Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2006 rok

UCHWAŁA  NR XXVIII/370/05
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.  558,    Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. art. 109, 110, 116, art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3  oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada  1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,   Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) oraz  art. 400, 401, 402, 403, 404, 406, 420 i 421 ust. 5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495)  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Krapkowice na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

Ustala się dochody budżetu  w wysokości 39.965.951zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości 46.546.896zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.580.945zł.

§ 5

1. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zostaną zaciągnięte kredyty i  pożyczki na rynku krajowym w łącznej kwocie 2.446.400zł a także przychody z  prywatyzacji majątku gminy w kwocie 9.503.176zł.
2. Przypadająca w roku 2006 spłata kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 5.368.631zł zaciągniętych w latach poprzednich znajduje pokrycie w dochodach ustalonych w  załączniku Nr 1,  z  następujących źródeł:
  – z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 368.631zł,
  – z podatku od nieruchomości w kwocie 5.000.000zł,
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, w tym na cele określone w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6

Określa  się  limity  wydatków  na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej kwocie         8.301.648zł w latach 2006-2008, w tym:3.181.870zł w roku 2006 zgodnie z załącznikiem Nr4.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    - przychody    102.000zł
    - wydatki    108.000zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości:
    - dochody 4.826.856zł
    - wydatki 4.826.856zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.458.770 zł, w tym dla:
    - dla instytucji kultury w wysokości  1.650.370zł
    - na inne zadnia   808.400zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 341.958zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 235.000zł

§ 12

Ustala się rezerwę celową w łącznej kwocie 100.000zł  na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13

Maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza  w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 1.800.000zł.

§ 14

Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 1.000.000zł.

§ 15

Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 300.000zł.

§ 16

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień powodujących wzrost dotacji z budżetu.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                PRZEWODNICZĄCY  RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                                             mgr inż. Andrzej Kulpa