Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.11.2013

Uchwały podjęte w dniu 28 listopada 2013 roku na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach:

 • Uchwała Nr XXIII/368/2013
  w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała Nr XXIII/369/2013
  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie opłaty targowej

 • Uchwała Nr XXIII/370/2013
  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

 • Uchwała Nr XXIII/371/2013
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela

 • Uchwała Nr XXIII/372/2013
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002r.

 • Uchwała Nr XXIII/373/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości

 • Uchwała Nr XXIII/374/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty

 • Uchwała Nr XXIII/375/2013
  w sprawie nadania nazw ulic

 • Uchwała Nr XXIII/376/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XXIII/377/2013
  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

 • Uchwała Nr XXIII/378/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 • Uchwała Nr XXIII/379/2013
  w sprawie nadania nazw ulic

 • Uchwała Nr XXIII/380/2013
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

 • Uchwała Nr XXIII/381/2013
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XXIII/382/2013
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Uchwała Nr XXIII/383/2013
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • Uchwała Nr XXIII/384/2013
  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XXIII/385/2013
  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Akademia przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 • Uchwała Nr XXIII/386/2013
  w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Krapkowice

 • Uchwała Nr XXIII/387/2013
  w sprawie wprowadzenia Programu pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” na terenie Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXIII/388/2013
  w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice

   

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-12-05