Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok

Uchwała Nr XXVII/300/09
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 50.950.022 zł, w tym
1.dochody bieżące: 45.449.698 zł;
2.dochody majątkowe: 5.500.324 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 55.369.862 zł, w tym
1.wydatki bieżące: 44.762.562 zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 0 zł;
2.wydatki majątkowe: 10.607.300 zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3
Deficyt budżetu w kwocie 4.419.840 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1.wolnych środków w wysokości  – 2.419.840 zł.
2.zaciąganych kredytów w wysokości – 2.000.000 zł;

§ 4
Ustala się:
1.przychody budżetu w łącznej kwocie 7.520.000 zł;
2.rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.100.160 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 7.000.000 zł.

§ 6
Upoważnia się Burmistrza do:
1.zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
2.zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu  w wysokości do 2.000.000 zł;
3.dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie  wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu.
4.przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do:
1)dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§ 7
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000 zł
2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 301.000 zł
- z czego:
1)wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł;
2)na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.000 zł

§ 8
1.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 535.350 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 515.350 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
-zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
- jak w załączniku nr 8.

§ 10
Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 151.326 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) – na łączną kwotę 151.326 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11
1.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- jak w załączniku nr 10;
2.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu,
- jak w załączniku nr 10.

§ 12
Ustala się plany przychodów i wydatków:
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 11.

§ 13
Upoważnia się Burmistrza do:
1.lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł;
3.udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 100.000 zł;

§ 14
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 3.500.000 zł

§ 15
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr inż. Andrzej Kulpa

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kulpa - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Data wytworzenia: 2009-12-30