Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2009

Posiedzenie komisji – 17.02.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. W ramach planów inwestycyjnych i remontowych w oświacie na 2009 rok, wnioskowano  o  rozpatrzenie  wprowadzenia  do  realizacji   zadania   pn. „Remont  kapitalny dachu w ZSS  nr 1 w Krapkowicach” jako  priorytetowego.  Radny Władysław Martynowski
2. Wnioskowano  o  pozytywne  rozpatrzenie  zagadnienia  dot. utworzenia  gimnazjum dwujęzycznego (z językiem  niemieckim) w  Zespole Szkół im. Jana  Kilińskiego w Krapkowicach. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
3.  Wnioskowano o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla wyróżniających się sportowców. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
4. Przyjęto pozytywnie informację nt. organizacji Biegu Krapkowickiego, akceptując wprowadzenie następujących zmian do regulaminu: nagradzanie finansowe tylko trzech pierwszych miejsc, wprowadzenie wpisowego w kwocie 20 zł. oraz 30 zł. w dniu biegu, wprowadzenie na trasie 5 km marszu z kijkami. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Posiedzenie komisji – 14.04.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Przyjęto pozytywnie Informację nt. kosztów utrzymania placówek oświatowych i organizacji dowożenia dzieci do szkół. Wnioskowano o przedstawianie w powyższej informacji wielkości subwencji oświatowych przypadających na 1 ucznia   w danej szkole. Radny Arnold Donitza
2. Wnioskowano o pomoc merytoryczną i organizacyjną przy utworzeniu stowarzyszenia kultury fizycznej (Zespół Dziewcząt Piłki Siatkowej) oraz przedstawienie oferty udziału  zespołu w obozie sportowym organizowanym przez MOS w Krapkowicach. Radny Ireneusz Żyłka
3. Wnioskowano o zorganizowanie w Krapkowicach Festiwalu Amatorskich Talentów Muzycznych z nagrodą główną demo, jak również Jarmarku ulicznego (na płycie Rynku) promującego twórczość szeroko rozumianą. Radna Weronika Gucman
Posiedzenie komisji – 08.06.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o rozpoczęcie działań zmierzających do opracowania standardów zatrudniania pracowników administracyjnych i obsługi w placówkach oświatowych. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2. Przesunięto na miesiąc wrzesień br. omówienie zagadnienia pn. ”udział młodzieży szkolnej w olimpiadach i konkursach - podsumowanie osiągnięć uczniów”. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Posiedzenie komisji – 15.09.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o ustalenie jednolitych stawek za korzystanie z obiektów sportowych  dla wszystkich szkół, stowarzyszeń, itd. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2. Wnioskowano o ponowne rozważenie obopólnej wymiany dzieci i młodzieży pomiędzy gminami Krapkowic i Rohatyna (Ukraina). Radny Władysław Martynowski
3. Wnioskowano o zainteresowanie szerokiej rzeszy społeczności lokalnej obchodami  Święta Niepodległości (poprzez  plakaty, informacje na stronie internetowej itd.). Zaprosić do udziału w części artystycznej Chór przy Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach.

Radny Władysław Martynowski
Radny
Tomasz Szwed

4. Do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy Krapkowice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – wnioskowano o  wprowadzenie zmiany w §3 ust.1, poprzez skreślenie wyrazów po wyrazie oświata i dopisanie  wyrazów: „jednak nie mniej niż subwencja oświatowa” oraz wykreślenie z projektu oświaty zapisów dot. szkół niepublicznych. Radny Arnold Donitza
5. Wnioskowano o  wprowadzenie do budżetu gminy na 2010 rok kwoty 240 tys. zł, co jest jednoznaczne ze składaniem wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na dofinansowanie szkół w tablice interaktywne (zestawy). Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
6. Wnioskowano o wprowadzenie do budżetu tych zadań oświatowych, na które będą składane wnioski o dofinansowanie. Radny Władysław Martynowski
7. Wnioskowano o dokonanie symulacji wydatków na  stypendia sportowe. Radny
Andrzej Krajka

8. Wnioskowano o rozpatrzenie wyznaczenia w budżecie środków na dofinansowanie działalności do końca 2009 roku Sekcji Piłki Ręcznej Dziewcząt. Radny
Andrzej Krajka
Posiedzenie komisji – 17.11.2009r.
Lp.  Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o ujednolicenie podwyżki wszystkich stawek podatku od nieruchomości do 5 procent. Radny Andrzej Kulpa
2. Wnioskowano o powołanie organu, składającego się z trzech członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który będzie miał na celu pomoc w opracowaniu dla poszczególnych grup społecznych, cen i zniżek za korzystanie z pływalni. Zostali wybrani: Tomasz Szwed, Ireneusz Żyłka, Andrzej Krajka. Radny Andrzej Kulpa
3. Wnioskowano o przygotowanie na następną Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, koncepcji oraz kosztorysu utworzenia klas sportowych (4 klasa podstawowa i 1 gimnazjum). Radny Tomasz Szwed
4. Wnioskowano o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym - zmiany w § 3 poprzez dodanie wyrazu „ i zespołowych”. Radny Andrzej Krajka
Posiedzenie komisji – 21.12.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Zaakceptowano pozytywnie projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2009 r.
• wnioskowano o zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1  mln. zł. na wykonanie remontu kapitalnego dachu  sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach oraz na rozpoczęcie budowy  sali gimnastycznej przy PSP w Żywocicach.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2. Przyjęto Plan Pracy Komisji na 2010 rok, wnioskując o wprowadzenie na miesiąc wrzesień  zadania pn. Informacja  Zarządu Spółki OSiR Gminy Krapkowice z jej półrocznej  działalności. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
3. Wnioskowano o zorganizowanie wizji lokalnej na pływalni w dniu 30.12.2009r. o godz. 13.00 (1 godz.  przed Sesją  RM ). Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
4. Wnioskowano o podjęcie konsekwencji m.in. finansowych w stosunku do radnego Pana Michała Chudali  ze wyglądu na brak jego obecności na posiedzeniach komisji  w 2009r. – wniosek zgłosił Pan Władysław Martynowski - wniosek skierowano do Przewodniczącego RM.

Radny
Władysław Martynowski

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-12-21