Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2011

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 23 listopada 2011 roku:

 • Uchwała Nr IX/104/2011
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

   
 • Uchwała Nr IX/105/2011
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   
 • Uchwała Nr IX/106/2011
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 • Uchwała Nr IX/107/2011
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Uchwała Nr IX/108/2011
  w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • Uchwała Nr IX/109/2011
  w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Uchwała Nr IX/110/2011
  w sprawie opłaty targowej

 • Uchwała Nr IX/111/2011
  w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/132/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krapkowice

   
 • Uchwała Nr IX/112/2011
  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
   
   
 • Uchwała Nr IX/113/2011
  w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

   
 • Uchwała Nr IX/114/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu

 • Uchwała Nr IX/115/2011
  w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • Uchwała Nr IX/116/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM” w Krapkowicach w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Uchwała Nr IX/117/2011
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – Kompetencje – Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   
   
 • Uchwała Nr IX/118/2011
  w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic

 • Uchwała Nr IX/119/2011
  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr IX/120/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • UU
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok
   
   
 • Uchwała Nr IX/122/2011
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr IX/123/2011
  w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry

   
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-11-28