Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 24.09.2014

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 24 września 2014 roku:

 • Uchwała Nr XXXI/475/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty

 • Uchwała Nr XXXI/476/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu

 • Uchwała Nr XXXI/477/2014
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXXI/478/2014
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XXXI/479/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XXXI/480/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 • Uchwała Nr XXXI/481/2014
  w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Uchwała Nr XXXI/482/2014
  w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Uchwała Nr XXXI/483/2014
  w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-10-06