktur;
 3. Rejestr środków trwałych;
 4. Ewidencja inwestycji gminnych;
 5. Ewidencja opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;
 6. Ewidencja opłat z tytułu dzierżawy terenu;
 7. Ewidencja opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 8. Ewidencja opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości;
 9. Ewidencja opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
 10. Ewidencja sprzedaży VAT;
 11. Ewidencja mandatów karnych;
 12. Ewidencja opłat parkingowych;
 13. Ewidencja opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 14. Ewidencja opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in.: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 •  Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»