Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2010 rokProtokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2011 rok

 

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2012 rok

 

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2013 rok


Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2014 rok


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-12-30

 

PDFPlan pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na rok 2011 (33,30KB)
PDFPlan pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2011 rok (60,16KB)
PDFPlan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2011 (55,17KB)
PDFPlan pracy Komisji Gospodarki i Finansów na rok 2011 (53,73KB)
PDFPlan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2011 (82,42KB)
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres 1.12.2009-31.12.2010 (88,37KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - za 2010 rok (75,12KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Krapkowice za 2009-2010 (144,59KB)
PDFInformacja z realizacji zadań gospodarczych w 2010 r. oraz zadania planowane do realizacji w 2011 roku (72,65KB)
PDFProgram działalności kulturalnej Gminy Krapkowice w 2011 roku (128,17KB)
PDFProgram działalności sportowej Gminy Krapkowice w 2011 roku (123,35KB)
PDFStanowisko uczestników projektu - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice (534,29KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy w 2010 roku (117,36KB)
PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Krapkowice - 2011 (81,08KB)
PDFInformacja z realizacji wniosków za 2010 rok (126,64KB)
PDFZamówienia publiczne w 2010 roku (43,28KB)
PDFSprawozdanie z działalności ŚDS za 2010 rok (194,33KB)
PDFSprawozdanie z działalności WTZ za 2010 rok (63,91KB)
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (1,01MB)
PDFStan przygotowań instytucji, organizacji społecznych i placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2011 (230,59KB)
PDFInformacja o planowanych działaniach gminy w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (242,02KB)
PDFInformacja na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice (80,89KB)
PDFInformacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi (152,44KB)
PDFInformacja z realizacji wniosków za I półrocze 2011 roku (139,17KB)
PDFInformacje z realizacji gminnych programów za I półrocze 2011 roku (100,63KB)
PDFSprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2011 roku (93,99KB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego w I półroczu 2011r (3,06MB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa gminy Krapkowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2011r (2,52MB)
PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach za I półrocze 2011r (1,17MB)
PDFInformacja z realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (185,66KB)
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2011 rok (48,27KB)
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2011 rok (45,61KB)
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2011 rok (49,24KB)
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2011 (85,26KB)
PDFRemonty szkół na 2012 (43,05KB)
PDFInwestycje drogowe do realizacji 2012r (30,49KB)
PDFKalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych Gminy Krapkowice na rok 2012 (71,53KB)
PDFInformacja o działalności Gminy Krapkowice na rzecz kultury fizycznej w roku 2011 (141,33KB)
PDFKalendarz imprez kulturalnych na 2012 rok_KDK (27,93KB)
PDFKalendarz imprez kulturalnych na 2012 rok_MiGBP (26,35KB)
PDFInformacja o działalności kulturalnej KDK za 2011 rok (40,44KB)
PDFInformacja o działalności kulturalnej MiGBP za 2011 rok (31,76KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku (4,38MB)
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2012 (929,18KB)
PDFInformacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2011 roku i I kwartale 2012 (51,40KB)
PDFInformacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy (50,46KB)
PDFInformacja o planowanych działaniach gminy w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia sytuacji powodziowej (216,52KB)
PDFSprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2011 roku (70,13KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2011 rok (66,82KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok (94,38KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2011 rok (67,79KB)
PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010-2011 w gminie Krapkowice (2,20MB)
PDFInformacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w gminie Krapkowice (4,83MB)
PDFInformacja o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi (255,53KB)
PDFInformacja o planowanym powiększeniu majątku spółki WiK (397,97KB)
PDFInformacja z realizacji wniosków zgłoszonych w 2011 roku (231,32KB)
PDFStan przygotowań instytucji do akcji letniej 2012 (2,81MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice za I pół. 2012 (811,24KB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa gminy Krapkowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I pół. 2012 (3,09MB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za I pół. 2012 (4,88MB)
PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I pół. 2012 (72,07KB)
PDFPismo Ministra Środowiska w sprawie opracowania rządowego programu pogłębiania koryta rz. Odry (1,62MB)
PDFInformacja z realizacji wniosków radnych zgłoszonych w I pół. 2012 (135,55KB)
PDFSprawozdanie z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2012 (2,07MB)
PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 2011-2012 w Gminie Krapkowice (3,60MB)
PDFInformacja dotycząca realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Krapkowice w 2012 r. (67,41KB)
PDFInformacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012-2013 (54,24KB)
PDFInformacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w Programie Odnowy Wsi. Plan na 2013 rok (91,60KB)
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (64,67KB)
PDFPlan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2013 rok (36,59KB)
PDFPlan pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2013 rok (31,09KB)
PDFPlan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok (45,67KB)
PDFPlan pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2013 rok (36,41KB)
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2012 rok (30,93KB)
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2012 rok (30,44KB)
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2012 rok (31,68KB)
PDFStan przygotowań instytucji do akcji ZIMA 2013 (3,49MB)
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice, grudzień 2012 (169,77KB)
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej_25.03.2013 (34,04KB)
PDFInformacja dot. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie powodzi_27.03.2013 (162,26KB)
PDFInformacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2012 roku i I kwartale 2013 roku (38,22KB)
PDFOcena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice na rok 2012 (525,56KB)
PDFSprawozdanie z działalności ŚDS w Krapkowicach za 2012 rok (85,04KB)
PDFSprawozdanie z działalności WTZ w Krapkowicach za 2012 rok (149,77KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności OPS Krapkowice w 2012 roku (199,44KB)
PDFSprawozdanie z realizacji programów_ problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w 2012 (158,48KB)
PDFSprawozdanie z realizacji Gm. Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w 2012 (119,90KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 (177,66KB)
PDFInformacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi (992,89KB)
PDFInformacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesno-szkolnej w mieście i gminie Krapkowice (8,95MB)
PDFStan przygotowań do akcji letniej 2013 (2,74MB)
PDFInformacja z realizacji wniosków w 2012 rok (177,95KB)
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (4,08MB)
PDFInformacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Krapkowice w roku 2012-2013 (1,32MB)
PDFInformacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie za I-VII 2013 (21,71KB)
PDFInformacja z realizacji wniosków zgłoszonych w I półroczu 2013 (371,33KB)
PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2011-2012 (296,30KB)
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci w okresie wakacji 2013 (303,88KB)
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za 2013 rok (81,58KB)
PDFInformacja z realizacji uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku_Gm. Krapkowice (362,96KB)
PDFPlan zadań gospodarczych i inwestycyjnych na 2014 rok (34,50KB)
PDFProgram działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2014 rok (1,96MB)
PDFSprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2013 (138,09KB)
PDFInformacja dotycząca stanu przygotowań i zabezpieczeń w razie wystąpienia powodzi (294,09KB)
PDFInformacja dotycząca wykorzystania funduszu sołeckiego za 2013 rok (260,44KB)
PDFInformacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2013 r. i I kwartale 2014 (110,65KB)
PDFInformacja nt udziału sołectw Gminy Krapkowic w Programie Odnowy Wsi w 2013 roku-plan na 2014 (314,83KB)
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Krapkowic (90,44KB)
PDFOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Krapkowice (674,59KB)
PDFPropozycje zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku (342,85KB)
PDFSprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (381,17KB)
PDFSprawozdanie z działalności i wydatkowanych środkach finansowych WTZ KRAPKOWICE za rok 2013 (264,69KB)
PDFSprawozdanie z działalności ŚDS Krapkowice za rok 2013 (323,54KB)
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi 2013 (292,27KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności OPS Krapkowice za 2013 rok (204,96KB)
PDFStanowisko Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uwag do MasterPlanu dla dorzecza Odry (578,35KB)
PDFInformacja dot. oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2013 rok (348,48KB)
PDFInformacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi za 2013 rok (319,80KB)
PDFInformacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (90,66KB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego (550,10KB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.pożarowej (1,31MB)
PDFInformacja z działalności Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w Krapkowicach (51,61KB)