Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA - Ryszard Patej
tel. 77 44 66 853
e-mail:

 

Kompetencje Skarbnika Miasta

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu budżetu,
 2. zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej gminy polegającej zwłaszcza na:
  •wykonywaniu  dyspozycji środkami pieniężnymi
  •zapewnieniu  pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę,
  •przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  •analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji gminy,
 4. opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
 5. dokonywanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 6. nadzór nad opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 7. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych,
 8. kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,
 9. informowanie pisemne kierownika jednostki  o odmowie  kontrasygnaty, a w przypadku dokonania kontrasygnaty zakwestionowanej operacji na pisemne polecenie Burmistrza powiadomienie o tym Radę oraz właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową,
 10. wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej,
 11. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz Wydziału Podatków i Opłat lokalnych.

Na podstawie zarządzenia nr 12/2008  Burmistrza Krapkowic z dnia 2.06.2008 r.  w sprawie powierzenia prowadzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w imieniu Burmistrza Krapkowic – powierza się Skarbnikowi Miasta prowadzenie spraw gminy w zakresie:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzoru nad polityką finansową-księgową  Miasta i Gminy oraz Urzędu,
 • realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów,
 • nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu gminy, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

Na podstawie zarządzenia nr 13/2008 Burmistrza Krapkowic z dnia 2.06.2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - upoważnia się Skarbnika Miasta  do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na terenie Gminy Krapkowice.


Oświadczenia majątkowe: