Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2008 rok

Uchwała Nr XI/101/07
Rady Miasta w Krapkowicach
 z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości  46.342.279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.833.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.491.596 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6.200.000 zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 1.000.000 zł;
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 650.059 zł;
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.465.868 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 11.345.927 zł, rozchody w wysokości 3.854.331 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 230.000 zł;
2) celową w wysokości – 101.000 zł
z przeznaczeniem na:
a) wydatki inwestycyjne w kwocie – 100.000 zł.
b) wydatki na działania kryzysowe w kwocie 1.000 zł

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 421.970 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 421.970 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
1. Dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.700.000 zł;
2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół podstawowych w wysokości – 547.800 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 165.000 zł,
2) wydatki – 270.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.200.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie  3.854.331 zł.

§ 10
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
5) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Szczepan Bryś - wiceprzewodniczący Rady
Data wytworzenia: 2007-12-19