Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVII/243/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60.874.037 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 53.911.061 zł;
2. dochody majątkowe: 6.962.976 zł;
- jak w załączniku nr i .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 63.649.045 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 52.617.837 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 11.031.208 zł;
- jak w załączniku nr i .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.775.008 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.775.008 zł.

§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu w łącznej kwocie 8.050.000 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.274.992 zł;
- jak w załączniku nr .

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 175.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 275.000 zł, w tym na:
1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł;
2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 11.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 174.787 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr i 7a».

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10».

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.224.992 zł; na pokrycie planowanego deficyt budżetu w wysokości 2.775.008 zł
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi;
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ: Witold Rożałowski

 


Dodatkowe informacje dotyczące budżetu na 2013 rok: 

  • Uchwała nr 63/2013 RIO w Opolu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Krapkowice w 2013 r. [uchwała RIO nr 63/2013]

  • Uchwała nr 64/2013 RIO w Opolu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krapkowice [uchwała RIO nr 64/2013]

  • Uchwała Nr XVII/244/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026 [uchwała nr XVII/244/2012]

  • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2013r. oraz projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krapkowice na lata 2013 - 2026; o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2013r. [uchwały RIO nr 632/2012, 633/2012, 634/2012]
     
  • Projekt uchwały budżetowej gminy na 2013 rok przedłożony Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony [zarządzenie Nr 388/2012]

  • Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2026 przedłożony Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu [zarządzenie Nr 389/2012] 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Patej - Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 2013-02-21