Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2005

 • Wniosek o częstsze umieszczanie ogłoszeń nt. wywozu rzeczy dużo-gabarytowych /radna M. Karwecka/.


 • Wniosek o zobowiązanie Ogrodów Działkowych, właścicieli garaży (w przypadku braku właściciela zobowiązać do utworzenia wspólnot garażowych) do podpisania umów z "Altvater-SULLO" na ustawienie kubłów na odpady stałe /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o poczynienie działań w kwestii wyeliminowania nie podłączonych posesji do kanalizacji sanitarnej /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o przyspieszenie działań w kwestii przejęcia mostu kolejowego na stan gminy /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek dotyczący tego, aby przegląd dróg i chodników w mieście i gminie odbywał się w miesiącach: pażdziernik, listopad przed tworzeniem planu budżetowego gminy /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o wykonanie wiaty na przystanku w Nowym Dworze /radny R. Janocha/.

 • Wniosek o wykonanie remontu zniszczonego obmurowania przystanku w Ściborowicach /radny T. Knura/.

 • Wniosek o postawienie znaków przy progach zwalniających w Żywocicach /radny Sz. Bryś/.

 • Wniosek o rozważenie budowy przystanku w Żywocicach /radny Sz. Bryś/.

 • Wniosek o wykonanie balustrady przy wejściach do Urzędu Miasta i Gminy /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o naprawę zniszczonego progu zwalniającego przy ul. Szkolnej w Krapkowicach /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o uporządkowanie ulic: Moniuszki, Prudnickiej i Krasińskiego (zaśmiecone) /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o wykonanie remontu parkingu przy studni w Kórnicy /radny R. Janocha/.

 • Wniosek o usunięcie drzewa (uschnięta olcha) przy szkole w Ściborowicach (zagraża bezpieczeństwu dzieci) /radny T. Knura/.

 • Wniosek o wystąpienie do Zakładu Energetycznego o skablowanie linii elektrycznej w Pietnej (boisko) /radny T. Knura/.

 • Wniosek o rozważenie wprowadzenia opłat dla mieszkańców gminy od wywozu odpadów stałych (w formie referendum przy najblizszych wyborach, bądź poprzez podwyższenie podatku od nieruchomości) /radna M. Karwecka/.

 • Wniosek o dokonanie kalkulacji wywozu odpadów stałych z miejsc ogólnodostępnych /radny G. Chromiński/.

 • Wniosek o zobowiązanie właściciela posesji w Gwoździcach do uporządkowania posesji. Zagadnienie rozpatrzyć na Komisji Spraw Społecznych z udziałem kierownika OPS i Naczelnika Wydz. GKI /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o ponowne rozważenie dofinansowania działalności Spółki Wodnej /radny Sz. Bryś/.

 • Wniosek o ponowne rozważenie wyboru Banku Spółdzielczego do prowadzenia obsługi Urzędu MiG /radny Sz. Bryś/.

 • Wniosek o podjęcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej działań na okoliczność objęcia opieką społeczną p. Węgrzyna z Kórnicy /radny R. Janocha/.

 • Wniosek o poczynienie działań na okoliczność wykupienia działki (po byłej szkole) w Dąbrówce Górnej, z przeznaczeniem na boisko /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o powrócenie do ruchu samochodowego na Osiedlu XXX-lecia od strony ul. Jagiellońskiej /radna I. Gajda/.

 • Wniosek o rozważenie podziału klasy IV na grupy w PSP w Żywocicach mając na uwadze naukę języków obcych /radny A. Donitza/.

 • Wniosek o wystąpienie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przyzanie nagrody dla Pana Antoniego Chlipała - dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o rozważenie wykupienia przez gminę działki w Dabrówce Górnej, po dawnej szkole /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o wyegzekwowanie wyeliminowania "wybojów drogowych" na drodze w Dąbrówce Górnej oddanej do użytku po I etapie budowy kanalizacji sanitarnej /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o wystąpienie z wnioskiem do Generalnego Zarządu Dróg Publicznych w sprawie ustawienia znaku "STOP" przy drodze wojewódzkiej, przy wjeździe do Posiłku, jak również ustawienia znaku "STOP" przy ul. Posiłkowej oraz tablicy informacyjnej z nazwą "POSIŁEK" /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o poczynienie działań w kwestii uporządkowania przez Pana Nagabę terenu przy "starej kotłowni" w Otmęcie, jak również działań w kwestii wprowadzenia segregacji odpadów stałych na terenie miasta i gminy /radna M. Karwecka/.

 • Wniosek o wykonanie remontu parkingu przy studni w Kórnicy /radny R. Janocha/.

 • Wniosek o wykonanie znaków poprzecznych przy wjeździe na drogę - 45 (Rogów Opolski) oraz ustawienie znaku informacyjnego przy remizie strażackiej w Rogowie Opolskim /radny K. Stach/.

 • Wniosek o wyremontowanie zniszczonego obmurowania przystanku autobusowego w Ściborowicach /radny T. Knura/.

 • Wniosek o podjęcie ostatecznych działań zmierzających do uporządkowania nieruchomości: byłej Firmy „OPREM” i Zakładów Papierniczych (kompleks basenowy) – na łamach gazety lokalnej wyjaśnić wszelkie podejmowane działania gminy napotykające na trudności związane z uregulowaniem powyższych zagadnień /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o rozważenie wykonania oświetlenia przy blokach (po PGR) w Rogowie Opolskim /radny K. Stach/.

 • Wniosek o wyjaśnienie zagadnienia związanego z wywożeniem ziemi z terenów zalewowych w Rogowie Opolskim /radny K. Stach, radny W. Koppe/.

 • Wniosek o rozważenie wykonania podłączenia do sieci wodociągowej budynków po PGR w Dąbrówce Górnej /radny     W. Koppe/.

 • Wniosek o usunięcie uschniętych drzew wzdłuż ulicy Kilińskiego    / radny Wł. Maj/.

 • Wniosek o poczynienie działania w kwestii montażu szyby na przystanku autobusowym przy ul. 3 Maja (naprzeciwko ogrodów działkowych) /radny Wł. Maj/.

 • Wniosek o wykonanie chodników pomiędzy blokami nr 16, 18, 20, 22 przy ul. Ks. Duszy /wniosek mieszkańców przedstawiony przez radnego Wł. Maja/.

 • Wniosek o usunięcie niezabezpieczonych drutów telefonicznych wzdłuż drogi od Żywocie do Nowego Dworu /radny R. Janocha/.

 • Wniosek o wykonanie remontu ulicy 3 Maja od cmentarza w kierunku skrzyżowania oraz remontu chodnika wzdłuż ulicy Ks. Duszy w Otmęcie. Chodnik wykonano tylko przy Kościele /radna M. Karwecka/.

 • Wniosek o poczynienie działań w kwestii przeprowadzenia kontroli dróg gminnych pod kątem zajmowania przez rolników pasa drogowego. Rolnicy winni ponieść konsekwencje karne /radny       T. Knura/.

 • Wniosek o wykonanie remontu chodnika przy ul. Ks. Duszy /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wykonanie naprawy chodnika przy ul. Jagiellońskiej w okolicy bloku nr 5 i w okolicy "Blaszaka" /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o budowę chodnika przy ul. Waryńskiego /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o remont chodnika przy ulicy Kilińskiego (wymiana kostki) /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wystapienie do PKP o przeprowadzenie remontu przejazdu kolejowego i wycinki drzew na terenie triasu kolejowego (rejon ul. Ks. Duszy) /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wykonanie nowej kostki chodnikowej w rejonie ul. Ks. Duszy /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wykonanie remontu chodników przy ulicach: Pocztowej, Szkolnej i Moniuszki w Krapkowicach /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wykonanie drogi wokół Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkiech o wykonanie chodników przy drodze wojewódzkiej w Kórnicy - Nowy Dwór oraz Ściborowicach-Jarczowice /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o wystąpienie z pismem do SHR Rogów Opolski o przycięcie żywopłotu w Ściborowicach (tereny stadniny Koni) /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o poszerzenie parkingu przy ul. 1 Maja w Krapkowicach, proponując ujęcie zadania do planu na 2006 rok /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o postawienie tablicy informującej o zakazie wysypywania odpadów stałych w obrębie boiska i lasu w Dąbrówce Górnej /radny W.Koppe/.

 • Wniosek o zobligowanie kompetentnych służb porządkowych  do uprzątnięcia pozostawionego gruzu przy wjeździe na autostradę w okolicy Dąbrówki Górnej /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o odrzucenie proponowanej podwyżki wody na 2006 rok i pozostawienie opłat za wodę i za odprowadzone ścieki kanalizacyjne na poziomie 2005 roku /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o odrzucenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego systemu ogrzewania /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym (co roku jedna) /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wyznaczenie miejsca na cmentarzu komunalnym na wykonanie muru do ceremonii pogrzebowej skremowanych zwłok /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o ujęcie w planie na 2006 rok remontu kapitalnego budynku przy ul.Szkolnej 15 w Krapkowicach /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej koło sklepu” Lidl” /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o usunięcie, jeszcze przed, zimą  korzeni drzew utrudniających ruch pieszy i samochodowy /radny Wł. Martynowski/. 

 • Wniosek o ujęcie w planie na 2006 rok zadania pn. "Budowa ulicy Limanowskiego i ulic przyległych" - dzieląc zadanie na kilka etapów. Pierwszy etap powinien obejmować budowę ulicy Limanowskiego do torów kolejowych i finsansowany powinien być ze środków budżetowych gminy. Następne etapy powinny być realizowane w późniejszym terminie z wykorzystaniem środków pozabudżetowych / radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o ujęcie w planie na 2006 rok zadania pn. "I etap budowy pływalni krytej w Krapkowicach" zabezpieczając na powyższe 3-4 mln zł ze sprzedaży akcji ECO /radna I. Gajda/.

 • Wniosek o ujęcie w planie zadania pn. "budowa sal gimnastycznych w Kórnicy i Żywocicach". Jeżeli zadanie nie wejdzie do planu objąć docieplaniem placówki oświatowe na wioskach /radny R. Janocha/.

 • Wniosek o powołanie dwóch radnych (z komisji finansów i komisji edukacji) w skład komisji rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych i innych podmiotów na dofinansowanie prowadzonej przez nich działalności pożytku publicznego /radny W. Koppe/.

 • Wniosek o dokonanie analizy dróg i chodników w obrębie ulicy ulicy Mieszka I. W ulicy Mieszka I wykonać progi spowalniające. Uporządkować teren parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krapkowicach /radna I. Gajda/.

 • Wniosek o dokonanie analizy programu elektronicznego sygnalizacji świetlnej koło sklepu "TESCO" - skrócić czas świateł zielonych / radny G. Chromiński/.

   

   

informację wytworzył(a): Magdalena Ciępka
za treść odpowiada: Elżbieta Skiba
data wytworzenia: 2005-08-09