Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2010

Posiedzenie Komisji – 18.02.2010r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o umieszczenie w planie inwestycyjnym na 2010 rok ulicy Sienkiewicza w Steblowie bez zabezpieczenia kwotowego – budowę ulicy wykonać z oszczędności uzyskanych przy budowie ulicy Górnej.

 Radny Henryk Miszke

2. Ponowiono wnioski z dnia 21.07.2009r. w sprawie wykonania remontów chodników przy ulicy Limanowskiego (od ul. Krasińskiego do Zakładu Gazowniczego), wzdłuż bloków przy ul.Limanowskiego nr 3, nr 7 i 9 oraz nr 11; przy ul. Pocztowej wzdłuż bloków nr 1 i 3; przy ul. Szkolnej  wzdłuż bloków nr 8, 10 i 12; przy ul.Konopnickiej  jak również od Zakładów Papierniczych wzdłuż ulicy Opolskiej do centrum miasta.

 Radny
Władysław Martynowski

3. Ponowiono wnioski o wykonanie remontów cząstkowych ulic: Moniuszki (między ulicą Krasińskiego a Prudnicką); ulicy Osiedle Fabryczne; ul. Pstrowskiego (położenie dywanika).  Radny
Władysław Martynowski
4. Wnioskowano o ujęcie w planie inwestycji zadań pn. wykonanie drogi ulica Limanowskiego (za torami); wykonanie drogi i chodnika na Osiedlu Kwiatów. Radny
Władysław Martynowski
 
5. Wnioskowano o przeprowadzenie kontroli pod kątem możliwości podłączenia „deszczówki” z dróg bocznych do drogi głównej w Dąbrówce Górnej jak również usunięcia słupów telekomunikacyjnych  pozostawionych wzdłuż ulicy Opolskiej. Radny Werner Koppe 
6. Wnioskowano o ustawienie 1 lampy oświetleniowej przy ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej.  Radny Werner Koppe
7. Wnioskowano o wykonanie ulicy Polnej w Żywocicach i ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim. Radny Karol Stach
Radny Szczepan Bryś 
8. Wnioskowano o wykonanie remontu chodnika przy Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Krapkowicach. Radny Krystian Unsner 
9. Wnioskowano o ustawienie koszy na śmieci przy ulicy Słowackiego w obrębie sklepu „Lewiatan”.  Radny
Witold Rożałowski
10. Wnioskowano o zorganizowanie w kwietniu 2010 r. wyjazdowej komisji  na okoliczność przeglądu ulic i chodników na terenie gminy Krapkowice.  Komisja Gospodarki
i Finansów
11. Wnioskowano o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Buczka w Krapkowicach  oraz ustawienie znaków stop przed przejściami dla pieszych.  Radny Krystian Unsner 
12.
 • Komisja postanowiła o wyłożeniu do wglądu planu przestrzennego zagospodarowania miasta Krapkowice – druga wersja planu z budową ronda.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. przebiegu inwestycji miejskich w 2009 roku oraz plany inwestycyjne na 2010 rok.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. stanu dróg i chodników mieście i gminie.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. planowanych działaniach gminy w zakresie przygotowań w przypadku wystąpienia powodzi, pożarów, innych klęsk.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”, jak również plan na 2010 rok i możliwości rozwoju.
Komisja Gospodarki
i Finansów
 Posiedzenie Komisji – 22.04.2010r.
 Lp. Temat wniosku   Kto zgłosił
1. Wnioskowano o dokonanie ponownej   kontroli przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mickiewicza, Ligonia, Armii Ludowej, Górnej. Radny Józef Brzozowski
2.
 • Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, zadań gospodarczych za 2009 rok, informację nt.  wykorzystania zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • Przyjęto jednogłośnie informację z realizacji wniosków za 2009 rok.
 • Przyjęto jednogłośnie informację nt.  budowy kanalizacji sanitarnej i dokonanych przyłączy w mieście i gminie.
 • Przyjęto jednogłośnie informację nt. udzielonych zamówień publicznych w 2009 roku i I  kwartale 2010r.
 • Przyjęto jednogłośnie  sprawozdanie z wykonania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Przyjęto jednogłośnie projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2009 rok, w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej; w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty; w sprawie dostosowania podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze do stanu faktycznego.
 • Przyjęto jednogłośnie wniosek użytkownika wieczystego działki Nr 300/3 o ustanowienie w KW Nr 44328 służebności przejazdu i przechodu przez działkę Nr 300/4 z k.m.2 stanowiącej własność Gminy dla każdoczesnego użytkownika wieczystego działki Nr 300/3  z k.m.2.
 • Komisja jednogłośnie postanowiła wydzierżawić teren parkingu przy ul. Podgórnej w Krapkowicach placówce gastronomicznej „Werona”, z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka letniego, zlokalizowanego bezpośrednio przy danej placówce.
Komisja Gospodarki
i Finansów
 Posiedzenie Komisji – 10.06.2010r.
 1.

Przyjęto pozytywnie:

 • informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz lokalami użytkowymi;
 • informację o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w Aglomeracji Krapkowickiej;
 • informację nt. pozyskanych środków finansowych na realizowane inwestycje w Gminie Krapkowice;
 • informację  nt.  budowy sali gimnastycznej w Żywocicach;
 • stanowisko w sprawie listu intencyjnego odnośnie budowy Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Komisja Gospodarki
i Finansów
 
2. Wnioskowano o przedstawianie szczegółowych rysunków planów (mapy) na sesji Rady Miejskiej, w przypadku omawiania planów zagospodarowania przestrzennego. Komisja Gospodarki
i Finansów
3. Wnioskowano o przedstawienie  radnym wniosków pokontrolnych z kontroli Klubów Sportowych „Unia” i Otmęt”. Radny
Władysław Martynowski
 
4. Wnioskowano o ostateczne podjęcie decyzji w sprawie budynku (po szkole) w Rogowie Opolskim, jak również podjęcie stosownych działań w kierunku czyszczenia ulic i chodników, których czyszczenie uniemożliwiają stojące tu samochody. Radny
Władysław Martynowski
 
5. Wnioskowano o przedstawienie radnym, na  najbliższej sesji protokołu PIP po kontroli w Krapkowickim Domu Kultury, względnie udostępnienie tego protokołu Komisji Rewizyjnej. Radny
Witold Rożałowski
6. Wnioskowano o utwardzenie tłuczniem terenu za Internatem w Otmęcie. Radny Józef Gut
7. Wnioskowano o przedstawienie opinii prawnej w sprawie zbyt wysokiej absencji radnych na posiedzeniach komisji i obradach Rady. Radny
Władysław Martynowski
8. Wnioskowano o podjęcie działań przez WiK w kierunku dokonania przeglądu i  dokonania czyszczenia wszystkich hydrantów na terenie gminy (wskazany udział strażaków OSP). Radny Szczepan Bryś
9. Wnioskowano o skierowanie wniosku do WZiR Opole w sprawie podjęcia działań odnośnie odbudowy wałów po powodzi. Radny Szczepan Bryś
 
     

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-06-10