Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Krapkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR X/124/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 55.678.429 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 53.678.799 zł;
2. dochody majątkowe: 1.999.630 zł;
- jak w załączniku nr i 2».

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 57.365.089 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 53.175.328 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.189.761 zł;
- jak w załączniku nr i .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.686.660 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.686.660 zł.

§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu w łącznej kwocie 8.764.180 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.077.520 zł;
- jak w załączniku nr .

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 224.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 276.000 zł, w tym na:
1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł;
2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów
wartościowych do wysokości 10.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 540.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6».

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 168.980 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10».

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.500.000 zł;
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi;
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski

 

Dodatkowe informacje o budżecie na 2012 rok:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Patej - Skarbnik Miasta 
Data wytworzenia: 2012-02-22