Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

Poniżej zamieszczono aktualne druki, których można używać w korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach (po ich wydrukowaniu i wypełnieniu). Druki opublikowano w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania dokumentów w tym formacie proponujemy darmowy program, które należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze lokalnym.

Szczegółowych informacji o sposobie wypełniania druków udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - dane teleadresowe»

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Szczegóły - ePUAP»).

SPRAWY ORGANIZACYJNE, TURYSTYKA:
DRUK:OST-01(1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej»  ePuap»
DRUK:OST-02(1) Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
DRUK:OST-02(2) Zgłoszenie zmiany ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
DRUK:OST-02(3) Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich»
 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE:
DRUK:PD-01(1) Informacja o gruntach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)» ePuap»
            Załącznik nr 1  do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2  do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
            Załącznik nr 3  do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników»
DRUK:PD-01(2) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej»
DRUK:PD-02(1) Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)» ePuap»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
DRUK:PD-02(2) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej»
DRUK:PD-03(1) Informacja w sprawie podatku leśnego (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)» ePuap»
            Załącznik nr 1 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
            Załącznik nr 3 do informacji o lasach - dane pozostałych podatników»
DRUK:PD-04(1) Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)» ePuap»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
DRUK:PD-05(1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)» ePuap»
           Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
            Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników»
DRUK:PD-06(1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych)»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach)»
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach zwolnionych)»
DRUK:PD-07(1) Deklaracja na podatek od środków transportowych» ePuap»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od środków transportowych»
DRUK:PD-11(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości»
DRUK:PD-11(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego»
DRUK:PD-16(1) Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia»
            Załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania»
  
GRUNTY, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO:
DRUK:GGR-02(1) Wniosek o wydzierżawienie gruntów»
DRUK:GGR-03(1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego» ePuap»
DRUK:GGR-04(1) Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości»
DRUK:GGR-05(1) Wniosek o przyznanie bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za poprzedni rok»
DRUK:GGR-06(1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości»
DRUK:GGR-07(1) Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych»
DRUK:GGR-10(1) Wniosek o sprzedaż działki niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej»
DRUK:GGR-11(1) Wniosek o zamianę gruntów»
DRUK:GGR-17(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych»
DRUK:GGR-18(1) Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną»
DRUK:GGR-19(1) Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa» 
            Załącznik do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa»
DRUK:GGR-19a Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa»
DRUK:GGR-19b Zgłoszenie wywrotu drzewa lub krzewu»
DRUK:GGR-20(1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia»
DRUK:GGR-21(1) Wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości»
DRUK:GGR-23(1) Wniosek o wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Krapkowice»
DRUK:GGR-24(1) Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy»
DRUK:GGR-25(1) Wniosek o zarejestrowanie psa w gminnym rejestrze psów»
DRUK:GGR-26(1) Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości»
            Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej»
DRUK:GGR-27(1) Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi»  ePuap»
            Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi»
DRUK:GGR-28(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami»
DRUK:GGR-29(1) Wniosek o zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych»
DRUK:GGR-30(1) Wniosek o zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków»
DRUK:GGR-31(1) Wniosek o udzielenie bonifikaty»
 
INFRASTRUKTURA, URBANISTYKA:
DRUK:IU-01(1) Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego»
DRUK:IU-01(2) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego»
DRUK:IU-02(1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego»
DRUK:IU-03(1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-03(1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja pdf)»
DRUK:IU-04(1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-04(1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja pdf)»
DRUK:IU-05(1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego» ePuap»
DRUK:IU-06(1) Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego»
DRUK:IU-07(1) Wniosek o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy»
DRUK:IU-08(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy»
DRUK:IU-09(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-09(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej (wersja pdf)»
DRUK:IU-10(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-10(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu (wersja pdf)»
  
OŚWIATA I KULTURA:
DRUK:OŚ-01(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego»
DRUK:OŚ-01(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego»
DRUK:OŚ-01(3) Oświadczenie o wysokości dochodów»
DRUK:OŚ-01(4) Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej»
DRUK:OŚ-02(1) Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym»
DRUK:OŚ-02(2) Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego»
DRUK:OŚ-02(3) Dane pracownika młodocianego»
DRUK:OŚ-02(4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis»
DRUK:OŚ-02(5) Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)»
DRUK:OŚ-02(6) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)»
DRUK:OŚ-02(7) Oświadczenie o udzieleniu urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu»
DRUK:OŚ-02(8) Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia pracownika młodocianego»
DRUK:OŚ-02(9) Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii»
DRUK:OŚ-04(1) Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela»
DRUK:OŚ-05(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja edytowalna)»
DRUK:OŚ-05(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja pdf)»
DRUK:OŚ-05(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja edytowalna)»
DRUK:OŚ-05(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja pdf)»
DRUK:OŚ-05(3) Oświadczenie oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej (wersja edytowalna)»
DRUK:OŚ-05(3) Oświadczenie oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej (wersja pdf)»
 
SPRAWY OBYWATELSKIE:
DRUK:SO-01(1) Zgłoszenie pobytu stałego» ePuap»
DRUK:SO-02(1) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące» ePuap»
DRUK:SO-03(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego»
DRUK:SO-04(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące»
DRUK:SO-06(1) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL»
DRUK:SO-07(1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk dwustronny)»
DRUK:SO-08(1) Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)»
DRUK:SO-09(1) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)»
DRUK:SO-10(1) Wzór pełnomocnictwa»
 
AKTA STANU CYWILNEGO:
DRUK:USC-01(1) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego»
DRUK:USC-01(2) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego»
DRUK:USC-01(3) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego»
DRUK:USC-02(1) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego» ePuap»
DRUK:USC-02(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym»
DRUK:USC-02(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby»
DRUK:USC-02(4) Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza»
DRUK:USC-03(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą»
DRUK:USC-03(2) Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza»
DRUK:USC-04(1) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego»
DRUK:USC-05(1) Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego»
DRUK:USC-12(1) Wniosek o zmianę imienia, nazwiska»
  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
DRUK:PD-12(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych»
DRUK:PD-13(1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych»
DRUK:PD-14(1) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim»
DRUK:PD-15(1) Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową»