Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Krapkowice na 2014 rok

 UCHWAŁA NR XXIV/389/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 64.878.700 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 57.276.342 zł;
2) dochody majątkowe: 7.602.358 zł.
- jak w załączniku nr 1» i 2».

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 69.502.008 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 57.154.280 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.347.728 zł.
- jak w załączniku nr 3» i 4».

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.623.308 zł zostanie pokryty środkami pieniężnymi zdeponowanymi na lokacie terminowej w banku w wysokości 4.500.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 123.308 zł.

§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 8.548.300 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.924.992 zł.
- jak w załączniku nr 5».

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 98.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 244.000 zł, w tym na:
1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł;
2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 6.424.992 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 520.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6».

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 192.574 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7» i 7a».

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych
gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8».

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9».

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10».

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.424.992 zł;
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi;
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Rożałowski

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące budżetu na 2014 rok: 

  • Uchwała  Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2026 [uchwała Nr XXIV/390/2013]

  • Uchwała nr 545/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2014r. [uu]

  • Uchwała nr 546/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2014r. [uu]

  • Uchwała nr 547/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krapkowice [uu]

     
  • Projekt uchwały budżetowej gminy na 2014 rok przedłożony Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu [zarządzenie 650/2013; zarządzenie 679/2013]
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Patej - Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 2014-06-10