Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2009

Posiedzenie komisji – 19.02.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1.  Wnioskowano o przedstawienie wstępnych kosztów w przypadku budowy chodnika przy ul.3 Maja (odcinek od torów i dalej).  Radna Małgorzata Bendkowska
2.  Wnioskowano o postawienie znaku „ślepa ulica" w Dąbrówce Górnej (osiedle –ul.Graniczna). Radny Werner Koppe 
3.  Wnioskowano o oznakowanie ulic w Żywocicach (tablice informacyjne z nazwami ulic). Radny Szczepan Bryś 
4.  Wnioskowano o przycięcie drzewa przy ul.3 Maja (koło cmentarza) celem zachowania prawidłowego oświetlenia przejścia dla pieszych. Radny Józef Brzozowski 
5. Wnioskowano o wystąpienie do WZIR w Opolu z zapytaniem wskazania terminu budowy Kanału Ulgi w Krapkowicach. Komisja Gospodarki
i Finansów
6. Wnioskowano o wyznaczanie z gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych większych środków finansowych na budowę placów zabaw dla dzieci. Komisja Gospodarki
i Finansów
7. Wnioskowano o niedokonywanie zmiany uchwały w sprawie wyznaczania do sprzedaży mieszkań komunalnych, zachowując tym samym dotychczasowy zapis, tj. wyznaczanie do sprzedaży możliwe przy 50 % chętnych do nabycia mieszkań. Wystąpić o opinię do radcy prawnego w sprawie zbycia lokalu odstępując od zapisu w uchwale w wyjątkowych przypadkach. Komisja Gospodarki
i Finansów
Posiedzenie komisji – 16.04.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o wystąpienie z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o  ustawienie znaków: ”straż pożarna” przy wyjeździe z Rogowa Opolskiego na drogę główną oraz w Dąbrówce Górnej  przy wyjeździe na ulicę Prószkowską.

Radny
Karol Stach
Radny Werner Koppe

2. Wnioskowano o dokonanie  kontroli wyremontowanych wiat autobusowych i wystosowanie  pisma do Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  Oddz. w Opolu Stopień Wodny Krapkowice celem wyeliminowania zaśmiecania przez wędkarzy terenów akwenów wodnych. Radny
Karol Stach

 
3. Wnioskowano o wykonanie remontu 50 mb odcinka drogi – ul. Górna - przy wyjeździe na Zdzieszowice (droga wojewódzka). Radny Henryk Szarek
4. Wnioskowano o naprawę nawierzchni drogi – ul. Granicznej, wykonanie dojazdu do boiska LZS w Dąbrówce Górnej i ustawienie tablicy   z napisem: „boisko LZS”, doprowadzenie energii elektrycznej i wody  do boiska. Radny Werner Koppe
5. Wnioskowano o wykonanie  drugich pasów dla pieszych – ul.3 Maja – naprzeciwko Sklepu „Tesco”. Radna Małgorzata Bendkowska
6. Wnioskowano o dokonywanie na bieżąco kontroli przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i przedstawienie wykazów skontrolowanych posesji. Radny Józef Brzozowski
7. Wnioskowano o wystosowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o dokonanie naprawy uszkodzonej rury odprowadzającej wodę (przy wylocie z autostrady do Rogowa) oraz uszkodzonego rowu (niedrożny) przy ul.Ks.Zuga w Rogowie Opolskim. Radny
Karol Stach
8. Wnioskowano o wystosowanie pism do właścicieli nieruchomości w Żużeli: ul. Krapkowicka  8 i  ul. Krapkowicka 40  w sprawie uporządkowania swoich  posesji  oraz  o naprawę odcinka drogi w Żużeli – wyjazd z drogi wojewódzkiej do Bąkowa. Radny Arnold Donitza
9. Wnioskowano o nieodpłatne przejęcie od Spółki Metsa Tisua na stan gminy kanalizacji  ogólnospławnej  na 8 obszarach  wg. opracowanego  harmonogramu na kilka lat. Komisja Gospodarki
i Finansów
Posiedzenie komisji – 10.06.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1.  Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku usunięcia pozostawionego na parkingu (Osiedle 1000-lecia koło bloku nr 6) samochodu z rejestracją śląską. Radny Witold Rożałowski
Posiedzenie komisji – 17.09.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano  ponownie o naprawę przepustu na ul. Ks. Zuga w Rogowie Opolskim. Radny
Karol Stach
2. Wnioskowano o przegląd znaków drogowych, tym samym dokonać wymiany uszkodzonych. Radny Władysław Martynowski
3. Wnioskowano o ustawienie znaku z nazwą "ulica Pocztowa" w bardziej widocznym dla kierowców miejscu. Radny Władysław Martynowski
4. Wnioskowano o zobowiązanie właścicieli prywatnych posesji przy ulicach Moniuszki i Sienkiewicza do ich uporządkowania. Radny Władysław Martynowski
5. Wnioskowano o podjęcie działań w kwestii wyeliminowania dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Krapkowice i oznakowanie terenów w tablice informacyjne o zakazie wysypywania odpadów. Radny
Karol Stach
6. Wnioskowano o ustawienie tablicy informacyjnej o zakazie wysypywania śmieci przy ulicy Ks.Duszy (za Firmą CHESPA) oraz o usunięcie pojemnika PCK na odzież z ulicy Damrota. Radny Józef Brzozowski
7. Wnioskowano o podjęcie działań zobowiązujących firmę sprzątającą miasto do częstszego sprzątania, szczególnie Rynku przed sobotą i niedzielą. Radny Witold Rożałowski
8. Wnioskowano o dokładne wyznaczenie pasa na drogę do pól rolników, przy zbywaniu nieruchomości dla Pana Klimczaka w Rogowie Opolskim. Radny
Karol Stach
9. Wnioskowano o przygotowanie na listopadową Sesję Rady Miejskiej, pod względem formalno- prawnym zagadnienia dot. przekazania w użyczenie działek o pow. 2,87 ha na rzecz Ogrodów Działkowych im. T. Kościuszki. Komisja Gospodarki
i Finansów
 
10.  Nie wyrażono zgody na sprzedaż lokalu apteki „Pod Arkadami” w Krapkowicach – chęć wykonania wszelkich remontów w lokalu uzgodnić z TBS „ZGM” w Krapkowicach.  Komisja Gospodarki
i Finansów
11. Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia do budżetu na 2010 rok dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz do usuwania materiałów zawierających azbest – jednocześnie opracować szczegółowy regulamin. Komisja Gospodarki
i Finansów
12. Wnioskowano o rozważenie, przy konstruowaniu budżetu na 2010 rok ewentualnej  zmiany stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność gminy. Komisja Gospodarki
i Finansów
13. Dokonać wykoszenia chwastów i traw przy ul. Prudnickiej w Steblowie (obok posesji nr 42). Radny Henryk Miszke
14. Naprawić „zapadniętą kostkę chodnikową” w Steblowie przy posesji Pana Donitzy i przystanku PKS. Radny Henryk Miszke
15. Dokonać prześwietlenia drzew przy ul. Prudnickiej w Steblowie. Radny Henryk Miszke
16. Dokonać naprawy nawierzchni ulicy Górnej (wyrwy). Radny Józef Brzozowski
17. Dokonać usunięcia pni i konarów drzewnych na ul.Damrota (przy przejściu dla pieszych  oraz na  Osiedlu XXX-lecia, za przystankiem autobusowym na ścieżce rowerowej). Radny Józef Brzozowski
18. Rozważyć poszerzenie terenu (za Firmą CHESPA) z przeznaczeniem pod budowę garaży. Radny Józef Brzozowski
19. Dokonać czyszczenia studzienek deszczowych na terenie gminy. Radny Józef Brzozowski
20. Dokonać rozbiórki szopy przy ul.Broniewskiego. Radny Józef Brzozowski
21. Wyznaczyć środki w budżecie na wymianę rynien w budynku PSP Nr 4 w Krapkowicach. Radny Józef Brzozowski
22. Dokonać naprawy nawierzchni ulicy Słowackiego (wyrwy). Radny Witold Rożałowski
23. Dokonać obsypania studzienek przy ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej (są wyżej niż droga główna). Radny Werner Koppe
24. Naprawić „zapadniętą kostkę chodnikową” przy przystanku PKS w Dąbrówce Górnej. Radny Werner Koppe
25. Doprowadzić oświetlenie i wodę do boiska LZS w Dąbrówce Górnej. Radny Władysław Martynowski
26. Wyznaczać większe środki w budżecie na  wykonanie dróg prowadzących do zakładów usługowych. Radny Władysław Martynowski
27. Wnioskowano o wykonanie drogi transportu rolnego w Żużeli (wykonanie powinno nastąpić do połowy października br. - niewykonanie tego zadania w tym terminie powoduje jego przesunięcie na przyszły rok). Radny Arnold Donitza
28. Rozważyć wykonanie progów zwalniających przed łukiem – Aleja Jana Pawła II oraz naprawić oświetlenie uliczne i wymienić na nowe  tablice z nazwą tej ulicy. Radny Krystian Unsner
29. Naprawić „zapadniętą kostkę chodnikową” przy ul. Krasickiego 6 w Krapkowicach oraz wyczyścić studzienki deszczowe. Radny Krystian Unsner
 Posiedzenie komisji – 19.11.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o przygotowanie na sesję nowych propozycji stawek podatku, podwyższając wszystkie stawki podatku od nieruchomości o stawkę inflacji w zaokrągleniu do 5%  z pominięciem podatku od powierzchni użytkowej pozostałych budynków oraz od powierzchni użytkowej pozostałych budynków- garaży. Radny Arnold Donitza
2. Wnioskowano, aby podatek od środków transportowych podwyższyć o stawkę inflacji w zaokrągleniu do 5%.  Radny Arnold Donitza
3. Wnioskowano o zabezpieczenie środków w budżecie na 2010 rok na remont Zespołu Szkół Sportowych w Krapkowicach. Radny Władysław Martynowski
4. Wnioskowano o wpisanie do Wieloletniego Planu remontu ulicy Sienkiewicza w Steblowie. W ramach oszczędności remontu ulicy Górnej w Krapkowicach, wykonać remont ulicy Sienkiewicza w Steblowie (w ramach „schetynówki”). Radny Henryk Miszke
5. Wnioskowano ponownie o usunięcie pojemnika PCK na odzież z ulicy Damrota. Radny Józef Brzozowski
6. Wnioskowano o wykonanie chodnika od strony pawilonu handlowego Aldi oraz przejścia dla pieszych pomiędzy pawilonami Kaufland i Aldi. Radny Adam Wywioł
7. Wnioskowano o zmianę czasu oświetlenia w okresie zimowym w ten sposób, aby  rano światła świeciły dłużej, a po południu później były włączane. Radny Arnold Donitza
8. Wnioskowano o oznakowanie dróg w Żużeli, poprzez ustawienie znaków drogowych lub namalowanie znaków poziomych. Radny Arnold Donitza
Posiedzenie komisji – 23.12.2009r.
1. Zaakceptowano  pozytywnie projekt budżetu Gminy Krapkowice na  2010 rok:
- wnioskowano o uwzględnienie dofinansowania budżetowego  w kwocie 1 mln. zł. na remont dachu sali gimnastycznej ZSS Nr 1 w Krapkowicach oraz na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Żywocicach.
Komisja Gospodarki
i Finansów
2. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania  na terenie miasta Krapkowice wprowadzając do projektu autopoprawki:
• 0,5 zł opłaty za parkowanie jednorazowe za pierwsza godzinę;
• 2 zł za trzecią i każdą następną godzinę;
• 30 zł  opłaty dodatkowej za nie uiszczanie opłat parkingowych;
• rozszerzenie strefy płatnego parkowania  o teren przy KDK, ul.1-go Maja – Prudnickiej  oraz  ul. Damrota.
Komisja Gospodarki
i Finansów
3. Wnioskowano o powołanie na najbliższej Sesji Rady Miejskiej tj.  w dniu 30 grudnia 2009r.  Komisji z radnych celem rozpatrzenia zagadnienia dot. zmiany planu przestrzennego zagospodarowania w części ulicy Górnej. Komisja Gospodarki
i Finansów
4. Przyjęto jednogłośnie  Plan Pracy Komisji na 2010 rok – wnioskowano o wprowadzenie na miesiąc luty 2010 r. tematu pt. „Wizja lokalna dróg i chodników na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu ulicy Sienkiewicza i ulicy Kopernika w Steblowie". Komisja Gospodarki
i Finansów
 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-12-23