Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA - Ryszard Patej
tel. 77 44 66 853
e-mail:

IMG_0544.jpeg

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA - Barbara Wróbel 
tel. 77 44 66 853
e-mail:

IMG_0546 (003).jpeg

Skarbnik Miasta wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • dokonywanie analiz budżetu Gminy i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 • przekazywanie kierującym komórkami organizacyjnymi oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
 • nadzór i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • nadzór nad zgodnością gospodarki finansowej Gminy z obowiązującymi przepisami i standardami,
 • nadzorowanie działań związanych z windykacją i egzekucją należności finansowych Gminy,
 • koordynowanie wszelkich działań Gminy, zmierzających do pozyskiwania środków finansowych,
 • organizowanie skutecznej współpracy z organami podatkowymi i finansowymi, działającymi poza podległością samorządu, w celu zapewnienia maksymalnych wpływów do budżetu miasta,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych.

Skarbnik Miasta wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:

 • Wydział Budżetowo-Finansowy,
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Skarbnik Miasta realizuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Skarbnika Miasta.