Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

Liczba radnych uzależniona jest od liczby mieszkańców w gminie i w gminach do 50 000 mieszkańców ich liczba wynosi dwadzieścia jeden.

Kadencja rady trwa 5 lata. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada w siedzibach miast nosi nazwę Rady Miejskiej.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby jednak nie rzadziej jak raz na kwartał. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej (absolutorium dla burmistrza rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady).

Rada tworzy stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Radzie Miejskiej przysługuje domniemanie kompetencji.

Art. 18 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady oddaje wszystkie sprawy w zakresie działania gminy nie zastrzeżone dla burmistrza. Są to:

 1. Uchwalanie statutu gminy,
 2. Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. Powoływania i odwoływanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza – na wniosek burmistrza,
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały o absolutorium,
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Uchwalanie programów gospodarczych,
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych – sołectw oraz przekazywanie im składników mienia do korzystania,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 10. Określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 16. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.

 

 

Rada nie może podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej
zgodnie z art. 169 Konstytucji RP (podział organów gminy na stanowiące i wykonawcze).

 


Opracował: Mieczysław Kożuch