Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2007

        

Posiedzenie komisji – 8 luty 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przedłożenie na posiedzeniu komisji w dniu 15.02.2007r. Informacji nt. nakładów na zadania w 2006 i 2007 roku,

Radny Adam Wywioł

2.

przedkładanie radnym czytelnych materiałów, szczególnie dotyczących budżetu Gminy,

Radny Adam Wywioł

3.

przedłożenie na posiedzeniu w dniu 15.02.2007r. Informacji nt. środków pozyskanych ze sprzedaży akcji ECO i wprowadzonych do budżetu gminy,

Radny Adam Wywioł

4.

przedłożenie na posiedzeniu komisji w dniu 15.02.2007r. Informacji nt. sposobu rozwiązania problemu dowozu dzieci do szkół,

Radny Władysław Martynowski

5.

przedłożenie na posiedzenie komisji w dniu 15.02.2007r.komisji Informacji nt. liczby uczniów i nakładów ponoszonych na szkoły stowarzyszeniowe: osobno na Steblów osobno na Żużelę,

Radny Henryk Miszke

6.

przedłożenie na posiedzenie komisji  w   dniu 15.02.2007r.Informacji nt.     nakładów ponoszonych  na     administrację budynku w Krapkowicach przy ul. Rynek 15 i  dochodów uzyskiwanych z lokalu handlowego     usytuowanego w tym budynku,

Komisja Gospodarki i Finansów

7.

dokonanie przeglądu wiat autobusowych na terenie miasta i gminy pod katem dokonanych zniszczeń,

Radny Karol Stach

Radny Arnold Donitza

8.

dokonanie przeglądu placów zabaw pod kątem usunięcia zniszczeń, uzupełnienia urządzeń do zabawy,

Radny Henryk Szarek

9.

„wyrównania drogi” na odcinku od mostu do drogi asfaltowej w Nowym Młynie,

Radny Henryk Misze

 Posiedzenie komisji – 15 luty 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przedłożenie radnym Informacji nt. stanu kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach oraz liczby dokonanych podłączeń  do kanalizacji,

Radna Iwona Gajda

2.

dokonanie przez Straż Miejską, Wydz. GKI, Wydz. GGR  bieżących kontroli odnośnie zawartych umów na wywóz  odpadów stałych oraz dokonanych podłączeń do kanalizacji sanitarnych, łącznie z wzywaniem do Urzędu MiG pod nieobecność właścicieli posesji ,

Komisja Gospodarki i Finansów

3.

wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Leśnej - drogi 45 w Rogowie Opolskim,

Radny Karol Stach

 

4.

rozeznanie ewentualnie poniesionych  nakładów na wykonanie  remontu  „starego wapiennika” przy ul. Opolskiej,

Radny Władysław Martynowski

5.

wykonanie dokumentacji na  oświetlenie ul. Granicznej i ul. Stawowej w Dąbrówce Górnej,

Radny Werner Koppe

6.

poczynienie działań w kwestii zainteresowania  wykonaniem budowy  chodnika przy Osiedlu „Sady” przez  Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową i TESCO

Radna Małgorzata Bendkowska

 Posiedzenie komisji – 19 kwietnia 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

wystąpienie z pismem do  stosownych struktur  o  odnowienie  Śluzy Krapkowickiej.  Poczynienie działań w kierunku przyśpieszenia regulacji rz. Odry,

Radny Władysław Martynowski

2.

wyznaczenie miejsc na wypadek ewakuacji inwentarza żywego w trakcie powodzi. Poczynienie wszelkich działań w kierunku przyśpieszenia  opracowania dokumentacji regulacji rz. Odry, wspólnie ze stosownymi jednostkami,

Radny Henryk Szarek

3.

ustawienie znaków z ograniczeniem prędkości do 40 km/godz. na terenie wsi Rogów Opolski ( zamiast progów zwalniających ).Ustawienie znaków „Straż Pożarna” po obu stronach ulicy przy wyjeździe z Rogowa Opolskiego  na drogę główną,

Radny Karol Stach

4.

ujęcie ulicy Żeromskiego  w planie oczyszczania ulic. Wystąpienie do stosownych struktur o ustawienie większego zbiornika na odpady stałe na parkingu przy wyjeździe na autostradę od strony Żeromskiego,

Radny Henryk Szarek

 Posiedzenie komisji – 14 czerwca 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

postanowiono przystąpić do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Krapkowice w rejonie ulic: Żeromskiego, Chrobrego, Górnej i Transportowej,

Komisja Gospodarki i Finansów

2.

wystąpienie  do  Agencji  Własności  Rolnych Skarbu  Państwa  o  przekształcenie  terenów (pomiędzy boiskiem a kościołem w Dąbrówce Górnej) pod budownictwo jednorodzinne,

Radny Werner Koppe

3.

spowodowanie działań zmierzających do odnowienia elewacji budynku przy ul. 1 Maja (były bar LA BOOM) jak również usunięcia chwastów i uschniętych drzew wzdłuż ul. Wolności i ul. Prudnickiej; usunięcia uschniętych drzew (jarzębina) i dokonanie nowych nasadzeń przy ul. Moniuszki; wykonanie zjazdu na moście kolejowym od strony Otmętu;

Radny Władysław Martynowski

4.

postawienie lampy oświetleniowej  w Steblowie - ul. Łąkowa; postawienie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ul. Cmentarną w Steblowie; postawienie znaku postoju  w ulicy od cmentarza do wjazdu na ulicę  Prudnicką w Steblowie,

Radny Henryk Heniczek

5.

wykonanie progu zwalniającego w ul. Moniuszki  przy PP Nr 2 w Krapkowicach i namalowanie kopert,

Radny Witold Rożałowski

6.

rozważenie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w ul. Mickiewicza,

Radna Małgorzata Bendkowska

7.

wykonanie drogi wojewódzkiej (w ramach robót cząstkowych) w kierunku Bąkowa; przyspieszyć  termin przetargu na budowę drogi transportu rolnego w Żużeli; usunąć tzw. zapadliska w ul. Ogrodowej w Żużeli,

Radny Arnold Donitza

8.

przyśpieszenie wykonania deszczówki w ul. Wyzwolenia w Krapkowicach, wykonanie deszczówki w Dąbrówce Górnej - ul. Posiłkowa,

Radny Werner Koppe

9.

wykonanie krawężników i poszerzenie ulicy -w ul. Górnej w kierunku wyjazdu do Zdzieszowic,

Radny Henryk Szarek

 Posiedzenie komisji – 13 września 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

wprowadzenie do planu wieloletniego zadania pn. wymiana stolarki okiennej   w wybranych  jednostkach oświatowych,

Radny Witold Rożałowski

2.

ponowienie wniosku  o dofinansowanie  budowy drogi transportu rolnego w Żużeli,

Radny Arnold Donitza

3.

wyremontowanie pomników  stanowiących zabytek oraz wykonanie remontu  ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach,

Radny Witold Rożałowski

4.

wykoszenie chwastów koło sklepu Biedronka,

Radny Henryk Szarek

5.

wprowadzenie poprawek w porozumieniu z wnioskodawcą  w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice,

Radny Witold Rożałowski

6.

wykonanie przejścia  dla  dzieci uczęszczających do PSP Nr 4 od strony ulicy Cegielnianej,

Radny Józef Brzozowski

7.

rozważenie postawienie lustra  przy wyjeździe od SPP Nr 4 na główną ul. Żeromskiego,

Radny Józef Brzozowski

8.

spowodowanie wycięcia  dolnych odrostów przy drzewach wzdłuż ul. Żeromskiego,

Radny Józef Brzozowski

9.

nawiezienie ziemi na plac zabaw przy
zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Górnej,

Radny Józef Brzozowski

10.

wystąpienie z wnioskiem do WZIR w Opolu
oddz. w Krapkowicach o naprawę
wału przeciwpowodziowego w Pietnej,

Radny Witold Rożałowski

11.

uporządkowanie terenu przy zjeździe
na ulicę Polną w Dąbrówce Górnej
(wysypisko śmieci),

Radny Werner Koppe

 Posiedzenie komisji – 18 października 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

usunięcie drzew zasłaniających widoczność przy wyjeździe ze sklepu „Biedronka”,

Radny Henryk Szarek

2.

zobowiązanie właściciela działki przy stacji paliw przy ul. Ks. Koziołka do jej uporządkowania m.in. wykoszenie chwastów,

Radny Henryk Szarek

Posiedzenie komisji – 13 grudnia 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

wystąpienie z pismem do dyrekcji WZIR w Opolu w sprawie poczynienia działań w kierunku przyspieszenia regulacji rz. Osobłogi na odcinku od wsi Pietna do miasta Krapkowice,

Radny Henryk Szarek

2.

opracowanie dokumentacji wskazującej miejsca do ewakuacji inwentarza żywego na wypadek wystąpienia powodzi, jak również miejsc na cumowanie pontonów, łodzi,

Radny Henryk Szarek

3.

przygotowanie ulotek (wyciąg z operatu p. powodziowego), w których należy wskazać stany wody, przy których wskazana jest ewakuacja. Ulotki rozpropagować szczególnie wśród mieszkańców terenów zalewowych,

Radny Henryk Szarek

4.

zwiększenie dotacji o kwotę 23 tyś. zł (remont dachu) dla szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie mając na uwadze dodatkowe subwencje wprowadzone do budżetu gminy na 2008 rok,

Radny Henryk Miszke

5.

ujęcie w planie na 2008 rok wykonania utwardzenia ulicy Sienkiewicza w Steblowie, mając na uwadze dodatkowe środki wprowadzone do budżetu gminy,

Radny Henryk Miszke

6.

zobowiązanie właściciela nieruchomości przy ul. Leśnej w Steblowie do usunięcia dzikiego wysypiska przy w/w ulicy,

Radny Henryk Heniczek

7.

zobowiązanie właściciela budynku w Żywocicach (Bar) do odnowienia elewacji i uporządkowania terenu,

Radny Szczepan Bryś