Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych

Naszym Mieszkańcom i Klientom,  korzystającym z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
udostępniamy karty usług, opisujące procedury załatwiania spraw urzędowych. Karty zawierają informacje o miejscu załatwiania sprawy, wymaganych dokumentach, opłatach, terminach, trybie odwoławczym i podstawie prawnej. Dodatkowo do kart dołączono wykazy druków do pobrania»

Karty usług wraz z drukami dostępne są w wersji papierowej (w wydziale prowadzącym sprawę») oraz w wersji elektronicznej (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej»).

Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte rozwiązanie nie jest doskonałe. Mamy jednak nadzieję, że informacje umieszczone w kartach okażą się dla Państwa pomocne przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie.

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPORTU I TURYSTYKI (OST)
Numer karty Nazwa usługi (procedury)
OST-01» Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
OST-02>> Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim 
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (PD)
Numer karty Nazwa usługi (procedury)
PD-01» Podatek rolny od osób fizycznych
PD-02» Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
PD-03» Podatek leśny od osób fizycznych
PD-04» Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
PD-05» Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
PD-06» Podatek od nieruchomości od osób prawnych
PD-07» Podatek od środków transportowych
PD-08» Opłata od posiadania psa
PD-09» Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
PD-10» Opłata targowa
PD-11» Zaświadczenia w sprawach podatkowych
PD-12» Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych
PD-13» Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
PD-14» Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
PD-15» Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GGR)
Numer karty  Nazwa usługi (procedury)
GGR-01» Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 
GGR-02» Dzierżawa gruntów
GGR-03» Nadawanie numeru porządkowego dla budynku
GGR-04» Podziały nieruchomości
GGR-05» Udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
GGR-06» Rozgraniczenie nieruchomości 
GGR-07» Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
GGR-09» Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
GGR-10» Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych
GGR-11» Zamiana gruntów
GGR-15» Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
GGR-17» Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
GGR-18» Decyzja na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 
GGR-19» Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości
GGR-19a» Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa
GGR-20» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
GGR-21» Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
GGR-23» Wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Krapkowice
GGR-24» Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
GGR-25» Rejestracja psa
GGR-26» Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
GGR-27» Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
GGR-28» Zezwolenie na przeprowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
GGR-29» Wpis do ewidencji zbiorników bezodpływowych
GGR-30» Wpis do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
GGR-31» Udzielenie bonifikaty z tytułu jednorazowego uiszczenia opłaty  za przekształcenie użytkowania wieczystego
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI (GKI)
Numer karty  Nazwa usługi (procedury)
GKI-01» Decyzja o zajęciu pasa drogowego
GKI-02» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
GKI-03» Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
GKI-04» Wstępny projekt podziału
GKI-05» Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice
GKI-06» Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
GKI-07» Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
GKI-08» Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
GKI-09» Decyzja - uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy
GKI-10» Decyzja - uzgodnienie lokalizacji zjazdu
   
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY (OŚ)
Numer karty Nazwa usługi (procedury)
OŚ-01» Pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia i zasiłki szkolne
OŚ-02» Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
OŚ-03» Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
OŚ-04» Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
   
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (SO)
Numer karty Nazwa usługi (procedury)
SO-01» Zameldowanie na pobyt stały
SO-02» Zameldowanie na pobyt czasowy
SO-03» Wymeldowanie z pobytu stałego
SO-04» Wymeldowanie z pobytu czasowego
SO-05» Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
SO-06» Udostępnianie danych osobowych
SO-07» Dowody osobiste
SO-08» Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
SO-09» Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wzór pełnomocnictwa
   
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Numer karty  Nazwa usługi (procedury)
USC-01» Wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja)
USC-02» Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego: odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osobowych
USC-03» Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
USC-04» Sprostowanie aktu stanu cywilnego
USC-05» Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC-06» Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
USC-07» Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
USC-08» Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
USC-09» Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego (przed duchownym)
USC-10» Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC-11» Rejestracja zgonów
USC-12» Zmiana imion i nazwisk