Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2007 rok

UCHWAŁA  NR IV/16/2007
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 165, 166, 173, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  art. art. 400, 401, 402, 403, 404, 406, 420 i 421 ust. 5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) uchwala się , co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Krapkowice na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2

Ustala się dochody budżetu  w wysokości 42.071.769 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1».

§ 3

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości 45.939.991 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2».

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.868.222 zł.

§ 5

1. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego przeznacza się środki z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w łącznej kwocie 3.000.000zł oraz wolnych środków na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 868.222zł.

2. Przypadająca w roku 2007 spłata kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 5.821.139zł zaciągniętych w latach poprzednich znajduje pokrycie w dochodach ustalonych w załączniku Nr 1, z  następujących źródeł:
– z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 321.139zł,
– z podatku od nieruchomości w kwocie 5.500.000zł,

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, w tym na cele określone w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 3» do uchwały.

§ 6

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej kwocie  11.500.000zł w latach 2007-2009, w tym: 1.700.000zł w roku 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 4».

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - przychody    150.000zł
  - wydatki        208.103zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5».

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w kwocie 2.400.000zł,

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości:
  - dochody 5.284.015zł
  - wydatki   5.284.015zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6».

§ 10

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.662.000zł, w tym dla:
 - dla instytucji kultury w wysokości  1.532.000zł
  - na inne zadnia                          1.130.000zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7».

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 394.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8».

§ 12

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 230.000zł.

§ 13

Ustala się rezerwę celową w łącznej kwocie 100.000zł  na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 14

Maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza  w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 1.800.000zł.

§ 15

Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, nie może przekroczyć kwoty 1.200.000zł.

§ 16

Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 300.000zł.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§ 18

1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami  i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień powodujących wzrost dotacji z budżetu.

2.Upoważnia się Burmistrza do przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
     /-/ mgr inż. Andrzej Kulpa