Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2014

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2014 roku:

 • Uchwała Nr XXV/405/2014
  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. stanowiących część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

 • Uchwała Nr XXV/406/2014
  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2014 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

 • Uchwała Nr XXV/407/2014
  w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego

 • Uchwała Nr XXV/408/2014
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

   
 • Uchwała Nr XXV/409/2014
  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 • Uchwała Nr XXV/410/2014
  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 • Uchwała Nr XXV/411/2014
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XXV/412/2014
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 • Uchwała Nr XXV/413/2014
  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • Uchwała Nr XXV/414/2014
  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 • Uchwała Nr XXV/415/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 • Uchwała Nr XXV/416/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 • Uchwała Nr XXV/417/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XXV/418/2014
  w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego i budynków użytkowych wraz z gruntem oraz udzielenie bonifikaty

 • Uchwała Nr XXV/419/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XXV/420/2014
  w sprawie zamiany nieruchomości

 • Uchwała Nr XXV/421/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 • Uchwała Nr XXV/422/2014
  w sprawie zamiany nieruchomości

 • Uchwała Nr XXV/423/2014
  w sprawie zamiany nieruchomości

 • Uchwała Nr XXV/424/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom

 • Uchwała Nr XXV/425/2014
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja i Mickiewicza w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XXV/426/2014
  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014"

 • Uchwała Nr XXV/427/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krapkowice środków stanowiących fundusz sołecki

 • Uchwała Nr XXV/428/2014
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXV/429/2014
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XXV/430/2014
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXV/431/2014
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)

 • Uchwała Nr XXV/432/2014
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXV/433/2014
  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXV/434/2014
  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXV/435/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

 • Uchwała Nr XXV/436/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/385/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Akademia przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 • Uchwała Nr XXV/437/2014
  w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-03-04