Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Miasta

SEKRETARZ MIASTA - Harald Brol
tel. 77 44 66 827
e-mail:
Kompetencje Sekretarza Miasta

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do zadań Sekretarza Miasta  należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. nadzorowanie organizacji pracy Urzędu,
 3. współdziałanie z Biurem Rady Miejskiej w zakresie przygotowania materiałów wnoszonych pod obrady Rady,
 4. kontrola prawidłowej realizacji uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza,
 5. koordynowanie i nadzór spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych i kulturalnych,
 6. nadzór nad realizacją zadań w zakresie przepisów dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 7. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie działań kryzysowych,
 8. koordynowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
 10. koordynowanie kontroli przeprowadzanych w gminnych jednostkach organizacyjnych,
 11. nadzorowanie załatwiania indywidualnych spraw obywateli,  w tym skarg i  wniosków,
 12. przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 13. koordynowanie prac związanych z wyborami,
 14. wykonywanie innych czynności powierzonych przez Burmistrza,
 15. wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej.

Na podstawie zarządzenia nr 21/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 27.01.2011r.  w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Krapkowic - powierza się Sekretarzowi Miasta prowadzenie spraw gminy w zakresie:

 1. organizacyjnym i promocji gminy,
 2. oświaty, kultury i sportu,
 3. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 4. obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 5. zaciągania zobowiązań finansowych Urzędu Miasta i Gminy jako jednostki organizacyjnej do wysokości 100.000 zł., zabezpieczonych w budżecie gminy, w przypadku nieobecności Burmistrza Krapkowic i jego Z-cy,
 6. zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty,
 7. zlecenia wyjazdów służbowych,
 8. oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
 9. nadzoru nad pracą jednostek organizacyjnych gminy – opieka społeczna i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie zarządzenia nr 23/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 27.01.2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu  administracji publicznej - upoważnia się Sekretarza Miasta do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach powierzonych zadań, a w szczególności:

 1. wymeldowania z urzędu,
 2. zbiórki publicznej,
 3. imprez masowych,
 4. świadczeń osobistych i rzeczowych  na rzecz obronności kraju.

Upoważnia się również Sekretarza Miasta do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w sprawach innych, nie wymienionych wyżej, podczas nieobecności Burmistrza i jego Z-cy.

 

Oświadczenia majątkowe: