Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Krapkowice na 2003 rok

UCHWAŁA NR III/19/2002
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 18 grudnia 2002 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2003 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 kpt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. art. 109, 110, 116, art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 104 z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) oraz art. art. 400, 401, 402, 403, 404, 406, 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) uchwala się co następuje:

§ 1


Uchwala się budżet Gminy Krapkowice na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2


Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.412.411 zł zgodnie z załącznikiem XLSNr 1 - dochody.xls .

§ 3


Ustala się wydatki budżetu w wysokości 37.079.075 zł zgodnie z załącznikiem XLSNr 2 -wydatki.xls.

§ 4


Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.666.664 zł.

§ 5


1. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zostaną zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w łącznej kwocie 6.419.770 zł.
2. Przypadająca w roku 2003 spłata kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 753.106 zł zaciągniętych w latach poprzednich znajduje pokrycie w dochodach ustalonych w załączniku Nr 1, z następujących źródeł:
– z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 200.000 zł,
– z podatku od nieruchomości w kwocie 553.106 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na cele określone w ust. 1 i 2 stanowi załącznik XLSNr 3 - przychody i rozchody.xls do uchwały.
§ 6


Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej kwocie 12.085.000 zł, w tym: 80.000 zł na rok 2003 zgodnie z załącznikiem XLSNr 4 - wieloletnie programy inwestycyjne.xls.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:
- przychody 1.150.051 zł
- wydatki 1.166.021 zł
zgodnie z załącznikiem XLSNr 5- środki specjalne.xls.

§ 8


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 328.000 zł
- wydatki 1.661.522 zł
zgodnie z załącznikiem XLSNr 6 - GFOŚiGW.xls.
§ 9


Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości:
- dochody 1.923.840 zł
- wydatki 1.923.840 zł
zgodnie z załącznikiem XLSNr 7a - dochody zadania zlecone.xls i XLSNr 7b - wydatki zadania zlecone.xls.

§ 10


Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.573.054 zł, w tym dla:
- instytucji kultury w wysokości 1.010.918 zł
- pozostałych podmiotów w wysokości 562.136 zł
zgodnie z załącznikiem XLSNr 8 - dotacje z budżetu.xls.

§ 11


Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 238.000 zł zgodnie z załącznikiem XLSNr 9 - rozwiązywanie problemów alkoholowych.xls.

§ 12


Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 57.140,- zł zgodnie z załącznikiem XLSNr 10 - dochody budżetu państwa z zadań zleconych.xls.

§ 13


Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 146.812 zł

§ 14


Ustala się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 100.000 zł.

§ 15


Maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 1.800.000 zł.

§ 16


Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 800.000 zł.

§ 17


1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień powodujących wzrost dotacji z budżetu.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

§ 18


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Andrzej Kulpa
____________________________________________________________
Zmiany wprowadzone do budżetu gminy Krapkowice na 2003 rok:

DOCUCHWAŁA NR VIII-105-03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 września 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2003 rok .doc

DOCUCHWAŁA NR VII-91-03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2003r w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2003 rok.doc

DOCUCHWAŁA NR VI-73-03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2003 rok.doc

DOCUCHWAŁA NR V-62-03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 marca 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2003r.doc

DOCUCHWAŁA NR IV-48-03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2003r.doc