Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2004 rok

UCHWAŁA NR XI/167/04
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 3 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2004 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. art. 109, 110, 116, art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz art. art. 400, 401, 402, 403, 404, 406, 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Krapkowice na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2

Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.928.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39.284.101 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.355.926 zł.

§ 5

1.Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zostaną zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w łącznej kwocie 4.624.000 zł a także przychody z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 2.500.000 zł.

2.Przypadająca w roku 2004 spłata kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 2.768.074 zł zaciągniętych w latach poprzednich znajduje pokrycie w dochodach ustalonych w załączniku Nr 1, z następujących źródeł:
 • z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.068.074 zł,
 • z podatku od nieruchomości w kwocie 1.700.000 zł.

  3.Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na cele określone w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
  § 6

  Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej kwocie 11.504.000 zł, w tym: 6.842.000 zł na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  § 7

  Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:
 • przychody 1.160.361 zł
 • wydatki 1.281.161 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 8

  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 • przychody 391.100 zł
 • wydatki 931.600 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  § 9

  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości:
 • dochody 1.491.952 zł, w tym 104.974 na wydatki poniesione w roku 2003
 • wydatki 1.386.978 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  § 10

  Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.694.498 zł, w tym dla:
 • instytucji kultury w wysokości 1.180.898 zł
 • postałych podmiotów w wysokości 513.500 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  § 11

  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 298.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

  § 12

  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 185.488 zł

  § 13

  Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie 210.000 zł, w tym 90.000 zł na poręczenia i 120.000 zł na inwestycje.

  § 14

  Maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 1.800.000 zł.

  § 15

  Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł.

  § 16

  Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł

  § 17

  1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień powodujących wzrost dotacji z budżetu.

  2.Upoważnia się Burmistrza do przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

  § 18

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

  § 19

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

  § 20

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  mgr inż. Andrzej Kulpa