Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

Poniżej zamieszczono aktualne druki, których można używać w korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach (po ich wydrukowaniu i wypełnieniu). Druki opublikowano w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania dokumentów w tym formacie proponujemy darmowy program, które należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze lokalnym - przeglądarka plików Adobe Reader 7»

Szczegółowych informacji o sposobie wypełniania druków udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - dane teleadresowe»

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
DRUK:OST-01(1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej»
DRUK:OST-02(1) Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
DRUK:OST-02(2) Zgłoszenie zmiany ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
DRUK:OST-02(3) Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich»
 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE:
DRUK:PD-01(1)» Informacja o gruntach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Załącznik nr 1 » do informacji o gruntach - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 2 » do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik nr 3 » do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DRUK:PD-01(2)» Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
DRUK:PD-02(1)» Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
Załącznik nr 1 » do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 2 » do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DRUK:PD-02(2)» Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
DRUK:PD-03(1)» Informacja w sprawie podatku leśnego (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Załącznik nr 1 » do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 2 » do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik nr 3 » do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DRUK:PD-04(1)» Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
Załącznik nr 1 » do deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 2 » do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DRUK:PD-05(1)» Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Załącznik nr 1 » do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 2 » do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik nr 3 » do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DRUK:PD-06(1)» Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
Załącznik nr 1 » do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach)
Załącznik nr 2 » do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach zwolnionych)
DRUK:PD-07(1)» Deklaracja na podatek od środków transportowych
DRUK:PD-07(2)»  do deklaracji na podatek od środków transportowych
DRUK:PD-11(1)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
DRUK:PD-11(2)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
    
GRUNTY, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO:
DRUK:GGR-02(1)» Wniosek o wydzierżawienie gruntów
DRUK:GGR-03(1)» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
DRUK:GGR-04(1)» Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
DRUK:GGR-05(1)» Wniosek o przyznanie bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za poprzedni rok
DRUK:GGR-06(1)» Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
DRUK:GGR-07(1)» Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
DRUK:GGR-10(1)» Wniosek o sprzedaż działki niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej
DRUK:GGR-11(1)» Wniosek o zamianę gruntów
DRUK:GGR-17(1)» Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
DRUK:GGR-18(1)» Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
DRUK:GGR-19(1)» Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa [Załącznik do wniosku]
DRUK:GGR-19a» Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
DRUK:GGR-20(2)» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
DRUK:GGR-21(1)» Wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
DRUK:GGR-23(1)» Wniosek o wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Krapkowice
DRUK:GGR-24(1)» Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
DRUK:GGR-25(1)» Wniosek o zarejestrowanie psa w gminnym rejestrze psów
DRUK:GGR-26(1)» Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Oświadczenie»
DRUK:GGR-27(1)» Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi załącznik do deklaracji»
DRUK:GGR-28(1)» Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
DRUK:GGR-29(1)» Wniosek o zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych
DRUK:GGR-30(1)» Wniosek o zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
DRUK:GGR-31(1)» Wniosek o udzielenie bonifikaty
   
GOSPODARKA KOMUNALNA, INWESTYCJE:
DRUK:GKI-01(1)» Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
DRUK:GKI-01(2)» Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
DRUK:GKI-02(1)» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DRUK:GKI-03(1)» Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja edytowalna)
DRUK:GKI-03(1)» Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja pdf)
DRUK:GKI-04(1)» Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
DRUK:GKI-05(1)» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
DRUK:GKI-06(1)» Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DRUK:GKI-07(1)» Wniosek o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
DRUK:GKI-08(1)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
DRUK:GKI-09(1)» Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej
DRUK:GKI-10(1)» Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu
    
OŚWIATA I KULTURA:
DRUK:OŚ-01(2)» Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
DRUK:OŚ-01(3)» Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
DRUK:OŚ-01(3)» Oświadczenie o wysokości dochodów
DRUK:OŚ-01(4)» Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
DRUK:OŚ-02(1)» Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
DRUK:OŚ-02(2)» Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
DRUK:OŚ-02(3)» Dane pracownika młodocianego
DRUK:OŚ-02(4)» Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
DRUK:OŚ-02(5)» Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)
DRUK:OŚ-02(6)» Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)
DRUK:OŚ-02(7)» Oświadczenie o udzieleniu urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu
DRUK:OŚ-02(8)» Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia pracownika młodocianego
DRUK:OŚ-02(9)» Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii
DRUK:OŚ-03(1)» Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
   
SPRAWY OBYWATELSKIE:
DRUK:SO-01(1)» Zgłoszenie pobytu stałego
DRUK:SO-02(1)» Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
DRUK:SO-03(1)» Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
DRUK:SO-04(1)» Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
DRUK:SO-06(1)» Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
DRUK:SO-07(1)» Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk dwustronny)
DRUK:SO-08(1)» Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)
DRUK:SO-09(1)» Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)
DRUK:SO-10(1)» Wzór pełnomocnictwa
   
AKTA STANU CYWILNEGO:
DRUK:USC-01(1)» Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
DRUK:USC-01(2)» Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego
DRUK:USC-01(3)» Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego
DRUK:USC-02(1)» Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
DRUK:USC-02(2)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
DRUK:USC-02(3)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
DRUK:USC-02(4)» Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
DRUK:USC-03(1)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
DRUK:USC-03(2)» Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
DRUK:USC-04(1)» Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
DRUK:USC-05(1)» Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
DRUK:USC-12(1)» Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
    
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
DRUK:PD-12(1)» Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
DRUK:PD-13(1)» Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
DRUK:PD-14(1)» Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
DRUK:PD-15(1)» Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową