Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2010 rokProtokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2011 rok

 

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2012 rok

 

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2013 rok


Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2014 rok


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-12-30

 

PDFPlan pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na rok 2011
PDFPlan pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2011 rok
PDFPlan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2011
PDFPlan pracy Komisji Gospodarki i Finansów na rok 2011
PDFPlan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2011
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres 1.12.2009-31.12.2010
PDFSprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2010 rok
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Krapkowice za 2009-2010
PDFInformacja z realizacji zadań gospodarczych w 2010 r. oraz zadania planowane do realizacji w 2011 roku
PDFProgram działalności kulturalnej Gminy Krapkowice w 2011 roku
PDFProgram działalności sportowej Gminy Krapkowice w 2011 roku
PDFStanowisko uczestników projektu - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy w 2010 roku
PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Krapkowice - 2011
PDFInformacja z realizacji wniosków za 2010 rok
PDFZamówienia publiczne w 2010 roku
PDFSprawozdanie z działalności ŚDS za 2010 rok
PDFSprawozdanie z działalności WTZ za 2010 rok
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
PDFStan przygotowań instytucji, organizacji społecznych i placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2011
PDFInformacja o planowanych działaniach gminy w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
PDFInformacja na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice
PDFInformacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi
PDFInformacja z realizacji wniosków za I półrocze 2011 roku
PDFInformacje z realizacji gminnych programów za I półrocze 2011 roku
PDFSprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2011 roku
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego w I półroczu 2011r
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa gminy Krapkowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2011r
PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach za I półrocze 2011r
PDFInformacja z realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2011 rok
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2011 rok
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2011 rok
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2011
PDFRemonty szkół na 2012
PDFInwestycje drogowe do realizacji 2012r
PDFKalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych Gminy Krapkowice na rok 2012
PDFInformacja o działalności Gminy Krapkowice na rzecz kultury fizycznej w roku 2011
PDFKalendarz imprez kulturalnych na 2012 rok_KDK
PDFKalendarz imprez kulturalnych na 2012 rok_MiGBP
PDFInformacja o działalności kulturalnej KDK za 2011 rok
PDFInformacja o działalności kulturalnej MiGBP za 2011 rok
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2012
PDFInformacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2011 roku i I kwartale 2012
PDFInformacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy
PDFInformacja o planowanych działaniach gminy w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia sytuacji powodziowej
PDFSprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2011 roku
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2011 rok
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2011 rok
PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010-2011 w gminie Krapkowice
PDFInformacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w gminie Krapkowice
PDFInformacja o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi
PDFInformacja o planowanym powiększeniu majątku spółki WiK
PDFInformacja z realizacji wniosków zgłoszonych w 2011 roku
PDFStan przygotowań instytucji do akcji letniej 2012
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice za I pół. 2012
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa gminy Krapkowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I pół. 2012
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za I pół. 2012
PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I pół. 2012
PDFPismo Ministra Środowiska w sprawie opracowania rządowego programu pogłębiania koryta rz. Odry
PDFInformacja z realizacji wniosków radnych zgłoszonych w I pół. 2012
PDFSprawozdanie z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2012
PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 2011-2012 w Gminie Krapkowice
PDFInformacja dotycząca realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Krapkowice w 2012 r.
PDFInformacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012-2013
PDFInformacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w Programie Odnowy Wsi. Plan na 2013 rok
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
PDFPlan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2013 rok
PDFPlan pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2013 rok
PDFPlan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok
PDFPlan pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2013 rok
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2012 rok
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2012 rok
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2012 rok
PDFStan przygotowań instytucji do akcji ZIMA 2013
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice, grudzień 2012
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej_25.03.2013
PDFInformacja dot. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie powodzi_27.03.2013
PDFInformacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2012 roku i I kwartale 2013 roku
PDFOcena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice na rok 2012
PDFSprawozdanie z działalności ŚDS w Krapkowicach za 2012 rok
PDFSprawozdanie z działalności WTZ w Krapkowicach za 2012 rok
PDFSprawozdanie z rocznej działalności OPS Krapkowice w 2012 roku
PDFSprawozdanie z realizacji programów_ problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w 2012
PDFSprawozdanie z realizacji Gm. Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w 2012
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
PDFInformacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi
PDFInformacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesno-szkolnej w mieście i gminie Krapkowice
PDFStan przygotowań do akcji letniej 2013
PDFInformacja z realizacji wniosków w 2012 rok
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
PDFInformacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Krapkowice w roku 2012-2013
PDFInformacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie za I-VII 2013
PDFInformacja z realizacji wniosków zgłoszonych w I półroczu 2013
PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2011-2012
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci w okresie wakacji 2013
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za 2013 rok
PDFInformacja z realizacji uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku_Gm. Krapkowice
PDFPlan zadań gospodarczych i inwestycyjnych na 2014 rok
PDFProgram działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2014 rok
PDFSprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2013
PDFInformacja dotycząca stanu przygotowań i zabezpieczeń w razie wystąpienia powodzi
PDFInformacja dotycząca wykorzystania funduszu sołeckiego za 2013 rok
PDFInformacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2013 r. i I kwartale 2014
PDFInformacja nt udziału sołectw Gminy Krapkowic w Programie Odnowy Wsi w 2013 roku-plan na 2014
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Krapkowic
PDFOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Krapkowice
PDFPropozycje zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
PDFSprawozdanie z działalności i wydatkowanych środkach finansowych WTZ KRAPKOWICE za rok 2013
PDFSprawozdanie z działalności ŚDS Krapkowice za rok 2013
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi 2013
PDFSprawozdanie z rocznej działalności OPS Krapkowice za 2013 rok
PDFStanowisko Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uwag do MasterPlanu dla dorzecza Odry
PDFInformacja dot. oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2013 rok
PDFInformacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi za 2013 rok
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.pożarowej
PDFInformacja z działalności Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w Krapkowicach