Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulgi podatkowe uznania administracyjnego

Ulgi podatkowe uznania administracyjnego:


Wymagane dokumenty: samodzielnie sporządzony wniosek wraz z załącznikami.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może:

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami
    za zwłokę,
3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.


Wymagane dokumenty:

  1. Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. Kopie odcinków rent, emerytur;
  3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia pobieranego zasiłku;
  4. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.);
  5. Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat;
  6. Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie domu;
  7. Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętych kredytów bankowych bądź harmonogramy spłat;
  8. Inne składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.

Załączniki do wniosku:

DOCInformacja o wywieszeniu z klauzulą RODO.doc
DOCXOświadczenie o stanie majątkowym.docx


Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Krapkowice dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę


Załączniki do procedury:
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
PDFformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) -.pdf

2. Informacja o wywieszeniu z klauzulą RODO;
DOCInformacja o wywieszeniu z klauzulą RODO.doc

3. Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych;
PDFOświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych.pdf

4. Oświadczenie o stanie majątkowym;
DOCXOświadczenie o stanie majątkowym.docx

5. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis.
PDFOświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis.pdf

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
XLSXFormularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie(obowi±zuje_od_11.03.16).xlsx

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis.

1) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

a) Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 5 do procedury,

b) Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na druku stanowiącym załącznik nr 5 do procedury,

c) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzorów z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.) - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury,

d) Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp. oraz aktualną sytuację finansową (na dzień złożenia wniosku)

2) W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć: informację dotyczącą Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy – według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) – załącznik nr 6

W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa ogólnego.


Forma załatwienia

Decyzja administracyjna lub

Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Krapkowic, adres:, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Krapkowic, adres:, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.


Podstawa prawna

1) Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

3) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2013 poz. 276).

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543).

8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 974).

9) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 519).


Informacje dodatkowe dla klienta

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.