Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Rady Miejskiej

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Liczba radnych uzależniona jest od liczby mieszkańców - w gminach do 50 000 mieszkańców w skład rady wchodzi 21 radnych.

Kadencja rady trwa 5 lata licząc od dnia wyboru. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada gminy z siedzibą w mieście położonym na terytorium tej gminy, nosi nazwę Rady Miejskiej.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Rada tworzy stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (sołectw).
 
Działalność rady jest jawna - ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i jej komisji.

Artykuł 18. ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady oddaje wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych - sołectw, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  -określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  -emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  -zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  -ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  -zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  -tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  -określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  -tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  -ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji oraz  z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Rada nie może podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej
zgodnie z art. 169 Konstytucji RP
(podział organów gminy na stanowiące i wykonawcze).