Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

Strona archiwalna

 

Poniżej zamieszczono aktualne druki, których można używać w korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach (po ich wydrukowaniu i wypełnieniu). Druki opublikowano w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania dokumentów w tym formacie proponujemy darmowy program, które należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze lokalnym.

Szczegółowych informacji o sposobie wypełniania druków udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - dane teleadresowe»

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Szczegóły - ePUAP»).

SPRAWY ORGANIZACYJNE, TURYSTYKA:
DRUK:OST-01(1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
DRUK:OST-02(1) Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
DRUK:OST-02(2) Zgłoszenie zmiany ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
DRUK:OST-02(3) Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE:
DRUK:PD-01(1) Informacja o gruntach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
            Załącznik nr 1  do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
            Załącznik nr 2  do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
            Załącznik nr 3  do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DRUK:PD-01(2) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
DRUK:PD-02(1) Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DRUK:PD-02(2) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
DRUK:PD-03(1) Informacja w sprawie podatku leśnego (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
            Załącznik nr 1 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
            Załącznik nr 2 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
            Załącznik nr 3 do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DRUK:PD-04(1) Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DRUK:PD-05(1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
           Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
            Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
            Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DRUK:PD-06(1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach)
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach zwolnionych)
DRUK:PD-07(1) Deklaracja na podatek od środków transportowych
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od środków transportowych
DRUK:PD-11(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
DRUK:PD-11(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
DRUK:PD-16(1) Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
            Załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania
  
GRUNTY, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO:
DRUK:GGR-02(1) Wniosek o wydzierżawienie gruntów
DRUK:GGR-03(1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
DRUK:GGR-04(1) Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
DRUK:GGR-05(1) Wniosek o przyznanie bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za poprzedni rok
DRUK:GGR-06(1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
DRUK:GGR-07(1) Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
DRUK:GGR-10(1) Wniosek o sprzedaż działki niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej
DRUK:GGR-11(1) Wniosek o zamianę gruntów
DRUK:GGR-17(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
DRUK:GGR-18(1) Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
DRUK:GGR-19(1) Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 
            Załącznik do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa
DRUK:GGR-19a Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
DRUK:GGR-19b Zgłoszenie wywrotu drzewa lub krzewu
DRUK:GGR-20(1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
DRUK:GGR-21(1) Wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
DRUK:GGR-23(1) Wniosek o wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Krapkowice
DRUK:GGR-24(1) Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
DRUK:GGR-25(1) Wniosek o zarejestrowanie psa w gminnym rejestrze psów
DRUK:GGR-26(1) Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
            Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
DRUK:GGR-27(1) Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DRUK:GGR-28(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
DRUK:GGR-29(1) Wniosek o zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych
DRUK:GGR-30(1) Wniosek o zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
DRUK:GGR-31(1) Wniosek o udzielenie bonifikaty
 
INFRASTRUKTURA, URBANISTYKA:
DRUK:IU-01(1) Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
DRUK:IU-01(2) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
DRUK:IU-02(1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DRUK:IU-03(1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja edytowalna)
DRUK:IU-03(1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja pdf)
DRUK:IU-04(1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja edytowalna)
DRUK:IU-04(1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja pdf)
DRUK:IU-05(1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
DRUK:IU-06(1) Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DRUK:IU-07(1) Wniosek o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
DRUK:IU-08(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
DRUK:IU-09(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej (wersja edytowalna)
DRUK:IU-09(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej (wersja pdf)
DRUK:IU-10(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu (wersja edytowalna)
DRUK:IU-10(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu (wersja pdf)
  
OŚWIATA I KULTURA:
DRUK:OŚ-01(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
DRUK:OŚ-01(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
DRUK:OŚ-01(3) Oświadczenie o wysokości dochodów
DRUK:OŚ-01(4) Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
DRUK:OŚ-02(1) Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
DRUK:OŚ-02(2) Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
DRUK:OŚ-02(3) Dane pracownika młodocianego
DRUK:OŚ-02(4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
DRUK:OŚ-02(5) Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)
DRUK:OŚ-02(6) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)
DRUK:OŚ-02(7) Oświadczenie o udzieleniu urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu
DRUK:OŚ-02(8) Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia pracownika młodocianego
DRUK:OŚ-02(9) Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii
DRUK:OŚ-04(1) Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
DRUK:OŚ-05(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja edytowalna)
DRUK:OŚ-05(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja pdf)
DRUK:OŚ-05(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja edytowalna)
DRUK:OŚ-05(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy (wersja pdf)
DRUK:OŚ-05(3) Oświadczenie oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej (wersja edytowalna)
DRUK:OŚ-05(3) Oświadczenie oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej (wersja pdf)
 
SPRAWY OBYWATELSKIE:
DRUK:SO-01(1) Zgłoszenie pobytu stałego
DRUK:SO-02(1) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
DRUK:SO-03(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
DRUK:SO-04(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
DRUK:SO-06(1) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
DRUK:SO-07(1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk dwustronny)
DRUK:SO-08(1) Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)
DRUK:SO-09(1) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)
DRUK:SO-10(1) Wzór pełnomocnictwa
 
AKTA STANU CYWILNEGO:
DRUK:USC-01(1) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
DRUK:USC-01(2) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego
DRUK:USC-01(3) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego
DRUK:USC-02(1) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
DRUK:USC-02(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
DRUK:USC-02(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
DRUK:USC-02(4) Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
DRUK:USC-03(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
DRUK:USC-03(2) Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
DRUK:USC-04(1) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
DRUK:USC-05(1) Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
DRUK:USC-12(1) Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
DRUK:PD-12(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
DRUK:PD-13(1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
DRUK:PD-14(1) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
DRUK:PD-15(1) Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
DRUK:PD-15a Wniosek o wydanie wypisu(wypisów) licencji