Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, NT 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 52.605.455 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 48.222.033 zł;
2. dochody majątkowe: 4.383.422 zł;
- jak w załączniku nr i .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 54.638.463 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 47.856.463 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
w wysokości 0 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.782.000 zł;
- jak w załączniku nr i .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.033.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. kredytów w wysokości 2.000.000 zł;
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 33.008 zł.

§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu w łącznej kwocie 8.910.422 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.877.414 zł;
- jak w załączniku nr .

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 235.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 415.000 zł, w tym na:
1) wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł;
2) zarządzanie kryzysowe w wysokości 115.000 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 9.732.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 589.030 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 564.030 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 154.466 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr .

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10».

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.000.000 zł;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 732.000 zł;
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi;
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Witold RożałowskiPodmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Rożałowski - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-12-29