Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Miejskiej V kadencji

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH NA 2010 ROK (TERMINY SESJI, TEMATYKA):

 • 24 lutego 2010r.  (środa, godz.14.00)
 1. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
 2. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok.
 4. Program działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na 2010 rok.
 5. Informacja nt. zimowego wypoczynku  dzieci i młodzieży.
 6. Ocena i przebieg  inwestycji miejskich w  2009 roku. Plany inwestycyjne na 2010 rok.
 7. Informacja Zarządu Spółki OSiR Gminy Krapkowice nt. funkcjonowania  i kierunków rozwoju.
 8. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie ”Odnowa  Wsi” - Plan na 2010 rok i możliwości  rozwoju.
 • 28 kwietnia 2010r.   (środa, godz.14.00)
 1. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu, planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2009 rok
  - wykorzystanie zaciągniętych Kredytów i pożyczek.
 2. Informacja z realizacji wniosków za 2009 rok.
 3. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic.
 4. Informacja n/t udzielonych zamówień  publicznych w 2009 roku i I kwar. 2010r.
 5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • 23 czerwca 2010r.  (środa, godz.14.00)
 1. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno – oświatowych do akcji letniej 2010.
 2. Informacja n/t realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Mieście i Gminie Krapkowice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Informacja n/t gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi.
 4. Informacja o stanie zawansowania prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowicko- Gogolińskiej".
 • 29 września 2010r.  (środa, godz.14.00)
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za I półrocze 2010 roku.
 2. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2010r.
 3. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2010/2011 z uwzględnieniem oceny wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Informacja nt.  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2010r.
 5. Ocena wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2010r.
 • 5 listopada 2010r.  (piątek, godz.14.00)
 1. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w związku z zakończeniem kadencji 2006- 2010.
 2. Sprawozdanie komisji z działalności w okresie kadencji 2006-2010.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z funkcjonowania Gminy Krapkowice w okresie kadencji 2006-2010.
 4. Ustalenie najważniejszych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych do kontynuacji w kadencji 2010-2014.

 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbywają się również w stałych terminach, tj. w tygodniu poprzedzającym Sesję Rady Miejskiej:

 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu               
 • Komisja Spraw Społecznych  
 • Komisja Gospodarki i Finansów

– wtorek           godz. 13.00
– środa             godz. 13.00
– czwartek        godz. 13.00



Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kulpa - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-12-30