Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2008

Posiedzenie komisji – 21.02.2008r.
Lp. Temat wniosku                                   Kto zgłosił
1. Zgłoszenie interwencji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego celem wyeliminowania samowolnie dokonanego „ścięcia zakrętu” postawionym ogrodzeniem  - wjazd ul. Sądowa do ul. Basztowej (koło dawnego Domu Kultury); Radny Władysław Martynowski
2. Podjęcie działań w kierunku wyeliminowania wysypiska odpadów przy wyjeździe z ul. Górnej na autostradę (pętla); Radny Józef Brzozowski
3. Wykonanie przejścia dla pieszych na ul.3 Maja, na przeciwko Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice; Radny Józef Brzozowski
4. Opracowanie koncepcji sprzedaży części terenu, bądź całego terenu  z obiektem  usytuowanych przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach (WTZ); Komisja Gospodarki
i Finansów
Posiedzenie komisji – 17.04.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wystosowanie pisma do Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa w sprawie wykonania wału wzdłuż ul.Leśnej w Steblowie, co zabezpieczy tworzenie w tej ulicy „dzikiego wysypiska śmieci” – wskazane ustawienie tablic informujących o zakazie wysypywania w tym miejscu śmieci;  Radny Henryk Heniczek
2. Zamieszczenie na łamach „Tygodnika Krapkowickiego” informacji o obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, podając termin przyłączenia i sankcje grożące za niewykonanie przyłączy;  Radny Władysław Martynowski
3. Podjęcie działań w kierunku wykupienia gruntu (3 ary) przy ul.Ks.Koziołka (w okolicy krzyża) i dokonanie poszerzenia w tym miejscu ulicy (zadanie wspólne z Zarządem Dróg Wojewódzkich); Komisja Gospodarki
 i Finansów
4. Egzekwowanie prawa, które ustanawia Rada Miejska (parkowanie samochodów w niedozwolonych miejscach, problem psich zanieczyszczeń, zaśmiecanie terenu, itd.) poprzez  podjęcie rygorystycznych działań przez Straż Miejską (zakładanie blokad, mandaty, itp.);  Radna Iwona Gajda
5. Rozważenie zwiększenia etatów o 1 osobę w Straży Miejskiej; Radna Iwona Gajda
6. Ustawienie tablic informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci na terenach w okolicy Osiedla Fabrycznego (za biurowcem), stadionu KS „Unia”, Spółki WiK, na innych terenach nagminnie zaśmiecanych; Radny Władysław Martynowski
7. Rozpatrzenie stworzenia prywatnej firmy, skupującej odpady drewna, ziemi, innych, finansowanej w ramach środków gminnych; Radny Władysław Martynowski
8. przeprowadzenie działań w kierunku rozwiązania problemu zdewastowanego pomostu łączącego Osiedle Fabryczne z ul.Fabryczną; Radny Władysław Martynowski
9. Dokonanie remontu „murków” na płycie Rynku; Radny Władysław Martynowski
10. Rozważenie sprzedaży obiektu KS „Unia” (hotel); Radny Władysław Martynowski
11. Wyrównanie nawierzchni ul.Limanowskiego; Radny Władysław Martynowski
12. Wyrównanie nawierzchni dróg w Steblowie (ulice: Sienkiewicza, Polna, Kopernika), ewentualnie zgłosić naprawę do wykonawcy, w ramach obejmującej gwarancji; Radny Henryk Heniczek
13. Wykonanie montażu progu zwalniającego w ul.Wiejskiej w Steblowie (na wysokości nieruchomości Państwa Miczków);  Radny Henryk Heniczek
14. Zobowiązanie właściciela obiektu „Blaszak” na osiedlu XXX-lecia do uporządkowania obiektu i terenu; Radny Krystian Unsner
15. Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego na wysokości placu zabaw; Radny Krystian Unsner
16. Dokonanie naprawy wpustu ulicznego i oświetlenia – ul. Buczka (w okolicy przedszkola); Radny Krystian Unsner
17. Zniwelowanie wykopów przy ul.Kilińskiego; Radny Krystian Unsner
18. Ustawienie znaku „STOP” i namalowanie linii poziomej w ul.Słowackiego, przy wyjeździe ze sklepu „PLUS”;  Radny Witold Rożałowski
19. Ponowne przeprowadzenie przeglądu wiat autobusowych na terenie miasta i gminy, Radny Karol Stach
20. Przeprowadzenie remontów ulic po zimie; Radny Karol Stach
21. Wystosowanie pisma do Straży Rybackiej w sprawie wyeliminowania zaśmiecania przez wędkarzy terenów akwenów wodnych; Radny Karol Stach
Posiedzenie komisji – 12.06.2008r.
Lp. Temat  wniosku Kto zgłosił
1. Ogłoszenie przetargu jawnego ustnego na sprzedaż hotelu KS „UNIA”, jak również opracowanie koncepcji budowy nowej szatni dla klubu; Komisja Gospodarki
i Finansów
2. Ustawienie przy ul.Krasińskiego w Krapkowicach planszy z budowanym basenem krytym (sfinansowanej w ramach budowy); Radny Władysław Martynowski
3. Wykonanie galerii w Urzędzie Miasta i Gminy, upamiętniającej Naczelników i Burmistrzów MiG Krapkowice; Radny Władysław Martynowski
4. Podjęcie przez Straż Miejską działań dyscyplinujących mieszkańców odnośnie wykaszania traw i chwastów wokół swoich posesji; Radny Adam Wywioł
5. Dokonanie naprawy nawierzchni dróg: ul.Krótka i ul.Polna w Steblowie; Radny Henryk Miszke
6. Przeprowadzenie remontu ul. Żeromskiego (duża wyrwa), obok wjazdu do SP nr 4 w Krapkowicach; Radny Józef Brzozowski
7. Ustawienie tablicy z napisem „Krapkowice” obok przepompowni, przy wjeździe na ul.Górną – od autostrady A4; Radny Józef Brzozowski
8. Ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wyrażenie zgody na wycięcie drzew przy ul.Żeromskiego w Krapkowicach – wjazd do sklepu „Biedronka”; Radny Henryk Szarek
9. Odpowiednie uregulowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: ul. Żeromskiego – ul.Ks.Koziołka – ul.Piastowska, umożliwiające bezpieczne przejście dzieciom uczęszczającym do SP nr 4; Radny Henryk Szarek
10. Ustawienie lustra świetlnego przy wyjeździe z parkingu przy SP nr 4 na ul. Żeromskiego; Radny Krystian Unsner
11. Oznakowanie ulic (nazwy) w Żywocicach; Radny Szczepan Bryś
12. Podjęcie działań zobowiązujących właściciela nieruchomości (gospody) w Żywocicach do odnowienia budynku i estetycznego zagospodarowania terenu; Radny Szczepan Bryś
Posiedzenie komisji – 18.09.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1.

Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych wcześniej do realizacji wniosków:
•wystosować pismo do Starostwa Powiatowego w spawie  usunięcia drzew w  ul.Żeromskiego;

Radny Henryk Szarek 


2. Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych wcześniej do realizacji wniosków:
•dokonać przeglądu  wszystkich drzew w mieście, uwzględniając ewentualną wycinkę drzew i nowe nasadzenia oraz podjąć działania w kierunku usunięcia  śmieci  na terenie  przy ulicy Fabrycznej;
Radny Władysław Martynowski
 
3.

Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych wcześniej do realizacji wniosków:
przeprowadzić  przegląd  wiat  autobusowych na terenie gminy, zlecając przeprowadzenie remontów zdewastowanych wiat;

Radny Karol Stach
4.

Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych wcześniej do realizacji wniosków:
podjąć działania (wspólnie Straż Miejska i Straż Rybacka) w celu wyeliminowania zaśmiecania przez wędkarzy terenów akwenów wodnych;

 Radny Karol Stach
5.

Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych wcześniej do realizacji wniosków:
wykonanie progu zwalniającego w ul.Wiejskiej w Steblowie;

Radny Henryk Heniczek 
6. Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych wcześniej do realizacji wniosków
•przeprowadzić  kontrolę posesji  przy ul.Leśnej w  Steblowie, celem uporządkowania terenu wokół posesji (m.in. wykoszenie  chwastów, usunięcie śmieci);
Radny Henryk Heniczek
 
7. Podjąć rozmowy z właścicielami działek przy ul.Ks.Koziołka w sprawie ich wykupienia z przeznaczeniem na budowę ronda (skrzyżowanie ulic: Żeromskiego – Ks.Koziołka – Piastowska) jak również podjąć działania w kierunku opracowania dokumentacji na budowę ronda; Radny Witold Rożałowski
8. Podjąć działania w kwestii budowy drugiej  przeprawy drogowej mostem kolejowym; Komisja Gospodarki
 i Finansów
9. Na sesji RM w dniu 24.09.2008r. podjąć stanowisko odnośnie  celowości wykonania inteligentnego systemu sygnalizacji  świetlnej (skrzyżowanie ulic Ks.Koziołka – Żeromskiego – Piastowska); Komisja Gospodarki
 i Finansów
10.

Wykonać  część chodnika przy ul.Żeromskiego (od krzyża do sklepu „Biedronka”) ewentualnie wykonać  krawężniki na tym odcinku;

Radny Józef Brzozowski
11. Zlecić „WiK” naprawę drogi –ul.Dębowa, po awarii sieci wodociągowej; Radny Józef Brzozowski
12. Na wjazdach w ulice: Leśna i Polna w Steblowie ustawić tablice informujące o dojeździe do ul. Krótkiej w Steblowie; Radny Henryk Heniczek 
13. Wykonać dojazd do boiska LZS w Dąbrówce Górnej oraz ustawić tablicę ze strzałką do boiska LZS; Radny Werner Koppe
14. Doprowadzić wodę do boiska LZS; Radny Werner Koppe
15. Ustawić przystanek autobusowy  w Dąbrówce Górnej (przy restauracji ”Jagoda"); Radny Werner Koppe
16. Dokonać wymiany lampy na sodową przy świetlicy wiejskiej i przy ul.Granicznej w Dąbrówce Górnej; Radny Werner Koppe
17. Namalować linię przerywaną na odcinku drogi w Żywocicach (od gospody wiejskiej w kier. boiska sportowego); Radny Szczepan Bryś
18.

Zlecić „WiK” przegląd hydrantów (zanieczyszczone hydranty)  na terenie  Gminy Krapkowice;

Radny Szczepan Bryś
Posiedzenie komisji – 6.11.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano  ponownie o wykonanie ulotek (wyciąg z operatu p.powodziowego) w których należy wskazać stany wody, przy których wskazana jest ewakuacja. Ulotkę należy rozpropagować wśród mieszkańców terenów zalewowych, jak również  podać do wiadomości na łamach „Tygodnika Krapkowickiego”. Radny Henryk Szarek
2. Wnioskowano o sprawdzenie możliwości wprowadzenia przedziałów (małopowierzchniowe i wielkopowierzchniowe)  od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Komisja Gospodarki
 i Finansów
3. Wnioskowano o wprowadzenie stawek opłaty targowej:
• za cały boks lub handel z samochodu -19 zł.
• za zajęcie części boksu (nie więcej jak połowę) - 9 zł.
• zwolnić z opłaty targowej emerytów, rencistów i inwalidów prowadzących handel kwiatami, warzywami, owocami uzyskanymi z własnej działki.
Komisja Gospodarki
 i Finansów
4. Podjąć działania w kwestii uporządkowania "dzikiego wysypiska śmieci" za ogródkami przy ul.Fabrycznej w Krapkowicach. Radny Werner Koppe
5. Ustawić tablice informacyjne o zakazie wyprowadzania psów na tereny placów zabaw, tereny rekreacyjne. Radny Józef Brzozowski
6. Odnowić urządzenia na wszystkich placach zabaw, uporządkować teren po kuble na odpady stałe przy ul.Żeromskiego. Radny Henryk Szarek
7. Dokonać naprawy kostki drogowej w Rynku. Radny Władysław Martynowski
Posiedzenie komisji – 11.12.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o wprowadzenie do planu wieloletnich programów inwestycyjnych zadania w/g kolejności pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Żywocicach”; „Modernizacja Remizy Strażackiej w Rogowie Opolskim”, ”Remont pokryć dachowych budynków: ZSS Nr 1  i WTZ w Krapkowicach”. Radni: Szczepan Bryś, Karol Stach,
Władysław Martynowski
2. Wnioskowano o wprowadzenie do planu pracy Komisji na 2009 rok tematu pn. „Informacja nt. budowy sali gimnastycznej w Kórnicy” na m-c czerwiec 2009r. Radny
Arnold Donitza

 
3. Wnioskowano o uporządkowanie  znaków drogowych przy ulicy Opolskiej w Krapkowicach oraz o świąteczne oświetlenie tej ulicy. Radny Władysław Martynowski
4. Wnioskowano o ustawienie na wjazdach w ulice: Leśna i Polna w Steblowie tablic  informujących o dojeździe do ulicy Krótkiej w Steblowie. Radny Henryk Heniczek 
5. Wnioskowano, aby w pracach komisji ds. odbioru wykonanych dróg i chodników uczestniczył również sołtys, ewentualnie przedstawiciel danej wioski. Radny Henryk Heniczek 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2008-12-11