Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2005 rok

UCHWAŁA NR XX/267/04
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. art. 109, 110, 116, art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz art. art. 400, 401, 402, 403, 404, 406, 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Krapkowice na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.914.291 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 3

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39.903.827 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.989.536 zł.

§ 5

1.Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zostaną zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w łącznej kwocie 5.391.800 zł a także przychody z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 4.000.000 zł.
2.Przypadająca w roku 2004 spłata kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 2.768.074 zł zaciągniętych w latach poprzednich znajduje pokrycie w dochodach ustalonych w załączniku Nr 1, z następujących źródeł:
- z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 538.528 zł,
- z podatku od nieruchomości w kwocie 3.300.000 zł,
- z wpływów funduszu europejskiego SAPARD w kwocie 1.563.736 zł.
3.Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na cele określone w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej kwocie 48.986 zł w latach 2005-2006, w tym: 1.368 zł w roku 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:
- przychody 1.125.499 zł
- wydatki 1.142.799 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 287.332 zł
- wydatki 387.332 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości:
- dochody 3.537.376 zł
- wydatki 3.537.376 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.841.262 zł, w tym dla:
- instytucji kultury w wysokości 1.307.162 zł
- pozostałych podmiotów w wysokości 534.100 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 286.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 114.783 zł

§ 13

Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie 190.000 zł, w tym 90.000 zł na poręczenia i 100.000 zł na inwestycje.

§ 14

Maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 1.800.000 zł.

§ 15

Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł.

§ 16

Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł

§ 17

1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień powodujących wzrost dotacji z budżetu.
2.Upoważnia się Burmistrza do przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Kulpa